Fel Gweithiwr Tynnu Asbestos, dw i'n tynnu a gwaredu'n ddiogel pob math o gynhyrchion sy'n cynnwys asbestos o wahanol safleoedd ledled y DU.

Ar hyn o bryd dw i'n gweithio'n bennaf mewn eiddo'r cyngor lleol, sy'n cynnwys esbonio'n ofalus ein gofynion gwaith a diogelwch i denantiaid, ac yn bwysicaf oll, sut y byddwn ni'n gofalu am feddiannau pobl. Mae ein holl waith yn cael ei reoleiddio'n llym fel ei fod yn cael ei gynnal yn ddiogel.

Mae'r holl safleoedd yn wahanol, felly mae pob dydd yn her newydd, lle dw i bob amser yn dysgu rhywbeth newydd.

Case study
Category Information
Lleoliad UK
Cyflogwr KAEFER

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Mae'r holl safleoedd yn wahanol, felly mae pob dydd yn her newydd, lle dw i bob amser yn dysgu rhywbeth newydd. Oherwydd natur y gwaith hwn, dw i hefyd yn gallu teithio o gwmpas llawer o safleoedd yn ystod yr wythnos, felly dydw i ddim yn sownd mewn un lle drwy'r amser.


Sut olwg sydd ar eich diwrnod gwaith?

Ar ôl codi fy nghydweithwyr rydym yn gwneud ein ffordd i'n depo lleol i lwytho'r cyfarpar a deunyddiau angenrheidiol y bydd eu hangen ar gyfer gwaith y dydd. Ar ôl eu llwytho ac rydym wedi derbyn unrhyw anerchiadau blwch offer neu rannu gwybodaeth ar ddiogelwch, yna byddwn ni'n mynd i'r safle.

Ar ôl i ni gyrraedd y safle, bydd y goruchwyliwr yn cynnal briff cyn-gwaith sy'n esbonio'r gwaith ar gyfer y dydd ac yn amlygu unrhyw risgiau penodol - a nodir ar ein cynllun gwaith ac asesiad risg.

Fel tîm, byddwn ni i gyd yn helpu i ddadlwytho ein cyfarpar arbenigol a dechrau adeiladu'r lloc ynysu asbestos yn ofalus gan ddilyn cyfarwyddiadau fy ngoruchwyliwr, a'r manylion yn y cynllun gwaith.

Unwaith y bydd hyn wedi'i adeiladu, byddwn ni'n cynnal prawf mwg i sicrhau bod pob uniad wedi'i selio ac nad oes unrhyw dyllau o fewn y lloc. Ar ôl i hyn gael ei basio, rydym yn barod i gychwyn y gwaith tynnu.

Gan ddilyn gweithdrefnau cludiant y cwmni, dw i'n gwisgo fy mwgwd a fy ngorchuddwisg cyn mynd i mewn i'r lloc i dynnu'r asbestos. Mae angen tynnu'r holl ddeunyddiau trwy ddefnyddio dulliau rheoli llwch, chwistrellu tarth a gwagio cysgod. Amlygir y dulliau a ddefnyddir ar y cynllun gwaith, a thrwy ein hyfforddiant blynyddol. Ar ôl i'r deunydd gael ei dynnu, mae'n rhaid iddo gael ei fagio'n ddwbl ac yna ei roi mewn sgip asbestos cloadwy. Wedyn rhaid imi lanhau'r ardal waith gyfan yn ofalus er mwyn sicrhau bod yr asbestos wedi cael ei dynnu'n llwyr gan wneud yr ardal yn ddiogel i grefftau eraill ddilyn ymlaen ar ôl i ni orffen.

Ar ôl i mi orffen mae fy ngoruchwyliwr'n gwirio fy ngwaith cyn bod dadansoddwr annibynnol hefyd yn gwirio'r ardal ac yn rhedeg prawf awyr cyn i ni dynnu'r lloc a dychwelyd yr ardal i'n cleient.

