Fy swydd i yw gofalu am weinyddu a rheoli system rheoli dysgu (LMS) Barratt.

Mae ein LMS yn cynnwys cannoedd o gyrsiau datblygu ar-lein ac mae ein hadrannau yn aml yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf o ran pwy sydd wedi cwblhau'r cyrsiau neu heb eu cwblhau.

Rwyf hefyd yn gweithio gyda Thîm Dawn y Dyfodol. Eleni fy mhrif ffocws ar gyfer Dawn y Dyfodol yw penodi nifer o Genhadon Brand o fewn prifysgolion targed ledled y wlad er mwyn cynyddu ein lefelau o ymgysylltu'n uniongyrchol â champysau. Ochr yn ochr â hyn, rwy'n trefnu'r holl ddigwyddiadau gyrfaoedd y mae Barratt yn bwriadu eu cynnal ac yn ffurfio Timau Campws Mewnol er mwyn meithrin cydberthnasau â'n prifysgolion targed.

Uchafbwynt fy niwrnod yw cyrraedd y gwaith gan wybod na fyddaf yn gwneud yr un peth â ddoe.

Case study
Category Information
Lleoliad Caerlŷr
Cyflogwr Barratt Developments PLC

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Yng nghan cwmni'r FTSE, Barratt Developments yw cwmni adeiladu tai mwyaf adnabyddus Prydain ac mae wedi adeiladu mwy na 400,000 o gartrefi. Mae'r cwmni'n cynnwys Barratt Homes, Barratt London a David Wilson Homes. Mae ein datblygiadau'n unigryw oherwydd ein ffocws ar greu ac ehangu cymunedau. Oherwydd ein timau agos a chyfeillgar, byddwch yn dod yn rhan annatod o'r gymuned leol. Rydym yn adeiladu popeth o fflatiau a phentisiau smart mewn dinasoedd i gartrefi cychwynnol a thai i deuluoedd. Rydym hefyd wedi ennill nifer o wobrau am ansawdd ein gwaith.

Yn y diwydiant adeiladu, gallwch wybod i sicrwydd y dewch o hyd i rôl y gallwch ffynnu ynddi a'i mwynhau.

Emily Louden

Cyflogai Israddedig Adnoddau Dynol

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Mynychais ysgol uwchradd gyfun ac arhosais yno ar gyfer y chweched dosbarth. Y cyrsiau Safon Uwch a astudiais oedd Busnes, Llenyddiaeth Saesneg a Seicoleg.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Fy hoff beth am fy swydd yw'r amrywiaeth. Mae pob diwrnod yn wahanol. Hefyd, rwy'n ymfalchïo yn y lefel o gyfrifoldeb sydd wedi cael ei rhoi i mi o ystyried mai myfyriwr israddedig ar leoliad ydw i. Gan fod y tîm adnoddau dynol canolog mor fach, mae gennyf gyfle gwirioneddol i wneud argraff yn ystod fy mlwyddyn gyda Barratt.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Uchafbwynt fy niwrnod yw cyrraedd y gwaith gan wybod na fyddaf yn gwneud yr un peth â ddoe. Mae dilyn yr un drefn bob dydd yn fy niflasu felly mae'r rôl hon yn Barratt yn berffaith i mi!


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Ar hyn o bryd, rwy'n gweld fy ngyrfa ym maes adnoddau dynol yn parhau. Ers i mi ddechrau yn Barratt rwyf wedi meithrin diddordeb brwd yn y diwydiant adeiladu ac ni fyddwn yn meddwl ddwywaith am ddychwelyd at waith tebyg yn y dyfodol.

Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Byddwn yn dweud nad dim ond adeiladu tai a sefyll ar safleoedd adeiladu yn gwlychu yw gweithio yn y diwydiant adeiladu! Mae gweithio i gwmni fel Barratt, sydd wedi ymrwymo i Ddysgu a Datblygu, yn golygu bod modd cyflawni nodau personol bob amser. Mae pawb rwyf wedi dod ar eu traws yn gyfeillgar ac yn barod i helpu; nid wyf wedi cael unrhyw broblemau wrth weithio yn y diwydiant adeiladu hyd yn hyn.

Byddwn yn cynghori pobl i ganolbwyntio ar weithio i'r cwmni cywir yn hytrach nag yn y rôl gywir i ddechrau. Yn y diwydiant adeiladu, gallwch wybod i sicrwydd y dewch o hyd i rôl y gallwch ffynnu ynddi a'i mwynhau.