Pan benderfynodd Josh adael y coleg am mai ef oedd gofalwr ei fam, rhoddodd gynnig ar rai swyddi yn y sector manwerthu cyn cael cyfle i gael prentisiaeth gyda Costain. Nawr mae wedi dod o hyd i rôl sy'n addas ar ei gyfer, ac yn ffynnu yn ei yrfa newydd ac yn cael cyfle i ddangos yr hyn y gall ei gyflawni.  

Rwy'n hoffi bod yna rywbeth newydd i mi fynd i'r afael ag ef bob amser. Rwy'n datblygu sgiliau'n barhaus y mae angen i mi eu cymhwyso i agweddau eraill ar waith, sy'n ei gadw'n ddiddorol.

Case study
Category Information
Lleoliad Cymru
Cyflogwr Costain

Beth mae eich rôl yn ei chynnwys? 

Mae fy rôl yn cynnwys gosod allan / tirfesur, rheoli a goruchwylio agweddau ar waith, darparu datrysiadau peirianneg i broblemau ar y safle a chynnal cofnodion cywir o waith. Rwyf hefyd yn astudio ar gyfer cymhwyster, felly caf un diwrnod yr wythnos i ffwrdd o'r safle ar gyfer hyn. 

Rwy'n falch fy mod o'r diwedd yn gallu dangos yr hyn y gallaf ei gyflawni, boed yn y coleg, yn cael y graddau rwyf eu heisiau, neu yn y gwaith yn cyflawni fy nyletswyddau hyd eithaf fy ngallu.

Josh Short

Peirianydd Sifil Dan Hyfforddiant

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd? 

Rwy'n hoffi bod yna rywbeth newydd i mi fynd i'r afael ag ef bob amser. Rwy'n datblygu sgiliau'n barhaus y mae angen i mi eu cymhwyso i agweddau eraill ar waith, sy'n ei gadw'n ddiddorol. Rwy'n hoffi fy mod yn gwella fy hun yn barhaus drwy weithio tuag at gymwysterau a fy mod yn cael gwneud diwrnodau gwirfoddol. Rwy'n gweithio gyda pheirianwyr profiadol, cymwysedig bob dydd, sy'n caniatáu i mi ddysgu o'u profiad. Mae digonedd o gyfleoedd i ddatblygu sy'n fy annog i geisio fy ngorau.

Rwyf hefyd yn mwynhau gweld rhywbeth yr holl ffordd o'r dechrau i'r diwedd, ac rwy'n rhan o strwythurau rwy'n eu gweld o'u sylfeini hyd at fod yn gynnyrch gorffenedig. 


Disgrifiwch eich diwrnod gwaith

Mae fy niwrnod yn cynnwys mynd ar safle gyda pheiriannydd arall, a sicrhau fod gan y gweithlu yr holl waith gosod allan, trwyddedau gwaith a'r Asesiadau Risg a Datganiadau Dull (RAMS) sydd eu hangen er mwyn cwblhau'r gwaith. Yna byddaf yn goruchwylio, gwirio'r gwaith drwy gydol y dydd, i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei adeiladu yn unol â'r cynlluniau a'r manylebau. Yn gyffredinol bydd ychydig o faterion ar y safle y cysylltir â ni yn eu cylch, felly byddwn yn ceisio datrys y problemau hyn cyn gynted ag y gallwn.

Byddwn fel arfer hefyd yn ceisio gosod gwaith allan ar gyfer y diwrnod canlynol ac yn ysgrifennu unrhyw drwyddedau gwaith y bydd eu hangen ar gyfer yr wythnosau sydd i ddod. Ar ddiwedd pob sifft, byddwn yn ysgrifennu dyddiadur manwl yn nodi'r adnoddau a ddefnyddiwyd ar gyfer y diwrnod hwnnw. 


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd? 

Bydd angen i chi allu gweithio'n gryf mewn lleoliad tîm, meddwl yn rhesymegol, meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac yn gallu gweithio'n dda o dan bwysau. Mae'n fanteisiol os ydych yn meddu ar amgyffred da o fathemateg ac yn gallu gosod offer yn dda. Efallai y byddai hefyd yn ddefnyddiol i chi feddu ar gymhwyster peirianneg neu fod yn gweithio tuag at un. 


Beth oedd eich cefndir cyn dechrau ar y rôl hon?

Roeddwn i'n ofalwr ifanc yn gofalu am fy mam pan oeddwn yn tyfu i fyny, a effeithiodd ar fy astudiaethau ysgol. Gwnes i'n iawn yn fy TGAU, ond gadewais y coleg ar ôl fy mlwyddyn gyntaf gan yr oedd angen i fi ofalu am fy mam.

Dechreuais weithio'n rhan amser yn B&Q ac yna cefais ambell swydd manwerthu wahanol nes i mi gael fy rôl bresennol fel peiriannydd dan hyfforddiant drwy gynllun Prentisiaeth Arcadis. Roedd gennyf ddiddordeb mewn adeiladu, Mathemateg, Gwyddoniaeth a deunyddiau erioed, felly roedd peirianneg yn ddewis perffaith. 


Beth rydych fwyaf balch ohonynt yn eich gyrfa?

Mae gennyf dri phrif beth rwy'n falch ohonynt yn fy ngyrfa hyd yma. Yn gyntaf, rwy'n falch fy mod o'r diwedd yn gallu dangos yr hyn y gallaf ei gyflawni, boed yn y coleg, yn cael y graddau rwyf eu heisiau, neu yn y gwaith yn cyflawni fy nyletswyddau hyd eithaf fy ngallu.
Rwy'n cael ymdeimlad o falchder parhaus yn fy ngwaith bob tro mae rhywbeth yn cael ei gwblhau. Rydym yn codi pont 70m ar draws afon sydd wedi bod yn heriol iawn ac sy'n agos at gael ei chwblhau. Rwy'n falch o fod yn rhan o strwythur mor allweddol mor gynnar yn fy ngyrfa.

Rhywbeth arall rwy'n falch ohono yw fy mod wedi gwirfoddoli i roi cyflwyniad yn ystod digwyddiad sioe deithiol Costain. Bu'n rhaid i mi greu a rhoi cyflwyniad am brosiectau Costain yma yng Nghymru a'i gyflwyno i 200 o bobl, gan gynnwys aelodau o'r bwrdd gweithredol a'r Prif Swyddog Gweithredol. Gwnes yr holl waith ymchwil fy hun a chreu cyflwyniad cywir, llawn gwybodaeth a gafodd dderbyniad da gan y gynulleidfa. 


Ble rydych yn gweld eich hun ymhen deng mlynedd? 

Rwy'n gweld fy hun yn dod yn beiriannydd hollol gymwys a phrofiadol, o bosibl wedi symud i mewn i rôl reoli. Erbyn hyn byddwn yn hoffi bod wedi ennill fy statws IEng gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil gyda'r nod o fod yn siartredig. 


A oes gennych unrhyw gyngor i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu? 

Fy nghyngor i unrhyw un sy'n meddwl am yrfa yn y diwydiant adeiladu yw ewch amdani! Mae amrywiaeth o rolau o fewn y diwydiant adeiladu nad ydynt wedi'u cyfyngu i weithio ar safle, felly mae rhywbeth ar gyfer pawb. Ac mae'n ddiwydiant gwerth chweil i weithio ynddo.