Ar ôl graddio o'r brifysgol a gweithio ym meysydd manwerthu a lletygarwch, nid oeddwn i wir wedi dod o hyd i'r yrfa roeddwn am ei dilyn. Yna gwelais y cyfle ar gyfer prentisiaeth yn y diwydiant adeiladu, a phenderfynais roi cynnig arni!

Rwyf wedi sicrhau rôl fel Rheolwr Safle Dan Hyfforddiant gyda Robertson, yn gweithio ar brosiect i adeiladu ysbyty newydd ar Ynysoedd Orkney. 

Mae cynifer o wahanol rolau yn y diwydiant adeiladu, mae'n wych teimlo nad ydych wedi'ch cyfyngu i un llwybr penodol.

Lleoliad Yr Alban
Cyflogwr Robertson

Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu? 

Es i'n syth i'r brifysgol ar ôl fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol. Astudiais Ffotograffiaeth a Ffilm a mwynheais y pwnc yn fawr, ond doeddwn i byth yn teimlo fy mod yn gweddu i yrfa yn y maes. Ar ôl i mi adael y brifysgol, gweithiais ym maes manwerthu a lletygarwch wrth i mi benderfynu ble i fynd gyda'm gyrfa. Gwelais y cyfle ar gyfer prentisiaeth yn y diwydiant adeiladu, ac apeliodd yn fawr ataf. Penderfynais achub ar y cyfle ac nid wyf wedi edrych yn ôl o gwbl!

Nid oedd gennyf unrhyw brofiad adeiladu cyn hynny, ond y peth gwych am brentisiaethau yw mai yno i ddysgu ydych chi. Hoffwn petawn i wedi ystyried prentisiaeth yn syth o'r ysgol, oherwydd nid yn unig rydych yn meithrin llawer o sgiliau, rydych hefyd yn ennill cyflog, rhywbeth na allwch ei wneud yn y brifysgol yn yr un modd. 

Ceisiwch gael cynifer o gyfleoedd i weithio ar wahanol safleoedd ag y gallwch hefyd, oherwydd mae profiad yn amhrisiadwy yn y diwydiant hwn ac rydych yn sicr o ddysgu orau drwy weld rhywbeth yn digwydd go iawn.

Sophie Turner

Rheolwr Safle Dan Hyfforddiant

Dywedwch ragor wrthym am eich profiad fel prentis

Yn ystod fy mhrentisiaeth dysgais gymaint roeddwn yn dwlu ar y diwydiant Adeiladu ac unwaith roeddwn wedi cwblhau fy mhrentisiaeth roeddwn yn awyddus i ddatblygu fy ngyrfa. Bu CITB yn fy nghefnogi drwy gydol fy mhrentisiaeth, gydag ymweliadau rheolaidd gan fy swyddog prentisiaethau pan oeddwn i ffwrdd yn y coleg, ac yn fy man gwaith arferol. Gwnaeth yn siŵr fy mod yn cael gwaith a oedd yn berthnasol i'm prentisiaeth a fy mod yn cael fy nhalu'r swm cywir. 

Ar lefel bersonol, gwnaeth yn siŵr fy mod yn hapus ac yn derbyn cefnogaeth, ac os oedd cwestiynau neu broblemau gennyf, roeddent bob amser yno i helpu. Yn ystod fy mhrentisiaeth dysgais gymaint roeddwn yn dwlu ar adeiladu a'r diwydiant, ac unwaith roeddwn wedi cwblhau fy mhrentisiaeth roeddwn yn awyddus i ddatblygu fy ngyrfa.

Ar ôl defnyddio Am Adeiladu i ddarganfod y gwahanol lwybrau gyrfa a dysgu pa rolau fyddai'n addas i mi, cyfeiriodd fi at rôl rheoli, felly penderfynais astudio HNC mewn Rheoli Adeiladu gyda'r nos.Teimlais y byddai hyn yn rhoi'r cyfle gorau i mi ddatblygu ac yn ffodus llwydais i sicrhau rôl fel Rheolwr Safle Dan Hyfforddiant gyda Robertson sy'n adeiladu ysbyty newydd ar Ynysoedd Orkney. Nid yw prosiectau mawr yn digwydd yn aml mewn llefydd bach fel hyn, felly mae'n gyfle gwych i'w gael. 


Beth rydych yn ei hoffi am y diwydiant adeiladu?

