Ar ôl cwblhau fy nghyrsiau Safon Uwch, astudiais ar gyfer gradd BSc Anrhydedd mewn Lles Cymdeithasol, cyn astudio'n rhan amser ar gyfer Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes.

Bûm yn gweithio'n rhan amser ym maes manwerthu yn ystod y cyfnod hwn, ac yna dechreuais weithio'n llawn amser gan nad oeddwn yn siŵr pa lwybr gyrfa roeddwn am ei ddilyn. Awgrymodd rhywun y dylwn weithio yn y diwydiant adeiladu am ei fod yn ddiwydiant sy'n newid drwy'r amser lle mae pob diwrnod yn wahanol.

Dechreuais gyda Willmott Dixon fel Rheolwr dan Hyfforddiant yn adran cyn-adeiladu'r cwmni, a thra oeddwn ar y cynllun hyfforddi hwnnw astudiais ar gyfer Diploma i Raddedigion am nad oedd fy ngradd yn gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu. Roeddwn yn ddigon ffodus i dreulio rhywfaint o amser ymhob un o'r adrannau yn ystod fy hyfforddiant, yn ogystal â threulio dwy flynedd ar safle ac yn yr adran iechyd a diogelwch. Cefais gyfle i feithrin fy sgiliau a'm gwybodaeth cyn dychwelyd i'r adran cyn-adeiladu yn fy rôl bresennol.

Mewn swyddi adeiladu, nid oes byth dau ddiwrnod fel ei gilydd, felly rydych yn sicr o gael amrywiaeth yn eich gwaith.

Lleoliad Casnewydd
Cyflogwr Willmott Dixon

Dywedwch wrthym am y cwmni rydych yn gweithio iddo a'ch rôl.

Rwy'n gweithio i gwmni o'r enw Willmott Dixon, sef prif gontractwr sy'n gweithredu ymhob sector gan gynnwys addysg, addysg uwch ac addysg bellach, cyfraith a threfn, hamdden a masnach.

Fy rôl yn y diwydiant adeiladu yw Cydgysylltydd Fframwaith, a'r hyn rwy'n ei wneud yn ei hanfod yw gweithio gyda'r Rheolwr Fframwaith i sicrhau bod Fframwaith Scape yn rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd. Rwy'n ymweld â thimau safle i gynnig cymorth ac arweiniad iddynt ar weinyddu'r fframwaith ar y safle, yn ogystal â chyrraedd targedau cymdeithasol ac amgylcheddol eraill sy'n rhan o gytundeb y fframwaith. Ymhlith fy nghyfrifoldebau eraill mae gwirio a chymeradwyo Dangosyddion Perfformiad Allweddol pan gânt eu cyflwyno, paratoi adroddiadau bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni ar berfformiad prosiectau'r fframwaith, darparu hyfforddiant a chyrsiau sefydlu i staff y safle ar Fframwaith Scape a'n porth adrodd MiProject, a chyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol ar gyfer y fframwaith yn lleol ac yn ganolog. Mewn rôl ehangach yn yr adran cyn-adeiladu, rwyf hefyd yn helpu i ateb cwestiynau tendro a holiaduron cyn-gymhwyso fel rhan o'r cynigion ar gyfer gwaith.

Cyn belled â'ch bod yn barod i weithio'n galed a dysgu wrth weithio, gall y diwydiant adeiladu gynnig llwybr gyrfa sy'n llawn boddhad.

Kathryn-Jane Benson

Cydgysylltydd Fframwaith

Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Yn fy rôl fel Cydgysylltydd Fframwaith, rwy'n gallu rhannu fy amser rhwng safleoedd a'r swyddfa, sy'n fy ngalluogi i fod yn rhan o'r cyfnod cyn-adeiladu, y cyfnod adeiladu a hefyd y cyfnod ôl-ofal ar ôl i'r prosiect gael ei drosglwyddo. Rwy'n mwynhau'r ffaith y gallaf fod ar unrhyw safle neu swyddfa ar unrhyw ddiwrnod penodol, sy'n gwneud y swydd yn gyffrous gan nad oes dau ddiwrnod byth fel ei gilydd yn y diwydiant adeiladu.

Mae boddhad gwirioneddol i'w gael yn y gwaith pan fyddaf yn cwblhau tasg o fewn amserlen dyn. Bob mis, mae ein safle yn cyflwyno adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ac yna rwy'n eu cymeradwyo a'u hanfon at ein tîm canolog yn Nottingham. Mae sicrhau bod y rhain i gyd yn cael eu cyflwyno, eu cymeradwyo a'u trosglwyddo heb i'r tîm canolog wrthod unrhyw rai ohonynt yn gyflawniad gwych pan fydd yn digwydd. Rwyf hefyd wrth fy modd fy mod yn cael treulio llawer o amser allan ar y safle ac yn cael cyfle i weld llawer o'r bobl sy'n gweithio yn ein rhanbarth. 


Sut rydych yn gweld eich gyrfa yn datblygu?

Yn fy rôl bresennol, gallwn ddilyn amrywiaeth o lwybrau gyrfa o fewn yr adran cyn-adeiladu. Hoffwn feithrin fy sgiliau a datblygu fy ngyrfa ym maes ysgrifennu cynigion ac rwy'n gobeithio symud i faes rheoli cynigion yn y dyfodol.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Os ydych yn chwilio am swydd a fydd yn cynnig heriau i chi ac sy'n newid drwy'r amser, byddwn wir yn argymell gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mewn swyddi adeiladu, nid oes byth dau ddiwrnod fel ei gilydd, ac nid oes byth dau brosiect fel ei gilydd, felly rydych yn sicr o gael amrywiaeth yn eich gwaith.

Byddwn hefyd yn dweud ei bod yn bwysig cofio nad dim ond y gwaith adeiladu a welwch ar y safle yw'r diwydiant adeiladu. Mae nifer o yrfaoedd adeiladu wedi'u lleoli yn y swyddfa, gan gynnwys dod o hyd i waith newydd, gwneud cais am waith newydd a'i ennill, a rheoli'r gadwyn gyflenwi. Mae amrywiaeth o swyddi adeiladu hefyd ar gael ar y safle, gan gynnwys rheolwyr adeiladu a syrfewyr meintiau. Nid oes angen cefndir yn y diwydiant adeiladu arnoch i ymuno ag ef - cyn belled â'ch bod yn barod i weithio'n galed a dysgu wrth weithio, gall y diwydiant adeiladu gynnig llwybr gyrfa sy'n llawn boddhad.

Archwiliwch yr holl wahanol swyddi yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu