Rwy'n helpu i sicrhau bod y safle'n rhedeg yn esmwyth, o anfon cyfarwyddiadau safle i isgontractwyr i gwblhau prisiadau o'r gwaith sydd ei angen.

Allwch chi ddim mynd o'i le gyda'r diwydiant adeiladu; mae gennych lawer o ryddid a bydd gennych grefft/proffesiwn am byth.

Lleoliad Gogledd-orllewin Lloegr
Cyflogwr Balfour Beatty

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Balfour Beatty, sef cwmni adeiladu sy'n arbenigo mewn prosiectau seilwaith a ddefnyddir yn ddyddiol gan y cyhoedd.

Heddiw, mae llawer o gwmnïau yn y diwydiant adeiladu yn chwilio am ragor o weithwyr ac, yn arbennig, ragor o brentisiaid.

Ella Sherrington

Prentis Masnachol

Sut y gwnaethoch ymuno â’r diwydiant adeiladu?

Astudiais gyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Dinas Salford ac yna dilynais y llwybr Prentisiaeth gyda Balfour Beatty (ac rwy'n dal i weithio i'r cwmni heddiw).


Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Rwy'n cyflawni mesuriadau ar y safle, yn bwrw golwg dros y ceisiadau a anfonir atom gan ein contractwyr ar gyfer y gwaith posibl ac yn prisio'r gwaith hwn gan ddefnyddio ein gwybodaeth am fesurau a ffynonellau eraill.

Rwyf hefyd yn anfon cyfarwyddiadau safle i'r isgontractwyr, yn cyfathrebu â nhw drwy gydol eu gwaith ac yna'n sicrhau eu bod yn cael eu talu. Rwyf hefyd yn helpu gyda'r ffeil Iechyd a Diogelwch a'r rhestr Cymeradwyo Deunyddiau.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Rwy'n mwynhau pa mor amrywiol yw fy swydd, o allu gweithio wrth fy nesg yn y swyddfa, i fynd allan ar y safle a chyflawni mesuriadau a phrisiadau. Rwyf wir yn mwynhau'r awyrgylch yn fy ngweithle ac rwy'n cyd-dynnu'n dda â'm cydweithwyr. 

Mae'n braf mynd adref bob dydd gan deimlo boddhad ynglŷn â'r gwaith rwyf wedi'i wneud y diwrnod hwnnw a'r effaith rwyf wedi'i chael ar y prosiect.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn fod yn Rheolwr Masnachol neu'n Gyfarwyddwr Masnachol ryw ddiwrnod, a bod yn rhan o'r gwaith o dendro ar gyfer prosiect, lliniaru risgiau ac ystyried ffyrdd amgen o weithio.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ewch amdani! Allwch chi ddim mynd o'i le gyda'r diwydiant adeiladu; mae gennych lawer o ryddid a bydd gennych grefft/proffesiwn am byth. 

Hefyd, os ydych yn ferch, peidiwch â bod ofn ymuno â'r diwydiant adeiladu. Mae angen mwy o ferched yn y diwydiant a gallwch gyrraedd lefel broffesiynol uchel.

Nid oes ots os nad oes gennych unrhyw gymwysterau ym maes adeiladu neu os byddwch yn dewis y cwrs anghywir yn y coleg. Astudiais gwrs Cerddoriaeth Greadigol yn y coleg, a thua diwedd y cwrs sylweddolais nad hynny roeddwn am ei wneud.

Roedd fy nhad yn gweithio ar safle adeiladu yn agos i'r coleg, felly byddwn yn mynd draw ato ar ôl coleg i aros iddo fynd â fi adref. Wrth aros amdano, dechreuais ddysgu pethau ac roeddwn yn hoffi'r awyrgylch ac yn gweld y gwaith yn ddiddorol. Dyna pryd y penderfynais fy mod am weithio yn y diwydiant adeiladu.

Clywais fod Balfour Beatty yn cynnal sioe yrfaoedd deithiol a'u bod yn chwilio am brentisiaid, felly penderfynais fynd i siarad â rhywun am fod yn brentis. Cwrddais â Chyfarwyddwr Masnachol rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr a dywedais wrtho beth roeddwn yn dda am ei wneud a beth oedd fy nodau a'm dyheadau ar gyfer fy ngyrfa. Awgrymodd y dylwn wneud cais am rôl Prentis Masnachol am ei fod yn meddwl y byddwn yn dda yn y rôl. Gwnes gais am y rôl a chefais fy ngwahodd am gyfweliad yn y Pencadlys yn Llundain ar ôl cwblhau'r asesiad ar-lein, a chefais y swydd!

Yr hyn sy'n bwysig i'w gofio yw hyd yn oed os nad yw'r cymwysterau gennych, gallwch bob amser fynd yn ôl i'w hennill ar eich pen eich hun neu drwy gynllun prentisiaeth fel y gwnes i. Heddiw, mae llawer o gwmnïau yn y diwydiant adeiladu yn chwilio am ragor o weithwyr ac, yn arbennig, ragor o brentisiaid, am eu bod yn ceisio helpu cenedlaethau ifanc.