Rwy'n gweithio i Wynne Construction fel Prentis Asiedwaith, ac rwyf ar hyn o bryd yng nghanol ail flwyddyn fy mhrentisiaeth. Wynne Construction yw un o'r cwmnïau adeiladu mwyaf blaenllaw yng Ngogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr ac mae'n gontractwr ar Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru.

O oedran cynnar, rwyf wedi mwynhau helpu gyda phrosiectau DIY yn y cartref ac roeddwn yn gwybod fy mod eisiau gweithio fel asiedydd.

Lleoliad Cymru
Cyflogwr Wynne Construction

Beth mae eich rôl yn ei chynnwys?

Rwy'n brentis asiedwaith ac yn ystod fy mlwyddyn gyntaf gweithiais ar y cynllun mwyaf y mae Wynne Construction wedi'i gwblhau hyd yma – hwb Chweched dosbarth newydd yn y rhanbarth.  Roedd y profiad a gefais ar y prosiect hwn yn amhrisiadwy gan i mi allu rhoi popeth a ddysgais o'm cwrs Sylfaen Crefft Adeiladu yn y coleg ar waith.  Mae'r gwaith yn amrywiol ac yn ddiddorol iawn, ac rwy'n cael cyfle i weithio gyda'r gwahanol is-gontractwyr yn ogystal â gyda'n tîm o asiedyddion.

Fe welwch mai asiedyddion yw un o'r crefftwyr sy'n tueddu i dreulio'r amser hiraf ar unrhyw brosiect.

Stephen Parsonage

Prentis Asiedwaith

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd?

Mae'r gwaith y mae asiedyddion yn ei wneud yn ymarferol iawn ac yn gorfforol, ond mae hefyd yn heriol yn feddyliol.  Rwy'n berffeithydd felly rwyf am i bethau fod yn 100% yn gywir y tro cyntaf. Mae hyn yn tueddu i fod o help gyda'm swydd, wrth ychwanegu'r cyffyrddiadau olaf i ddrysau, fframiau a bordiau wal.

Fe welwch mai asiedyddion yw un o'r crefftwyr sy'n tueddu i dreulio'r amser hiraf ar unrhyw brosiect. Gall hynny fod o fantais gan ein bod yn cael gweld cynlluniau'n datblygu dros nifer o wythnosau ac rydym fel arfer yno pan gaiff prosiect ei gwblhau sy'n rhoi boddhad mawr.


Disgrifiwch eich diwrnod gwaith arferol 

Ar hyn o bryd rwy'n teithio dros 40 milltir i'r safle gyda'r tîm. Rwy'n cael fy nghasglu am 7am felly mae'n ddechrau cynnar. Mae'r gwaith bob amser yn brysur ac yn ddiddorol pan fydd rhywbeth newydd.  Mae yna waith ailadroddus yn arbennig ar y prosiectau ysgolion mawr, ond rydym yn cael amrywiaeth o waith i'w wneud gan ein rheolwr safle, sy'n asiedydd cymwysedig ac yn fentor gwych i mi. 

Mae cydbwysedd da rhwng annibyniaeth a gwaith tîm ar safleoedd Wynne Construction ac rwy'n dal i fynychu'r coleg un diwrnod yr wythnos felly mae'n gyfle da i gadw mewn cysylltiad â'm ffrindiau a rhannu ein profiadau.  Yn ystod y diwrnod gwaith, rydym yn cael egwyl bore a chinio ac fel arfer yn gadael y safle tua 4pm.


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Rwy'n meddwl bod llygad craff a'r angen i fod yn gywir yn sgil pwysig ar gyfer asiedydd.  Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn drefnus gyda'ch offer a bod â'r cyfarpar cywir wrth law. Mae'r ffaith fy mod wedi pasio fy TGAU mewn mathemateg a dylunio/technoleg wedi bod o gymorth mawr gyda fy theori a chynllunio gwaith ac astudio lluniadau. 

Mae sgiliau cyfathrebu hefyd yn bwysig o ran gwrando a gofyn cwestiynau oherwydd gall gwneud camgymeriadau fod yn gostus iawn ac effeithio ar hynt y prosiect.


Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

O oedran cynnar, rwyf wedi mwynhau helpu gyda phrosiectau DIY yn y cartref ac roeddwn yn gwybod fy mod eisiau gweithio fel asiedydd. Mae fy hobïau yn cynnwys rasio moduron ac mae bod yn dda gyda'm dwylo yn help wrth baratoi'r car ar gyfer cyfarfodydd rasio. Cwblheais fy nghwrs Sylfaen Crefft Adeiladu cyn dechrau fy mhrentisiaeth, felly mae hynny wedi helpu hefyd. 


Dywedwch wrthym rywbeth rydych yn falch iawn ohono yn eich gyrfa hyd yn hyn

Rwy'n falch iawn o gael fy mhrentisiaeth gyda Wynne Construction gan ei fod yn gwmni ag enw da yng Ngogledd Cymru a gall fod yn anodd dod o hyd i brentisiaethau. Mae'r swydd wedi gwella fy hunanhyder ac wedi rhoi’r cyfle i mi basio fy mhrawf gyrru a phrynu fy nghar cyntaf! 

Wrth weithio ar brosiect Chweched Glannau Dyfrdwy, roeddwn yn falch iawn o'm gwaith a'r sgiliau a ddefnyddiwyd i gwblhau'r gwaith ar amser. Ni wnes i fawr ddim gwallau a chefais ganmoliaeth gan fy rheolwr safle am fy ngwaith caled. 


Sut rydych yn gweld eich gyrfa'n datblygu a pha gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Rwy'n siŵr y bydd gennyf ddyfodol yn y diwydiant adeiladu ac y byddaf naill ai'n gweithio fel asiedydd neu efallai fel rheolwr safle.  Mae nifer o gyn-brentisiaid gyda Wynne Construction bellach yn rheolwyr safle yn eu hugeiniau, felly rwy'n gwybod bod hynny'n bosibilrwydd os byddaf yn gweithio'n galed ac yn profi fy hun.

Mae'r cwmni'n gefnogol iawn i hyfforddiant a datblygiad ac yn eich annog i ddatblygu. Baswn i'n awgrymu dilyn y cwrs Sylfaen Crefft  Adeiladau yn gyntaf er mwyn gweld pa grefft yn y diwydiant adeiladu rydych yn ei hoffi orau ac yna cynlluniwch i fynd amdani! Hefyd, mae lleoliadau gwaith yn gyfleoedd gwych i feithrin profiad ar safle felly baswn i'n argymell gwneud lleoliad gwaith os gallwch wneud hynny.