I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Kier Construction Dwyrain Lloegr. Rwy'n gweithio i'r busnes adeiladu rhanbarthol sy'n adeiladu ysgolion, swyddfeydd, ysbytai ac adeiladau masnachol eraill gwerth rhwng £2 filiwn a £50 miliwn. Mae gan Grŵp Kier (y rhiant-gwmni) nifer o sectorau gan gynnwys adeiladu, seilwaith, eiddo a gwasanaethau. Mae'n gwmni rhyngwladol sydd â phrif swyddfa yn y DU a throsiant o tua £4 biliwn.

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Ar ôl cwblhau fy nghyrsiau TGAU, dilynais gyrsiau safon Uwch mewn hanes, technoleg dylunio, mathemateg ac astudiaethau busnes. Wedyn, gwnes geisiadau i brifysgolion a derbyniais le yn fy newis cyntaf, sef Prifysgol Loughborough. Roedd yn gwrs pedair blynedd, gyda dau leoliad chwe mis o hyd mewn diwydiant. Noddwyd y cwrs gan gonsortiwm o gwmnïau adeiladu ac roedd yn rhaid i bob myfyriwr ar y cwrs gael ei noddi gan un o'r cwmnïau hynny er mwyn cael lle. Cefais gyfweliad gyda Kier ac yn ffodus cefais gynnig nawdd ganddynt. Byddent yn trefnu lleoliadau mewn diwydiant ar fy nghyfer, yn darparu arian nawdd a hefyd yn sicrhau bod swydd ar gael i mi ar ôl graddio cyn belled â fy mod yn cael gradd 2:1 neu well.

Rwy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored, heb gael fy nghyfyngu i swyddfa. Wrth natur, rwy'n mwynhau datrys problemau, ac mae hynny'n rhywbeth y mae'n rhaid i mi ei wneud yn ddyddiol yn y diwydiant adeiladu.

Lleoliad Loughborough
Cyflogwr Kier Construction Dwyrain Lloegr

Mae'r diwydiant adeiladu yn un sy'n llawn amrywiaeth ac mae'n cynnwys gyrfaoedd sy'n addas i bobl o bob cefndir. Ychydig iawn o rwystrau sydd rhag ymuno â'r diwydiant, ac mae nifer helaeth o gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa.

James Wood

Rheolwr safle (is-asiant)