Mae Angie Kerr yn gweithio fel Gweinyddwr Diogelwch a Hyfforddiant i Midas, gan sicrhau bod yr arferion iechyd a diogelwch gorau yn cael eu rhoi ar waith ar y safle.

Peidiwch â gadael i ddiffyg gwybodaeth am y diwydiant, na'r camsyniad bod yn rhaid i chi fod yn fath penodol o berson, eich rhwystro rhag mynd amdani.

Lleoliad Middlesbrough
Cyflogwr Midas Cladding

Beth mae eich rôl yn ei gynnwys?

Rwy'n llunio asesiadau risg a datganiadau dull er mwyn sicrhau arferion gwaith diogel ar y safle gan gyflogeion ac isgontractwyr Midas. Byddaf yn ymweld â safleoedd er mwyn mynd ar deithiau diogelwch a chynnal arolygiadau diogelwch er mwyn gwneud yn siŵr bod arferion gwaith diogel yn cael eu dilyn a hybu deialog rhwng y tîm Diogelwch a gweithredwyr a rheolwyr Midas. Rwyf hefyd yn gyfrifol am weithredu'r Matrics Hyfforddi er mwyn sicrhau bod cymwysterau diogelwch a hyfforddiant pob cyflogai yn gyfredol ac yn briodol.

Rwy'n mwynhau dysgu rhywbeth newydd bob dydd, boed mewn cysylltiad â phroblem, unigolyn newydd neu brofiad newydd.

Angie Kerr

Gweinyddwr Diogelwch a Hyfforddiant

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd?

Rwyf wrth fy modd â pha mor amrywiol yw fy rôl gyda Midas gan fod pob diwrnod yn wahanol ac rwyf wir yn mwynhau cydweithio a chyfathrebu â'r ystod eang o bobl rwy'n dod ar eu traws yn ddyddiol. Mae'n wych bod yn rhan o dîm cryf, oherwydd pan fydd angen delio â gwrthdaro, gallwn sicrhau bod y mater yn cael ei ddatrys mewn modd y mae pawb yn fodlon arno.

Rwy'n mwynhau dysgu rhywbeth newydd bob dydd, boed mewn cysylltiad â phroblem, cwrdd â rhywun newydd neu gael profiad newydd.


Disgrifiwch eich diwrnod gwaith.

Rwy'n rhannu fy amser rhwng bod yn y swyddfa a bod allan ar y safle, sy'n gallu amrywio o ran lleoliad o ddydd i ddydd. Gallaf ddechrau'r diwrnod yn eistedd wrth fy nesg yn fy nillad smart, ac erbyn diwedd y dydd gallwn fod mewn esgidiau blaenau dur, siaced lachar a helmed diogelwch! Mae cyflymdra fy swydd yn aml yn newid hefyd, o fod yn eithaf hamddenol yn y swyddfa yn rhoi trefn ar gofnodion hyfforddiant, i ddatrys sefyllfa a all fod yn anwadal allan ar y safle.


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Mae'n debyg mai sgiliau cyfathrebu yw'r sgiliau mwyaf hanfodol yn y math hwn o rôl, yn ogystal â'r gallu i wrando. Mae empathi yn rhinwedd bwysig i feddu arni, ond mae angen bod yn gadarn hefyd. Dylech hefyd feddu ar sgiliau arsylwi da yn ogystal â'r gallu i hyfforddi eraill yn eu rôl er mwyn eu helpu i ddatblygu.


Beth oedd eich cefndir cyn dechrau yn y rôl hon?

Dim ond yn ddiweddar y gwnes i ymuno â'r diwydiant, ar ôl gweithio yn y diwydiant Iechyd a Ffitrwydd am 15 mlynedd fel hyfforddwr personol a hefyd yn rheoli clybiau iechyd. Rwyf hefyd wedi cael profiad ym maes gwerthu gan weithio am sawl blwyddyn fel Rheolwr Cysylltiadau ag Aelodau.

Rwy'n teimlo bod cysylltiad cryf rhwng y ddau ddiwydiant oherwydd o ran iechyd a diogelwch, mae 'iechyd' wedi bod yn ail i 'ddiogelwch' erioed, yn enwedig yn y diwydiant adeiladu. Mae'r diwylliant hwn yn dechrau newid bellach ac mae'n gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan ohono.


Beth rydych yn fwyaf balch ohono yn eich gyrfa?

Rwy'n ymfalchïo yn y ffaith fy mod wedi llwyddo i gynnal cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith gan fod gennyf blant bach.


Ble rydych yn gweld eich hun ymhen deng mlynedd?

Nod fy rôl yn Midas Cladding yw datblygu Academi Hyfforddi Fewnol wrth i'r busnes dyfu, a fydd yn sicrhau bod modd diwallu'r rhan fwyaf o'n hanghenion hyfforddi ar y safle. Mae'n bosibl y gallwn fynd ati i ddatblygu hyn yn allanol i fusnesau cyfagos. Ymhen deng mlynedd rwy'n rhagweld y bydd hwn yn fusnes llwyddiannus, a gobeithio y gallaf fod yn rhanddeiliad ynddo.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Peidiwch â gadael i ddiffyg gwybodaeth am y diwydiant, na'r camsyniad bod yn rhaid i chi fod yn ddyn neu'n fath penodol o berson, eich rhwystro rhag mynd amdani. I weithio yn y diwydiant hwn, mae angen ystod eang o sgiliau rhyngbersonol, a gellir dysgu llawer o'r rhain drwy brofiad a hyfforddiant, ac yn y diwydiant adeiladu, mae digonedd ar gael!