Rwy'n gweithio i Seddon Construction fel Prentis Gosod Brics, ac rwyf yn nhrydedd flwyddyn fy mhrentisiaeth ar hyn o bryd.

Sefydlwyd y cwmni adeiladu hwn gan deulu Seddon bum cenhedlaeth yn ôl, ac mae ganddo bedair swyddfa ranbarthol ledled y DU.

Gallaf ddangos adeiladau yn yr ardal rwyf wedi gweithio arnynt i deulu a ffrindiau ac ymffrostio ychydig!

Lleoliad Tameside
Cyflogwr Seddon Construction

Beth mae eich rôl yn ei gynnwys?

Rwy'n brentis gosod brics – asgwrn cefn y diwydiant a'r grefft y bydd pawb yn meddwl amdani wrth glywed y gair 'adeiladu'. Ond mae'n llawer mwy amrywiol nag y mae'n swnio. Mae pob prosiect yn unigryw ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o lawer o wahanol gynlluniau, o adeiladu ysgolion i ddatblygiadau tai. Erbyn hyn, a minnau yn fy mlwyddyn olaf fel prentis gyda Seddon, rwy'n ddiolchgar am yr holl brofiad hwnnw a'r mentora o'r radd flaenaf rwyf wedi'i gael yma.

Rwyf wedi mynd o wybod y nesaf peth i ddim i feistroli fy nghrefft, a llwyddais i ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth SkillBuild Gogledd-orllewin Lloegr a chyrraedd y rownd derfynol genedlaethol, hyd yn oed.

Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu yn barod neu os ydych am ddysgu mwy, yna ewch amdani – rwy'n siŵr y gwnewch chi fwynhau gymaint â mi.

Jake Horoszczak

Prentis Gosod Brics

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd?

Y peth gorau am fod yn brentis gosod brics yw fy mod yn ei fwynhau! Does wir ddim ots gen i godi yn y bore i fynd i'r gwaith. A dweud y gwir, byddaf yn edrych ymlaen at wisgo fy nillad gwaith a chyrraedd y safle i wneud yr hyn rwyf wrth fy modd yn ei wneud. Peth arall rwy'n ei hoffi am fy swydd yw gweld gwaith caled yn dwyn ffrwyth. Mae'n rhoi llawer o foddhad i mi weld rhywbeth rwyf wedi cyfrannu ato, fel talcen tŷ, wedi'i gwblhau. Gallaf ddangos adeiladau yn yr ardal rwyf wedi gweithio arnynt i deulu a ffrindiau ac ymffrostio ychydig!

Disgrifiwch eich diwrnod gwaith.

Byddaf yn cyrraedd y safle rwy'n gweithio arno yn gynnar, berwi'r tegell ac yna gael sgwrs gyda'r bois. Mae'n braf gweithio gyda phobl sydd â'r un diddordebau â chi ac y gallwch ddod ymlaen â nhw. Er ein bod bob amser yn brysur, mae cydweithio â ffrindiau yn gwneud y swydd yn fwy pleserus fyth. Wedyn bydd tasg yn cael ei rhoi i mi ar gyfer y diwrnod ac rwy'n hoffi bwrw iddi yn syth. Mae mentoriaid o Seddon ar gael bob amser os bydd angen eu cymorth a'u harbenigedd arnaf. Ceir cydbwysedd gwych o weithio'n annibynnol ac fel tîm ar safleoedd Seddon. Mae'r cynllun prentisiaeth yn cynnig cyfuniad da o ddysgu yn y coleg ac ar y safle, felly mae tipyn o amrywiaeth. 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Mae bod yn drefnus yn bwysig yn fy marn i, yn ogystal â llygad craff. Rwy'n hoffi dychmygu'r strwythur y byddaf yn ei adeiladu wrth edrych ar y cynlluniau, felly mae rhywfaint o ddychymyg yn ddefnyddiol hefyd. Bydd y sgiliau crefft yn datblygu wedyn ac mae'n wych cael fy hyfforddi gan staff sy'n gwbl gyfarwydd â nhw. Pan ddechreuais ar fy mhrentisiaeth, ni allwn osod bricsen. Gyda chymorth ac amynedd Stuart a Kevin Ripley, a ddyfalbarhaodd â'm hyfforddiant, rwyf wedi cyrraedd rownd derfynol genedlaethol gosod brics SkillBuild.

Beth oedd eich cefndir cyn dechrau yn y rôl hon?

Roeddwn wedi gwirioni ar gloddwyr ac offer adeiladu ers oeddwn yn ifanc iawn. Roeddwn yn gwybod fy mod am weithio yn y diwydiant adeiladu ac felly y bu hi. Ar ôl dewis y cyrsiau cywir yn y coleg, gwnes gais am brentisiaeth gyda Seddon ac roeddwn yn llwyddiannus, diolch byth!

Beth rydych yn fwyaf balch ohono yn eich gyrfa?

Hydref eleni, byddaf yn cynrychioli fy ngholeg a Seddon yn rownd derfynol genedlaethol SkillBuild ar gyfer gosod brics, sy'n anghredadwy! Yn ddiweddar, fe ddes i'n gyntaf yn rowndiau rhagbrofol rhanbarthol SkillBuild er mwyn ennill lle ar y llwyfan cenedlaethol. Rwy'n siŵr y byddai llawer o bobl ar y cwrs wrth eu bodd yn gwneud yr un peth ac rwy'n falch iawn o hynny. Pan ddechreuais ar y brentisiaeth, ni feddyliais am eiliad y byddai gosod brics yn arwain at hyn. Cyn y wobr SkillBuild, enillais wobr ‘Prentis y Flwyddyn’ Coleg Tameside a gwobr Seddon am yr ‘Un i'w Wylio’ hefyd. Mae'n anhygoel cael fy nghydnabod ac mae'n golygu bod yr holl waith yn werth yr ymdrech!

Ble rydych yn gweld eich hun ymhen deng mlynedd?

Mae'n anodd gwybod ble yn union y byddaf ymhen deng mlynedd, ond rwy'n siŵr y bydd gennyf ddyfodol yn y diwydiant adeiladu. Rwyf wedi cyflawni llawer mwy nag a feddyliais felly pwy a ŵyr ble y gallaf ei gyrraedd gyda'r un athrawon gwych. Yn y dyfodol agosach, hoffwn gael lle ar gwrs HNC nesaf gan fy mod yn dal yn awyddus i ddysgu mwy o lawer am y grefft a'r diwydiant.

Gair o gyngor i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Yn gyntaf ac yn bennaf oll, ewch amdani! Ers dechrau ar y brentisiaeth gyda Seddon, rwyf wedi mwynhau pob eiliad ac nid wyf wedi edrych yn ôl unwaith. Mae'n wych gallu dysgu wrth ennill arian, sy'n beth prin. Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu yn barod neu os ydych am ddysgu mwy, yna ewch amdani – rwy'n siŵr y gwnewch chi fwynhau gymaint â mi. Fe wela i chi yn SkillBuild!