Rwy'n hoffi cael cyfle i fod yn rhan o brosiect mor fawr. Mae hefyd yn bwysig i'r gymuned rwy'n byw ynddi, felly mae'n wych gweld yr effaith a gaiff. Mae'n wych gweld yr holl waith sydd ynghlwm â'r prosiect a dysgu am y gwahanol rolau ar safle adeiladu yn ogystal â gweld y prosiect yn esblygu o'r dechrau i'r diwedd.

Rwy'n cwrdd â llawer o wahanol bobl sydd â llawer iawn o brofiad yn y diwydiant, a gall hyn fy nghynorthwyo a'm hannog wrth i mi ddysgu. Mae Robertson yn gwmni cyffrous i weithio iddo ac rwy'n dwlu ar fod yn rhan o'i dîm. 


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd? 

Ym maes rheoli safle credaf fod gwaith tîm yn allweddol gan fod cynifer o bobl yn gweithio ar y safle a'r tu ôl i'r llenni, felly mae angen i chi allu gweithio gyda llawer o bobl o wahanol gefndiroedd a chrefftau – o grefftwyr i beirianwyr. Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn drefnus ac yn drylwyr, gan eich bod yn ymwneud ag ansawdd y gwaith ac iechyd a diogelwch ar y safle. 


Dywedwch wrthym am rywbeth rydych yn falch iawn ohono yn eich gyrfa.

Yn bendant uchafbwynt fy mhrentisiaeth yw ennill gwobr Prentis y Flwyddyn Prydain Fawr CITB – doeddwn i ddim yn gallu credu’r peth! Nid yn unig roedd hyn yn teimlo fel cyflawniad gwych, cefais hefyd ddiwrnod ardderchog yn gwrando ar yr hyn roedd y prentisiaid eraill wedi'i gyflawni. Cefais gwrdd â llawer o bobl ysbrydoledig ar y diwrnod, ac mae'n ychwanegiad gwych i'm CV!


A yw'r potensial o ran ennill cyflog yn y diwydiant adeiladu yn debyg i'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl?

Roedd yn wych cael fy nhalu wrth i mi ddysgu yn y rôl hon ac wrth i'm sgiliau ddatblygu bydd fy nghyflog yn cynyddu i adlewyrchu hyn. Rwy'n falch iawn o'r ffordd mae fy nghyflog wedi cynyddu dros amser ac mae'r cynnydd hwn yn fy nghyflog yn golygu bod fy mhartner a minnau bellach mewn sefyllfa i adeiladu ein cartref ein hunain gyda morgais hunanadeiladu. Mae e'n blymwr (gwnaeth brentisiaeth hefyd) felly rhyngom gyda'n profiad yn y diwydiant mae'n gyfnod cyffrous iawn i ni. 


Ble rydych yn gweld eich hun ymhen pum mlynedd? 

Hoffwn barhau i ddysgu a datblygu. Rwy'n awyddus i astudio ar gyfer gradd mewn Adeiladu Cynaliadwy ar ôl cwblhau fy HNC gan fy mod yn credu mai dyna yw dyfodol y diwydiant adeiladu. Un diwrnod, hoffwn fod yn gyfrifol am fy mhrosiect fy hun, felly mae rheoli prosiectau yn opsiwn gyrfa arall y gallwn edrych arno. Mae cynifer o wahanol rolau yn y diwydiant adeiladu, felly mae'n wych teimlo nad ydych wedi'ch cyfyngu i un llwybr penodol. 


A oes gennych unrhyw gyngor i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu? 

Gweithiwch yn galed yn yr ysgol! Peidiwch â meddwl na fyddwch byth yn defnyddio rhai pynciau oherwydd mae'r fformiwlâu mathemategol hynny a ddysgais yn yr ysgol nad oeddwn yn meddwl y byddai eu hangen arnaf byth eto yn rhai rwy'n eu defnyddio yn y coleg.

Ceisiwch gael cynifer o gyfleoedd i weithio ar wahanol safleoedd ag y gallwch hefyd, oherwydd mae profiad yn amhrisiadwy yn y diwydiant hwn ac rydych yn sicr o ddysgu orau drwy weld rhywbeth yn digwydd go iawn. Defnyddiwch wefannau fel Am Adeiladu hefyd gan fod ganddynt gymaint o wybodaeth am y gwahanol rolau sydd yn y diwydiant adeiladu, felly gallai fod o gymorth mawr i chi ddarganfod y llwybr gorau ar gyfer eich gyrfa.