Rwy'n gweithio fel rheolwr adeiladu masnachol dan hyfforddiant ar brosiectau adeiladu masnachol canolig a mawr, sydd â gwerth sy'n amrywio rhwng pum miliwn a thri deg miliwn o bunnoedd.

Fi sy'n gyfrifol am reoli pecynnau isgontractwyr a'r rhaglen, a helpu i reoli'r agweddau costau a dylunio ar y contract dylunio ac adeiladu er mwyn darparu adeiladau o safon uchel o fewn y gyllideb a'r terfyn amser.

Rwy'n ymdrin ag aelodau o'r tîm dylunio, fel rheolwyr dylunio, penseiri, ymgynghorwyr a pheirianwyr, yn ogystal ag isgontractwyr a chleientiaid.

Mae pob diwrnod yn cynnig her newydd. Nid oes dim i gystadlu â'r ymdeimlad o gyflawniad a gewch wrth gyflwyno prosiect llwyddiannus

Case study
Category Information
Lleoliad Plymouth
Cyflogwr Willmott Dixon Construction

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Dechreuais ar brentisiaeth plymio ar ôl gadael yr ysgol. Bûm yn gweithio fel plymwr safle cyn datblygu i fod yn fforman. Gwnes barhau i gyflawni fy nghwrs lefel 3 ac yn y pen draw, astudiais ar gyfer HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, gan ennill rhagoriaeth o Brifysgol Plymouth. Yna, llwyddais i ennill lle ar raglen hyfforddi rheolwyr Willmott Dixon Construction a chefais fy noddi gan y cwmni i astudio HNC mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ym Mhrifysgol Dinas Caerfaddon. Rwyf bellach yn aros am fy nghanlyniad terfynol a rhagwelwyd y byddaf yn ennill rhagoriaeth.

Mae etifeddiaeth eich cyflawniadau yn para am y rhan fwyaf o'ch oes, gan ddibynnu ar y prosiectau rydych yn gweithio arnynt, a chewch gyfle gwirioneddol i ffurfio cymunedau ac effeithio arnynt.

Jack Chami

Cydgysylltydd Mecanyddol a Thrydanol/Peiriannydd Gwasanaethau Adeiladu

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Willmott Dixon Construction - un o brif gontractwyr blaenllaw'r DU.


Beth yw eich hoff beth ynglŷn â'ch swydd?

Y gallu i weithio gydag amrywiaeth enfawr o bobl o wahanol gefndiroedd, a phrin iawn y bydd yr un broblem yn codi ddwywaith. Mae pob diwrnod yn cynnig her newydd. Nid oes dim i gystadlu â'r ymdeimlad o gyflawniad a gewch mewn swyddi adeiladu wrth gyflwyno prosiect llwyddiannus.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Mae dechrau'r prynhawn fel arfer yn rhan wych o'r diwrnod wrth weithio yn y diwydiant adeiladu, pan fydd pethau wedi tawelu ar ôl prysurdeb y bore. Mae cyfle i gerdded o amgylch y prosiect a gweld sut mae'n dod yn ei flaen. Rydych yn cael ymdeimlad o gyflawniad a chyfeiriad pan fyddwch yn gweld fod y prosiect wir yn datblygu bob dydd.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Yn y pen draw, hoffwn gyfle i fod yn rheolwr adeiladu ar brosiect mawreddog neu arloesol, a hoffwn fod yn gyfarwyddwr yn y cwmni hefyd.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu yn gyfle cwbl unigryw sy'n cynnig ymdeimlad o gyflawniad na allwch ei gael mewn llawer o feysydd eraill. Mae etifeddiaeth eich cyflawniadau yn para am y rhan fwyaf o'ch oes, gan ddibynnu ar y prosiectau rydych yn gweithio arnynt, a chewch gyfle gwirioneddol i ffurfio cymunedau ac effeithio arnynt.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Gallwch ddilyn nifer o lwybrau i gael swyddi da yn y diwydiant adeiladu, ac mae'r llwybrau hyn yn agored i unrhyw un o bob cefndir a gallu. Mae'n ddiwydiant sy'n llawn unigolion brwdfrydig ac sy'n seiliedig ar waith tîm. Os ydych yn gallu gweithio'n galed a chymell eich hun, gallwch gael gyrfa sy'n llawn boddhad.

Pe gallwn newid unrhyw beth ynglŷn â'm gyrfa fy hun, byddwn wedi sylweddoli'n gynharach beth roeddwn am ei wneud a pha fath o rolau oedd ar gael. Pe bawn yn gwybod hyn, gallwn fod wedi cyrraedd ble rwyf nawr ychydig yn gyflymach - ac rwyf wir yn mwynhau fy ngwaith.

Archwiliwch y gwahanol swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu.