Efallai eich bod yn meddwl ei bod yn anodd cydbwyso gyrfa â magu teulu, ond mae stori Kim yn dangos y gallwch wneud y ddau a mwynhau gyrfa gwerth chweil yn y diwydiant adeiladu. 

Rwy'n dwli ar yr amrywiaeth yn fy rôl a chael bod ar grwydr – fydden i ddim yn hoffi bod yn gaeth wrth ddesg.

Lleoliad Cymru
Cyflogwr D L Builders

Beth mae eich rôl yn ei chynnwys? 

Rwy'n saer coed ond mae fy swydd yn cynnwys llawer mwy na dim ond hynny. Rwy'n gweithio ar adeiladau ac estyniadau, tai, gwaith allanol, gwaith mewnol, toeau, estyll tywydd a gwteri, a gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Rwy'n dwli ar yr amrywiaeth yn fy rôl a chael bod ar grwydr – fydden i ddim yn hoffi bod yn gaeth wrth ddesg. 

Baswn i'n dweud bod y gallu gan bawb a pheidiwch ag amau eich hun, oherwydd bydd yn werth chweil yn y pen draw.

Kim Palfrey

Saer coed dan hyfforddiant

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd?

Rwy'n berson pobl ac wrth fy modd yn cwrdd â phobl, yn enwedig rhai o'r cymeriadau diddorol rwy'n dod ar eu traws gyda'm gwaith. Rwy'n gymdeithasol iawn ac yn mwynhau chwarae rhan lawn gyda'm gwaith. 


Disgrifiwch eich diwrnod gwaith 

Byddaf yn cwrdd â'r tîm ar y safle, felly byddaf yn mynd â'm hoffer gyda mi yn y car. Mae pob wythnos yn wahanol, ac rwy'n bennaf yn gweithio'n lleol yn ardal Rhydaman, Garnant, Brynaman a Llanelli, ond rwyf hefyd wedi teithio yn weddol bell i weithio ar brosiectau ledled Cymru, gan gynnwys Aberhonddu. Rwy'n gweithio'n bennaf ar gartrefi pobl ac ynddynt. Rwy'n dod ymlaen yn dda â phobl ac yn teimlo weithiau, fel merch, y gallaf fod yn bresenoldeb cysurus ac yn gallu cyfleu gwybodaeth adeiladu i gwsmer a allai fod yn agored i niwed.


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Mae amynedd yn sgil pwysig, ac hefyd y gallu i gyfathrebu'n dda. Mae'n rhaid i mi addasu'n gyflym i sefyllfaoedd a meithrin sgiliau newydd neu ddeall gwybodaeth yn gyflym hefyd. Mae fy mharodrwydd i barhau i ddysgu oddi wrth eraill hefyd yn rhywbeth rwyf wedi canfod sy'n sgil allweddol. 


Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Rwy'n 34 mlwydd oed ac mae gennyf dri o blant, felly rwyf wedi canolbwyntio ar eu magu nhw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cyn cael plant roeddwn yn gweithio yn y sector manwerthu, ond ochr yn ochr â magu fy mhlant, rwyf wedi bod yn arbrofi ag uwchgylchu paledi a chreu darnau gyda phren. Yna penderfynais y byddai'n syniad da mynd i'r coleg ac nawr rwy'n hapus iawn yn dysgu ac yn gweithio fel saer coed. 


Dywedwch wrthym am rywbeth rydych yn falch iawn ohono yn eich gyrfa 

Ddwy flynedd yn ôl yn 2015 penderfynais gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sefydliad y Seiri Coed. Cymerais ran yn y grŵp oedran dros 20, ac enillais y gystadleuaeth drwy Gymru, ac yna des i'n bedwerydd yn y categori oed hwnnw ar draws y DU. Roedd yn anoddach nag yr oeddwn wedi'i ddisgwyl, ond roeddwn i wrth fy modd fy mod wedi gwneud cystal yn y gystadleuaeth. 


Sut rydych yn gweld eich gyrfa'n datblygu ac a oes gennych unrhyw gyngor i rywun sy'n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ymhen deng mlynedd, hoffwn fod yn prynu a gwerthu tai, gan redeg fy musnes fy hun. O ran cyngor, baswn i'n dweud bod y gallu gan bawb.

Peidiwch ag amau eich hun gan ei fod yn werth chweil yn y pen draw, ac os gallaf i ei wneud tra'n magu tri o blant, yna gall unrhyw un ei wneud.