Astudiais ar gyfer BTEC, ONC a HNC yn Sefydliad Addysg Uwch Bolton, ond rwyf hefyd wedi dilyn llawer o gyrsiau hyfforddi sy'n benodol i'r diwydiant, megis mynediad i leoedd cyfyng, cyfraith cytundebau ac unigolion penodedig ar gyfer gweithrediadau codi.

Un o uchafbwyntiau fy swydd yw pan fyddwn yn cwblhau contract sy'n bodloni gofynion ein cwsmeriaid a bydd yr holl bobl sydd wedi gweithio arno yn mynd adref yn ddiogel ac yn hapus.

Lleoliad Swydd Gaerhirfryn
Cyflogwr A.E. Yates Trenchless Solutions Ltd

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Enw'r cwmni yw A.E. Yates Trenchless Solutions Ltd, ac rydym yn cynnig mwy neu lai unrhyw fath o ddatrysiad i gleient sydd am osod pibell o dan rwystr. Gwnawn hyn drwy ddefnyddio ystod eang o gyfarpar arbenigol. Ein nod yw cynnig y datrysiad technegol di-ffos mwyaf addas sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol, a hynny am y pris mwyaf costeffeithiol, er mwyn sicrhau mai dyna'r datrysiad gorau ar gyfer y sefyllfa o ran gwerth ac adeiledd.

Byddwch yn cwrdd â'r bobl orau ac yn gweithio mewn lleoliadau gwych na fyddech yn eu gweld fel arall.

David Atkinson

Cyfarwyddwr

Disgrifiwch eich rôl yn fanylach.

Fel aelod o fwrdd y cyfarwyddwyr, mae fy ngwaith bob dydd yn llawn amrywiaeth. Mae fy ngwaith yn cynnwys mynd i gyfarfodydd, ymweld â safleoedd a chysylltu â chwmnïau eraill ac adrannau eraill yn ein grŵp.

Mae cynllunio a rhaglennu yn rhan fawr o'm gwaith; mae hyn yn sicrhau bod yr adnoddau cywir i gyd yn cael eu dyrannu i gontractau er mwyn cyrraedd ein targedau a bodloni disgwyliadau ein cwsmeriaid.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Rwyf wrth my modd â natur amrywiol y gwaith a wnawn, gan fod y DU yn cynnig llawer o heriau wrth geisio gosod pibellau mewn mathau amrywiol o bridd a cherrig gan ddefnyddio'r cyfarpar gorau sydd ar gael. Rydym yn gosod pibellau o dan asedau pwysig dros ben, fel ein rhwydweithiau ffyrdd, rheilffyrdd ac afonydd.

Un o uchafbwyntiau fy swydd yw pan fyddwn yn cwblhau contract sy'n bodloni gofynion ein cwsmeriaid a bydd yr holl bobl sydd wedi gweithio arno yn mynd adref yn ddiogel ac yn hapus.


Sut rydych yn gweld eich gyrfa yn datblygu?

Rwy'n awyddus iawn i wella'r busnes di-ffos yn barhaus drwy ddatblygu'r systemau presennol a chyflwyno systemau newydd i osod yr ystod lawn o bibellau tanddaearol sydd eu hangen ar y diwydiant adeiladu.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ewch amdani - fyddwch chi byth yn brin o her yn y diwydiant hwn! Byddwch yn cwrdd â'r bobl orau ac yn gweithio mewn lleoliadau gwych na fyddech yn eu gweld fel arall. Rydych yn sicr o gael boddhad oherwydd byddwch yn gwneud ein gwlad yn lle gwell ac yn gadael etifeddiaeth gadarnhaol i genedlaethau'r dyfodol. Gallwch ddewis o ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu - rwy'n hapus â'r dewisiadau sydd wedi bod ar gael i mi drwy gydol fy ngyrfa ac rwy'n disgwyl y bydd unrhyw un sy'n ymuno â'r diwydiant adeiladu yn cael yr un cyfleoedd ac yn cael gyrfa lwyddiannus, sicr a llewyrchus.