Yn fy rôl fel peiriannydd graddedig, rwyf wedi cofrestru â Chynllun Hyfforddi Byrne Bros i Raddedigion. Mae'r cynllun yn fy ngalluogi i feithrin y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i wneud cais am statws siartredig gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE).

Bob tri mis rwy'n cylchdroi rhwng amrywiaeth o adrannau'r cwmni, e.e. Peirianneg Safle, Peirianneg Sicrhau Ansawdd, Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol a'r Amgylchedd, Cynllunio Adeiladu, Rheoli a Sicrwydd Masnachol.

Yn ddi-os, er mwyn bod yn beiriannydd llwyddiannus, bydd angen cyfuniad o sgiliau technegol a meddal arnoch

Case study
Category Information
Lleoliad Llundain
Cyflogwr Byrne Bros

Dywedwch ragor wrthym am eich rôl

Drwy'r cynllun i raddedigion rwy'n ei ddilyn, rwy'n cael cyfle i feithrin gwybodaeth a chael profiad o wahanol feysydd, sy'n gyfle gwych i wneud y gorau o'm gradd mewn Peirianneg Sifil.

Ymhlith y math o ddyletswyddau rwy'n eu cyflawni mae rheoli gwaith concrid a'i gydymffurfiaeth â safonau a manylebau'r prosiect, cydgysylltu gwaith dros dro yn ystod y cam dylunio ac adeiladu, sicrhau ansawdd craidd mawr wedi'i ffurfio'n barhaus sydd â manylion atgyfnerthu cymhleth ac ôl-densiynu fertigol a llorweddol.

A llawer mwy!


Disgrifiwch eich diwrnod gwaith.

Mae'r adran rwy'n gweithio ynddi ar y pryd yn dylanwadu'n gryf ar fy niwrnod gwaith, ac mae hynny'n newid bob tri mis! Er enghraifft, ar y safle, byddaf fel arfer yn mynd allan ar y safle ar ddechrau'r diwrnod i weld y goruchwylwyr a'r fformyn er mwyn trafod y cynllun dyddiol a sicrhau bod popeth yn rhedeg yn dda.

Rwy'n treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn ôl ac ymlaen rhwng y swyddfa a'r safle. Rydym yn datrys problemau, yn cynnal cyfarfodydd, yn arolygu'r gwaith ac yn sicrhau bod popeth mewn cyflwr da.


Beth oedd eich cefndir cyn dechrau yn y rôl hon?

Rwyf wedi bod yn hoff o adeiladau, strwythurau a dinasoedd erioed. Penderfynais astudio Dylunio Trefol yn yr ysgol ond ar ôl cwblhau'r cwrs, nid oeddwn yn gwbl fodlon ar y lefel o sgiliau technegol ac roeddwn yn awyddus i ddysgu mwy. Efallai fod hyn yn swnio'n wirion, ond byddai cerdded heibio safle adeiladu a gweld yr holl weithredwyr a pheiriannau ar waith yn fy nghyffroi ac roeddwn yn dymuno bod yn rhan o'r gwaith o greu rhywbeth gwych.

Felly, penderfynais gofrestru ar gwrs gradd mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Technoleg Warsaw. Hwn oedd un o'r penderfyniadau gorau i mi eu gwneud erioed!

Yn fuan ar ôl cwblhau fy ail radd, dechreuais chwilio am swydd barhaol yn y diwydiant. Roeddwn am chwilio dramor er mwyn meithrin fy sgiliau a'm galluoedd ymhellach a, gan fod fy nghwrs yn cael ei addysgu drwy gyfrwng y Saesneg, penderfynais anfon fy CV at rai o brif gontractwyr y DU. Cefais gynnig rôl fel Peiriannydd Safle Cynorthwyol gyda Byrne Bros, a dyna sut y dechreuodd fy ngyrfa broffesiynol.

Mae llawer o gyfleoedd ar gael yn y diwydiant adeiladu, o ble bynnag rydych yn dod a beth bynnag yw eich cefndir.

Piotr Janowski

Peiriannydd Sifil Graddedig

Pa sgiliau sydd eu hangen fwyaf arnoch yn eich swydd?

Yn ddi-os, er mwyn bod yn beiriannydd llwyddiannus, bydd angen cyfuniad o sgiliau technegol a meddal arnoch, fel sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol. Er mwyn llunio datrysiad i broblem benodol, gall fod angen i chi fod yn ddadansoddol iawn, ond er mwyn darbwyllo pobl ynglŷn â'ch syniad a sicrhau ei fod yn gweithio bydd angen i chi gyfathrebu'n dda ag amrywiaeth o bobl a defnyddio eich gallu i reoli.


Ble rydych yn gweld eich hun ymhen deng mlynedd?

Yn y byrdymor hoffwn gwblhau fy Siarteriaeth ICE a dod yn beiriannydd cwbl gymwysedig sydd â chefndir damcaniaethol ac ymarferol cryf. Hefyd, hoffwn ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb ar brosiectau mwy cymhleth a heriol.

Yr hyn sy'n wych am y diwydiant adeiladu yw bod posibiliadau diddiwedd ym mhob rhan o'r byd!


Gair o gyngor i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Yn syml, ewch amdani! Pa fath bynnag o rôl sy'n addas i chi – gweithio ar y safle neu yn y swyddfa, mewn rôl dechnegol neu rôl reoli – does dim ots.

Byddwch bob amser yn gallu dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi ac ni fyddwch byth yn diflasu ar eich swydd. Mae llawer o gyfleoedd ar gael yn y diwydiant adeiladu, o ble bynnag rydych yn dod a beth bynnag yw eich cefndir.