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau ar agor i ddysgu gan eraill, ond uwchben popeth, peidiwch ag ofni gofyn.

Kieran McCabe

Gweithiwr Tynnu Asbestos

Pa sgiliau sydd arnoch eu hangen yn eich gwaith?

Yn gyntaf, sgiliau cyfathrebu a gwrando da. Hefyd mae angen i chi fod yn fedrus ag offer, ond mae hyn yn dod â phrofiad. Hefyd mae'n rhaid i chi allu gweithio'n dda mewn tîm.

Dw i wedi cwblhau Rhaglen Brentisiaeth Arbenigol (SAP) drwy'r Is-adran Rheoli a Lleihau Asbestos (ACAD). Mae'r hyfforddiant cefnogol wedi golygu bod fy nghwmni wedi gallu fy anfon i ar bob math o dasgau. Yn gynharach eleni, ces i fy symud o'r gwaith tai cymdeithasol roeddwn i wedi bod yn ei wneud yn Wrecsam i waith mewn prifysgol, gan fod hyn yn golygu mynd i mewn i le cyfyng. Roedd hyn yn bosib oherwydd fy mod i wedi derbyn hyfforddiant lleoedd cyfyngedig gan Mines Rescue drwy'r cynllun prentisiaid.

Mae'r hyfforddiant PASMA a gweithio ar uchder yn golygu fy mod i'n deall y risgiau a'r rheolaethau diogelwch wrth weithio ar y gwaith tynnu soffit, yr hyn rydym yn ei wneud ar ran y cyngor lleol.

Yn ystod fy mhrentisiaeth, sicrhaodd KAEFER fy mod i wedi cael y cyfle i weld pob agwedd ar ein cwmni a sut roedd y gwaith yn cael ei drefnu. Mae fy hyfforddiant yn yr hyn sy'n digwydd yn y swyddfa cyn i ni fynd ar y safle wedi bod yn brofiad gwych.  Hefyd fe ges i gyfle i dreulio ychydig wythnosau yn cysgodi fy rheolwr, a roddodd cipolwg da iawn i mi ar y rôl.

Uwchlaw popeth, y cymorth a'r anogaeth a ges i gan y bechgyn yn ACAD sydd wedi fy helpu i mewn gwirionedd, yn arbennig yn y cyfnodau cynharach, lle gwnes i godi awgrymiadau gwych i'w mynd â nhw yn ôl i'r safle.  Mae hefyd wedi golygu y gallaf siarad â thrigolion ar y gwaith tai cymdeithasol ac esbonio beth rydyn ni'n ei wneud.  Mae Asbestos yn dychryn llawer o bobl felly mae'n braf gallu eu sicrhau.


Beth oedd eich cefndir cyn dechrau'r rôl hon?

Roeddwn i wedi cael nifer o swyddi, ond dim byd yr oeddwn i'n ei wir fwynhau. Yna ces i'r cyfle â KAEFER yn 2014 a dw i ddim wedi edrych yn ôl.


Beth ydych chi'n ymfalchïo ynddo fwyaf yn eich gyrfa?

Yn bendant yn ennill y wobr Prentis y Flwyddyn ACAD gyntaf erioed yn 2016. Dw i hefyd yn falch o sut mae fy sgiliau wedi datblygu. Dw i'n llawer mwy galluog na chyn i mi ddechrau ar y Rhaglen Brentisiaeth Arbenigol.


Ble ydych chi'n eich gweld eich hun mewn 10 mlynedd?

Dw i am fod yn oruchwyliwr o leiaf, ond gobeithio y bydda i'n rheolwr erbyn hynny.


Beth yw eich cyngor i unrhyw un sy'n meddwl am yrfa yn y diwydiant adeiladu?

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau ar agor i ddysgu gan eraill, ond uwchben popeth, peidiwch ag ofni gofyn.