I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Laing O'Rourke plc, sef y cwmni adeiladu preifat mwyaf yn y DU.

Rydym yn adeiladu strwythurau penigamp sy'n rhagori ar ddisgwyliadau ein cleientiaid, yn gwella'r cymunedau sy'n dod i gysylltiad â nhw ac yn cael eu hadeiladu gan sicrhau'r effaith leiaf bosibl ar yr amgylchedd. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y prosiectau a gyflawnir gennym, yng ngwreiddioldeb ein ffordd o weithio ac yn ein hymrwymiad llwyr tuag at iechyd a diogelwch. Drwy waith meddwl a chrefftwaith arloesol, rydym yn datblygu ffyrdd newydd o adeiladu sy'n lleihau gwastraff, yn sicrhau'r arbedion gorau posibl ac yn gwella diogelwch.

Mae Laing O'Rourke Cymru a Gorllewin Lloegr wedi'i leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Gyda throsiant o fwy na £150m a chyfartaledd o chwech i wyth prosiect ar safle ar unrhyw adeg, rydym yn un o arweinwyr y farchnad yn y rhanbarth o ran cyflawni prosiectau adeiladu cymhleth ar raddfa fawr.

Rydym yn falch o'n hanes yn y rhanbarth, ac rydym wedi cwblhau cynlluniau nodedig fel Stadiwm y Mileniwm, Ail Groesfan Hafren, Stadiwm Dinas Caerdydd, datblygiad y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Corsham a Llyfrgell Ganolog Caerdydd, sy'n brosiect arobryn.

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Ar ôl gadael yr ysgol gyda nifer o gymwysterau TGAU, es i ati i gwblhau prentisiaeth peirianneg fecanyddol gyda Dur Prydain. Symudais i faes iechyd a diogelwch yn y diwydiant adeiladu yn 1989 a llwyddais i gael nifer o gymwysterau iechyd a diogelwch, gan ddechrau gyda thystysgrif adeiladu gyffredinol a gweithio i fyny at NVQ Lefel 5 mewn Iechyd a Diogelwch. Mae fy nghymwysterau a'm profiad hefyd wedi fy helpu i ddod yn aelod siartredig o'r Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol.

Disgrifiwch beth rydych yn ei wneud mewn ychydig frawddegau

Fy mhrif ddyletswyddau yw sicrhau nad yw'r hyn a wnawn yn peri risg i unrhyw un wrth i ni ymgymryd â'n gwaith. Rwy'n gwneud hyn drwy sicrhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â'r gofynion cyfreithiol statudol, yn ogystal â safonau a gweithdrefnau ein cwmni. 

Nid oes dim yn well na gweld prosiect yn datblygu o fod yn gyfres o linellau ar luniad neu sgrîn cyfrifiadur a pharhau i dyfu nes ei fod wedi'i gwblhau.

Lleoliad Caerdydd
Cyflogwr Laing O’Rourke

Mae llawer iawn o bobl yn camddeall beth yw gwaith adeiladu mewn gwirionedd. Mae'r diwydiant yn cynnig ystod eang o gyfleoedd, o waith ymarferol ar safle i rolau sydd wedi'u lleoli mewn swyddfa.

Ian Galbraith

Pennaeth Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd - daearyddol ac adeiladu