Fel Rheolwr dan hyfforddiant, rwy'n treulio amser mewn gwahanol adrannau fel rhan o gynllun cylchdroi swyddi. Mae hyn yn fy mharatoi i fod yn rheolwr adeiladu mwy craff a phrofiadol.

Yn fy ngwaith o ddydd i ddydd, rwy'n helpu fy rheolwr llinell gyda thasgau y mae angen eu cwblhau erbyn terfynau amser penodol. Rwy'n achub ar bob cyfle i ddysgu ac ymchwilio i feysydd adeiladu. Gan fy mod yn cydweithio'n agos â rheolwyr ar lefel uwch, mae'n amgylchedd dysgu strwythuredig lle rhoddir arweiniad, sy'n helpu gyda sgiliau rheoli.

Os ydych yn barod i weithio'n galed ac ymestyn eich hun, byddwch yn mwynhau gyrfa sy'n llawn boddhad yn y diwydiant adeiladu.

Lleoliad Y DU
Cyflogwr Willmott Dixon

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Willmott Dixon Ltd, sef cwmni adeiladu, tai a gwasanaethau eiddo sy'n cyflawni prosiectau o'r cam dylunio nes eu bod wedi'u cwblhau.

Rwy'n sylweddoli bod dyfalbarhau wedi arwain at yrfa y gweithiais yn galed amdani ac yr wyf yn falch ohoni.

Darryn Skinner

Rheolwr Adeiladu dan Hyfforddiant

Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, dilynais gyrsiau Safon Uwch mewn coleg chweched dosbarth cymunedol. Wedyn, es i i'r brifysgol i gwblhau Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn Arolygu Adeiladau. Ar ôl cwblhau'r cwrs, penderfynais gael swydd llawn amser a rhoi'r gorau i astudio am y tro.  

Pan ymunais â Willmott Dixon, cefais gyfle i barhau â'm hastudiaethau yn rhan amser, ochr yn ochr â gweithio drwy'r Cynllun Rheolwr dan Hyfforddiant. Byddaf yn graddio eleni gyda Gradd Anrhydedd mewn Rheoli Adeiladu.


Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Fel Rheolwr dan hyfforddiant, rwy'n treulio amser mewn gwahanol adrannau fel rhan o gynllun cylchdroi swyddi. Mae hyn yn fy mharatoi i fod yn rheolwr adeiladu mwy craff a phrofiadol. Yn fy ngwaith o ddydd i ddydd, rwy'n helpu fy rheolwr llinell gyda thasgau y mae angen eu cwblhau erbyn terfynau amser penodol. Rwy'n achub ar bob cyfle i ddysgu ac ymchwilio i feysydd adeiladu. Gan fy mod yn cydweithio'n agos â rheolwyr ar lefel uwch, mae'n amgylchedd dysgu strwythuredig lle rhoddir arweiniad, sy'n helpu gyda sgiliau rheoli.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Fy hoff ran o'r swydd yw bod modd dysgu rhywbeth newydd bob dydd oherwydd natur amrywiol fy ngwaith a'r heriau a geir wrth weithio yn y diwydiant adeiladu.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Pan rwy'n gallu myfyrio ar yr hyn rwyf wedi'i ddysgu yn y gwaith, rwy'n gallu gwerthfawrogi'r wybodaeth a'r profiadau rwyf wedi'u cael, ac mae hynny'n rhywbeth rwy'n falch iawn ohono.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn ddod yn siartredig ar ôl cwblhau fy nghwrs gradd a chael statws Aelod o'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (MCIOB). Hoffwn i'm gyrfa symud ymlaen i faes Rheoli Dylunio ar ôl i mi gwblhau'r cynllun Rheolwr dan hyfforddiant. 


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ymbaratowch! Os ydych yn fodlon gweithio'n galed ac ymestyn eich hun, byddwch yn mwynhau gyrfa sy'n llawn boddhad yn y diwydiant adeiladu.

Mae fy stori i yn ymwneud â bod yn benderfynol, yn ffyddiog ac yn barod i weithio yn y diwydiant adeiladu. Rwyf wir yn mwynhau fy rôl ac mae'n ddiddorol iawn i mi. Roedd angen llawer o chwilio ac ymdrechu cyn i mi ddod o hyd i'r cyfle addas i mi, felly rwy'n sylweddoli bod dyfalbarhau â'r hyn roeddwn am ei wneud wedi arwain at yrfa yn Willmott Dixon y gweithiais yn galed amdani ac yr wyf yn falch ohoni.