Rwy'n llunio cynllun o'r adeilad ar y safle ac yn nodi ble mae angen i bopeth fynd ar gyfer cam nesaf y broses adeiladu.

Mae mwy i'w ddysgu bob amser a byddwch yn cael eich gwobrwyo am wella eich hun gymaint â phosibl.

Case study
Category Information
Lleoliad Guildford
Cyflogwr BAM Nuttall

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i BAM Nuttall, sef contractwr Peirianneg Sifil sy'n gweithio ar adeiladau mawr yn bennaf.

O'm profiad i, gweithiwch yn galed ac fe ewch yn bell.

Adam Landreth-Smith

Peiriannydd Adran

Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Fel Peiriannydd Adran, rwy'n gweithio ar ran benodol o'r prosiect drwy lunio cynllun o'r adeilad a ble y bydd yr holl rannau'n mynd er mwyn i'r adeiladwyr allu eu hadeiladu. Wedyn byddaf yn mynd ar y safle i gadarnhau bod popeth yn gywir.


Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Astudiais gyrsiau Safon Uwch, ond wnes i ddim cystal ag yr oeddwn yn dymuno. Fodd bynnag, llwyddais i fynd i'r brifysgol ac ennill gradd mewn Peirianneg Sifil.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Mae pob diwrnod yn wahanol ac yn cynnig heriau newydd i'w datrys. Rwy'n cael gwylio adeiladau mawr yn cael eu hadeiladu a dysgu popeth amdanynt. Rwy'n treulio cymaint o amser ag y gallaf yn yr awyr agored (pan fydd y tywydd yn heulog) ond mae gennyf waith trefnu i'w wneud yn y swyddfa hefyd (pan fydd hi'n bwrw glaw!).

Y diwrnodau gorau yw pan fydd rhywbeth rydych wedi bod yn ei gynllunio ers amser yn digwydd, fel craen anferth yn dod i godi rhywbeth i'w le, neu bwmp concrid yn dod i arllwys concrid a all gymryd sawl awr.

Rwyf hefyd wir yn mwynhau siarad â phawb ar y safle a dysgu mwy am eu rolau a'r hyn y maent yn ei wneud ar y safle - mae pob math o bobl yno!


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Os caf ddyrchafiad, byddaf yn dod yn Rheolwr Prosiect yn hytrach na Pheiriannydd Adran, a wedyn byddwn yn cael gwneud yr holl benderfyniadau pwysig ar y safle adeiladu. Hoffwn hefyd weithio ar fathau eraill o strwythurau, er enghraifft, pontydd, twneli, argaeau, nendyrau, rheilffyrdd, ffyrdd, stadia a mwy!


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Os ydych yn hoff o amrywiaeth, gweithio mewn tîm mawr, trefnu, mynd yn fudr o bryd i'w gilydd, ychydig bach o fathemateg a datrys problemau yn gyffredinol, mae'n bosibl mai Peirianneg Sifil yw'r yrfa i chi, oherwydd gall roi'r hyn sydd ei angen i chi er mwyn rhagori ymhob un o'r pethau hynny. Mae mwy i'w ddysgu bob amser a byddwch yn cael eich gwobrwyo am wella eich hun gymaint â phosibl.

Pan oeddwn ym Mlwyddyn 9, penderfynais fy mod am weithio ym maes Peirianneg Sifil, ac er bod fy nghanlyniadau Safon Uwch yn eithaf gwael, rwyf wedi llwyddo i wneud hynny. Mae cynifer o ffyrdd o ymuno â'r diwydiant adeiladu, nid drwy'r brifysgol yn unig. Mae cynllun Prentisiaeth yn wych oherwydd ni fydd gennych ddyled ariannol i boeni amdani ar ôl gorffen, fel sy'n digwydd pan fyddwch yn mynd i'r brifysgol.

O'm profiad i, gweithiwch yn galed ac fe ewch yn bell.