Rwy'n rhan o dîm rheoli adeiladu safle sy'n goruchwylio iechyd a diogelwch, sicrhau ansawdd, rhaglenni gwaith a chyllidebu a pheirianneg gwerth.

Rydym hefyd yn edrych ar gydgysylltu is-gontractwyr, rhyngweithio a chysylltu â chleientiaid a hyrwyddo cyfleoedd buddsoddi yn y gymuned. Rwyf wrthi'n gweithio ar Dref Eco Bicester yn Swydd Rydychen. Dyma'r dref eco gyntaf o'i math yn y DU ac rwy'n rhan o'r prosiect sy'n cyflawni ei statws byw un blaned.

Dechreuais ar fy ngyrfa adeiladu fel labrwr a nawr mae gen i gyfle i ddatblygu i fod yn rheolwr adeiladu. Ni fyddwn byth wedi meddwl pan oeddwn yn 16 oed y byddwn wedi cyrraedd y man hwn erbyn heddiw.

Case study
Category Information
Lleoliad Swydd Bedford
Cyflogwr Willmott Dixon Housing (Hitchin)

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Willmott Dixon Housing (Hitchin) – prif gontractwr ar gyfer datblygiadau tai.

Mae'r diwydiant adeiladu yn un bywiog a chyffrous lle mae'r galw am weithwyr yn cynyddu. Maent yn mwynhau buddion hynny drwy gyflogau cystadleuol a llif gwaith.

Hayden Wills

Rheolwr adeiladu dan hyfforddiant

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Gan nad oeddwn yn siŵr pa yrfa roeddwn am ei dilyn, dilynais gwrs therapi chwaraeon a hyfforddiant personol tair blynedd. Sylweddolais yn fuan fod y diwydiant adeiladu yn addas i mi ar ôl gweithio gydag adeiladwyr lleol a'm hewythr. Yna dilynais gwrs bricio ynghyd â chadw cyfrifon er mwyn fy ngalluogi i redeg prosiectau bach. 

Yna gwnes gais ar gyfer cwrs Willmott Dixon i reolwyr dan hyfforddiant a wnaeth arwain at astudio'n rhan-amser ym Mhrifysgol Swydd Hertford ar gwrs HNC dwy flynedd mewn rheoli adeiladu. Rwyf bellach ar fin gwneud blwyddyn arall ar gyfer gradd sylfaen ym Mhrifysgol Swydd Bedford.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rhyngweithio ag is-gontractwyr a gweithredwyr a'u rheoli er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel, ar amser ac i'r safon uchaf. Mae safleoedd bob amser yn brysur ac rwy'n cwrdd â ffrindiau da ar hyd y ffordd.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?


Ddiwedd y prynhawn pan fydd gwaith y diwrnod hwnnw wedi'i gwblhau ac mae ardaloedd gwaith wedi'u tacluso. Mae'n brofiad braf cerdded o amgylch y prosiect pan fydd pawb wedi mynd adref er mwyn bwrw golwg dros bopeth a sicrhau bod popeth wedi'i wneud.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Yn ystod y pum mlynedd nesaf, hoffwn ddod yn rheolwr adeiladu ac arwain nifer o brosiectau llwyddiannus. Yn yr hirdymor, mae gennyf ddiddordeb mewn rôl fel cyfarwyddwr neu aelod o'r bwrdd. Yn bersonol, hoffwn fuddsoddi mewn eiddo ac, os bydd y cyfle'n codi, byddai bod yn berchen ar fy nghwmni adeiladu fy hun yn apelio i mi.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae'r diwydiant adeiladu yn un bywiog a chyffrous lle mae'r galw am weithwyr yn cynyddu. Maent yn mwynhau buddion hynny drwy gyflogau cystadleuol a llif gwaith. Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig nifer di-rif o gyfleoedd a gyrfaoedd amrywiol.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Dechreuais fel labrwr a nawr mae gen i gyfle i ddatblygu i fod yn rheolwr. Ni fyddwn byth wedi meddwl pan oeddwn yn 16 oed y byddwn wedi cyrraedd y man hwn erbyn heddiw. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y dyfodol a byddwn yn argymell y diwydiant adeiladu i unrhyw bobl ifanc sydd â diddordeb.