Fy rôl yn ISG yw cydgysylltu'r elfennau dylunio sy'n effeithio ar brosesau tendro, caffael ac adeiladu adeilad.

Ar y cam tendro, yn dibynnu ar y cynllun, gallwn fod yn rhan o'r gwaith ac adolygu gwahanol lwybrau adeiladu a'r opsiynau sydd ar gael er mwyn helpu'r busnes i ennill cynlluniau.

Ar y cam adeiladu, byddaf yn cydgysylltu ymgynghorwyr (penseiri, peirianwyr ac ati) ac isgontractwyr. Byddaf yn edrych ar y wybodaeth sy'n ofynnol a'r hyn sydd wedi cael ei gynhyrchu er mwyn sicrhau, erbyn i ni fod yn barod i gaffael ac adeiladu ar y safle, bod y pecynnau gofynnol ar amser ac yn cynnwys yr holl wybodaeth sy'n angenrheidiol er mwyn adeiladu'n llwyddiannus.

Mae'n deimlad braf gwybod eich bod yn aelod gwerthfawr o'r tîm, a bod eich mewnbwn yn helpu'r gwaith o adeiladu adeilad a fydd yn sefyll am flynyddoedd

Lleoliad Caerdydd
Cyflogwr ISG

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i ISG, sef cwmni gwasanaethau adeiladu rhyngwladol sy'n darparu gwasanaethau dodrefnu, adeiladu a pheirianneg, yn ogystal â datrys ystod o broblemau mewn ffordd arbenigol.

Rwy'n gweithio yn sector adeiladu'r busnes, yn rhanbarth y gorllewin.


Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Yn yr ysgol uwchradd, cafodd celf a dylunio ddylanwad mawr arnaf, ond ar y pryd nid oeddwn wir yn deall beth roeddwn am ei wneud o ran gyrfa.

Treuliais ychydig flynyddoedd yn gweithio mewn swyddi rhan-amser ac yn pwyso a mesur y cyrsiau gorau a oedd gan brifysgolion i'w cynnig o ran gyrfaoedd. Roeddwn wedi mwynhau gweithgareddau ymarferol drwy gydol fy nghyfnod yn yr ysgol, a dewisais ddilyn llwybr a fyddai'n rhoi rhyddid i mi allu creu pethau a chael fy ‘nhroed drwy'r drws’ yn y sector o'm dewis, sef adeiladu.

Es i i'r brifysol i astudio cwrs technoleg bensaernïol llawn amser. Roedd hwn yn gwrs tair blynedd, ac yn fy mlwyddyn olaf roeddwn yn ei gyfuno â gwaith rhan-amser mewn swyddfa pensaer yng Nghaerdydd. Ar ôl bron i bum mlynedd yn gweithio fel technegydd, nid oedd y swydd yn teimlo'n iawn i mi, ac er fy mod yn awyddus i barhau i weithio yn y sector adeiladu, fy uchelgais oedd dod o hyd i'r rôl iawn i mi.

Gwnes gais am swydd fel cydgysylltydd prosiect cynorthwyol gyda chontractwr llai er mwyn symud o faes pensaernïaeth i brif gontractio. Arhosais yno am sawl blwyddyn cyn i'r cyfle godi yn ISG, sef cwmni mawr ei fri sydd wedi hen ennill ei blwyf. Rwyf wedi bod yn gweithio i ISG ers bron i flwyddyn ac rwy'n dal i ddysgu a thyfu yn fy rôl gyda chymorth gwych gan y cwmni.


Beth yw eich hoff ran o'ch swydd?

Mae pob diwrnod yn wahanol ac yn cyflwyno her newydd. Gall hynny olygu gweithio i gyflwyno gwybodaeth ofynnol erbyn terfyn amser penodol neu ddatrys materion ar y safle er mwyn sicrhau bod y gwaith adeiladu yn aros ar y trywydd iawn.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Gorffen yr hyn rydych wedi ceisio ei gyflawni ar y diwrnod penodol hwnnw. Mae'n deimlad braf gwybod eich bod yn aelod gwerthfawr o'r tîm, a bod eich mewnbwn yn helpu'r gwaith o adeiladu adeilad a fydd yn sefyll am flynyddoedd.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Am amser gwych i wneud y dewis hwn! Meddyliwch am y maes yr hoffech weithio ynddo, ond peidiwch â phoeni am newid eich meddwl oherwydd fel arfer gellir trosglwyddo eich sgiliau i gyfleoedd eraill yn y sector ar ôl i chi fagu rhywfaint o brofiad yn y diwydiant.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Peidiwch byth â phoeni am gymryd y cam cyntaf. Mae digon o gymorth ar gael yn y diwydiant i'ch helpu. Mae gan gwmnïau gynlluniau cymorth da fel arfer, boed hynny'n golygu cysgodi aelod profiadol o'r tîm neu gael hyfforddiant i feithrin sgiliau penodol.

Peidiwch byth â phoeni am gymryd y cam cyntaf. Mae digon o gymorth ar gael yn y diwydiant i'ch helpu.

Matthew Williams

Rheolwr dylunio