Ar ôl gorffen fy nghyrsiau TGAU es i i'r coleg i astudio AAT am ddwy flynedd.

Ar ôl hynny, es i i Brifysgol Northampton i astudio BSc mewn Cyfrifyddu a Chyllid a chael gradd 2:1. Roedd hyn yn ddigon i mi gael swydd ym maes cyfrifon, ond sylweddolais na fyddwn yn gallu camu ymlaen mor bell ag yr oeddwn yn dymuno heb statws CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli). Rwyf bron â chyrraedd ail lefel y statws hwn ac rwy'n gobeithio cymhwyso erbyn mis Tachwedd 2016.

Mae'r diwydiant adeiladu'n gallu bod yn ddiwydiant prysur iawn sy'n gofyn llawer gennych, ond, cyn belled â'ch bod yn barod i weithio'n galed, mae'n sicr yn werth chweil.

Lleoliad Northampton
Cyflogwr Barratt Homes Northampton Division

Disgrifiwch yr hyn rydych yn ei wneud mewn ychydig frawddegau.

Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith yn ymwneud â phrosiectau ad hoc sy'n tynnu sylw rheolwyr allweddol at feysydd lle gallwn wella fel busnes. Rwy'n cael llawer o foddhad pan fydd yr adroddiadau hyn yn cael eu cyflwyno ledled y rhanbarth. Fy mhrif ddyletswyddau yw cyflwyno adroddiadau ar berfformiad wythnosol a misol ar sawl ffurf a fydd yn tynnu sylw at feysydd lle rydym yn tangyflawni neu'n rhagori. Rwyf hefyd yn helpu gyda'r gwaith o baratoi cyfrifon misol.

Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Fy hoff beth am fy swydd yw'r amrywiaeth sydd i'w chael - ac mae hynny'n anghyffredin ym maes cyllid fel arfer. Yn rhai o fy rolau blaenorol, prin iawn oedd y cyfleoedd i fod yn greadigol neu fynd allan o'r swyddfa. Ond yn fy swydd bresennol, mae nodau'r adroddiad a'r hyn yr hoffai pobl ei weld ynddo yn cael eu rhoi i mi, ac yna caf greu'r adroddiad ym mha ffordd bynnag rwy'n dymuno, gan gofio'r gofynion a roddwyd i mi.

Daw uchafbwynt hyn mewn cynadleddau staff, pan ddefnyddir fy ngwaith mewn cyflwyniadau y gall pawb eu gweld. Hefyd, rwy'n cael cyfle i ymweld â safleoedd yn rheolaidd ac edrych ar y broses gynhyrchu, sydd wir wedi fy helpu i weld y diwydiant adeiladu yn ei gyfanrwydd, ac nid y taenlenni yn unig.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Gall dydd Llun fod yn eithaf trwm, gan fod angen i mi gyflwyno adroddiadau ar holl weithgareddau'r wythnos flaenorol, ac er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth yn dal yn berthnasol, rhaid i mi wneud hyn o fewn terfynau amser tyn iawn. Ar ôl i mi fodloni'r terfynau amser hynny, gallaf ymlacio ychydig a bwrw ymlaen â'm gwaith arall, sydd bob amser yn uchafbwynt i mi ar ddydd Llun. 


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Fy mhrif ffocws ar hyn o bryd yw dod yn Gyfrifydd Siartredig, ac ar ôl cyflawni hynny hoffwn gael swydd â mwy o awdurdod lle gallwn wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar y cwmni.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Gall gyrfa yn y diwydiant adeiladu roi llawer iawn o foddhad am eich bod yn adeiladu'r pethau mwyaf yn y byd. Yn fy achos i, rwy'n helpu i adeiladu'r pethau drytaf y bydd pobl yn eu prynu, sef eu cartrefi. Mae'r diwydiant adeiladu'n gallu bod yn ddiwydiant prysur iawn sy'n gofyn llawer gennych, ond, cyn belled â'ch bod yn barod i weithio'n galed, mae'n sicr yn werth chweil.