Pan adewais yr ysgol uwchradd, penderfynais barhau â'm haddysg a chwblheais gyrsiau Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Gwyddor Chwaraeon.

Wedyn, es i i'r brisygol i astudio ar gyfer BSc mewn Mathemateg yn UAE (Prifysgol East Anglia), gan raddio ym mis Gorffennaf 2014. Ar ôl hynny, cefais swydd fel Syrfëwr Meintiau Graddedig gyda Lovell ym mis Tachwedd 2014.

Rhan orau fy swydd yw gweld tai gorffenedig a gwybod fy mod wedi cyfrannu at y broses o'u hadeiladu.

Case study
Category Information
Lleoliad Llundain
Cyflogwr Lovell Partnerships Ltd

Dywedwch fwy wrthym am y cwmni rydych yn gweithio iddo a beth yw eich rôl.

Rwy'n gweithio i Lovell Partnerships Ltd, sy'n adeiladu tai fforddiadwy i gymdeithasau tai. Yn fy rôl fel Syrfëwr Meintiau Graddedig, rwy'n helpu'r Syrfewyr Meintiau eraill gyda'r gwahanol gontractau maent yn gweithio arnynt. Un rhan fawr o hyn yw helpu gyda chaffael a thalu contractwyr. Mae'r broses gaffael yn cynnwys anfon ymholiadau er mwyn i'r contractwyr bennu pris, a wedyn bwrw golwg dros eu dyfynbrisiau a chwrdd â nhw wyneb yn wyneb.

Mae digonedd o rolau ar gael yn y diwydiant adeiladu, gan fod y galw am weithwyr medrus yn cynyddu.

Darren Evans

Syrfëwr Meintiau Graddedig

Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Mae'n braf bod mewn amgylchedd mor gyfeillgar, a rhan orau fy swydd yw gweld tai gorffenedig a gwybod fy mod wedi cyfrannu at y broses o'u hadeiladu.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn ymgymryd â rôl Syrfëwr Meintiau llawn, ac yna symud ymlaen i swydd rheolwr neu brif syrfëwr meintiau.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae digonedd o rolau ar gael yn y diwydiant adeiladu, gan fod y galw am weithwyr medrus yn cynyddu, yn ogystal â'r galw am dai. Felly mae'n llwybr gwerth ei ddilyn.