Rwy'n sicrhau bod y safle yn cael ei redeg mewn ffordd ddiogel a chynhyrchiol, yn diwallu anghenion y cleient ac o'r safon uchaf.

Fy hoff beth yw'r ffaith fy mod yn dysgu dulliau adeiladu gwahanol yn feunyddiol, tra'n rhyngweithio ag ystod eang o bobl.

Lleoliad Llundain
Cyflogwr Willmott Dixon Interiors

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Willmott Dixon Interiors, sef cwmni adeiladu cenedlaethol sy'n arbenigo mewn gwaith adnewyddu a dodrefnu. Rwyf wrthi'n adnewyddu swyddfa pum llawr yn Ninas Llundain. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys pecynnau dymchwel enfawr, gwaith dur newydd, lifftiau mewnol, cladin a rendr allanol, a llawer mwy.  

Nid ar chwarae bach mae rhywun yn dewis gyrfa yn y diwydiant adeiladu, ond cyn belled â'ch bod yn mwynhau'r broses adeiladu a'ch bod yn weithiwr caled, does unman yn well.

Tom Arkley

Rheolwr safle - dan hyfforddiant

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Ers oeddwn yn ifanc roeddwn yn gweithio ar brosiectau adeiladu bach yn fy ardal leol, a wnaeth ennyn fy niddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Am y rheswm hwn cofrestrais ar gyfer Diploma Cenedlaethol BTEC lefel 3 mewn Adeiladu ar ôl gorffen yr ysgol. Mwynheais y cwrs hwn yn fawr iawn a gwnaeth fy helpu i weld pa lwybr roeddwn am ei ddilyn i faes rheoli. Gorffenais y cwrs gan lwyddo i ennill pob diploma, a wnaeth fy ngalluogi i astudio BSc Anrhydedd mewn Rheoli Adeiladu ym Mhrifysgol Anglia Ruskin. Rwy'n cwblhau'r radd hon yn rhan-amser tra'n gweithio'n llawn-amser yn Willmott Dixon Interiors lle rwy'n helpu i redeg prosiectau adeiladu yn ac o amgylch canol y ddinas.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Gan mai adeiladu sy'n mynd â'm bryd, fy hoff beth yw'r ffaith fy mod yn dysgu dulliau adeiladu gwahanol yn feunyddiol, tra'n rhyngweithio ag ystod eang o bobl.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Nodi bod gweithgareddau wedi cael eu cwblhau'n llawn ar y rhaglen adeiladu.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn gamu ymlaen i rôl â mwy o awdurdod gyda Willmott Dixon.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Nid ar chwarae bach mae rhywun yn dewis gyrfa yn y diwydiant adeiladu, ond cyn belled â'ch bod yn mwynhau'r broses adeiladu a'ch bod yn weithiwr caled, does unman yn well.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Mae'n hanfodol bod gennych ddiddordeb gwirioneddol yn eich maes astudio os byddwch yn penderfynu astudio'n rhan amser ar gyfer eich gradd, oherwydd bydd yn rhaid i chi dreulio sawl penwythnos yn cwblhau aseiniadau prifysgol. Ar ochr arall y geiniog, bydd yr aseiniadau yn aml yn haws i'w deall oherwydd bydd eich cysylltiadau a'ch profiad o'ch gwaith bob dydd yn gallu eich helpu.