I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Derwent Valley Construction Limited. Mae'r cwmni yn brif gontractwr sy'n golygu ein bod nid yn unig yn gyfrifol am wneud y gwaith adeiladu ei hun, ond rydym hefyd yn cydgysylltu'r holl grefftau adeiladu arbenigol sy'n cwblhau'r gwaith adeiladu, fel töwyr, plastrwyr, plymwyr a thrydanwyr. Weithiau byddwn yn adeiladu tai neu swyddfeydd newydd ond mae'r rhan fwyaf o'n gwaith yn ymwneud ag adnewyddu adeiladau cyhoeddus. Gallai'r rhain fod yn ysgolion, yn brifysgol ac yn ysbytai, yn ogystal â thai ac adeiladau eraill sy'n berchen i gynghorau lleol. Felly, un diwrnod gallem fod yn gosod ffenestri newydd mewn byngalo a drannoeth gallem fod yn clirio llawr cyfan prifysgol er mwyn ei ailadeiladu'n labordy ar gyfer gwaith ymchwil ar glefydau marwol.

 

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Ar ôl gadael yr ysgol gyda naw Lefel 'O', roeddwn yn awyddus i ddechrau ennill arian. Cefais gynnig lle mewn coleg yn astudio electroneg ddigidol a micro ond penderfynais gael swydd yn lle hynny.

Symudais o un swydd i'r llall am sawl blwyddyn, gan aros mewn un lle am ryw bum mlynedd cyn gadael. Yn y diwedd penderfynais fy mod wedi cael hen ddigon o gymudo'n bell bob dydd felly ymunais â chwmni dodrefn, a oedd yn llawer agosach i gartref. Gweithiais fel prynwr a rheolwr deunyddiau a bues i yno am saith mlynedd. Pan aeth y cwmni i'r wal ymunais â Hallam Timber Product fel amcangyfrifwr.

Dechreuodd fy niddordeb ym maes adeiladu flodeuo yn ystod y cyfnod hwn a phan ddaeth cyfle i ymuno â Bodill Construction, es i amdani.

Fel rhan o delerau cyflogaeth Bodills, roedd angen i mi ennill cymhwyster ffurfiol ym maes adeiladu felly, a minnau'n 38 oed, dychwelais i'r coleg. Treuliais y pedair blynedd nesaf yn ennill fy ngradd sylfaen. Ar gyfer arholiadau'r flwyddyn gyntaf, fi gafodd y graddau uchaf ar y cwrs.

Ychydig cyn y Nadolig dair blynedd yn ôl collais fy swydd unwaith eto. Treuliais fis yn gweithio fel amcangyfrifwr llawrydd cyn cael cynnig swydd gyda Derwent Valley Construction Limited.

Flwyddyn yn ddiweddarach cefais gynnig swydd fel cyfarwyddwr cyswllt, yn gyfrifol am weithgareddau amcangyfrif a chysylltiadau cyhoeddus y cwmni, sef y rôl rwy'n ei gwneud nawr.

Mae'r diwydiant yn anferth ac mae llawer o gyfleoedd gwych i ddynion a merched ynddo.

Case study
Category Information
Lleoliad Derby
Cyflogwr Derwent Valley Construction Limited

Drwy waith caled ac ymroddiad, gall y gwobrau fod yn enfawr, p'un a yw'n ennill arian, ysbrydoli plant ac oedolion ifanc neu adeiladu prosiectau ar gyfer pobl llai ffodus.

Darren Allsebrook

Cyfarwyddwr Cyswllt