Adnoddau Cenhadon Adeiladu Y Gwasanaeth Paru CY Matching Service English Am Adeiladu, Arweinir gan y diwydiant, ariennir gan lefi CITB

Caiff asffalt mastig ei wneud o gymysgedd o galchfaen a bitwmen. Caiff ei daenu ar safleoedd adeiladu gan asffaltwyr mastig er mwyn creu arwynebau caled, diddos.


Mae cyflogau rhwng oddeutu £15,000.00 a £35,000.00 ar gyfartaledd. Bydd cyflogau yn amrywio yn dibynnu ar leoliad/cyflogwr

Proffil Gyrfa

Caiff asffalt mastig ei wneud o gymysgedd o galchfaen a bitwmen. Caiff ei daenu ar safleoedd adeiladu gan asffaltwyr mastig er mwyn creu arwyneb caled, diddos.

Beth maent yn ei wneud

Maent yn defnyddio'r deunydd i selio toeon, lloriau a waliau, a'u gwneud yn wrth-ddŵr, ar gyfer unrhyw beth o feysydd parcio a mannau tanddaearol, i byllau nofio.

Mae hon yn swydd fedrus sy'n cynnwys gwresogi'r asffalt i'r tymheredd cywir cyn ei daenu gan ddefnyddio technegau traddodiadol. Mae asffaltwyr mastig yn defnyddio trywel llyfnu pren a ddelir yn y llaw i orchuddio arwyneb yn ofalus. Mae'n sylwedd thermoplastig (mae'n gallu newid ei siâp) pan gaiff ei wresogi, yna mae'n oeri i ffurfio haen galed, wrth-ddŵr.   

Mae'r dyletswyddau arferol yn cynnwys:

  • Asesu safle
  • Cyfrifo faint o asffalt sydd ei angen
  • Paratoi'r ardal waith
  • Arllwys a thaenu'r sylwedd, a selio'r uniadau
  • Taenu gorffeniad ar yr arwyneb, er enghraifft sgwrio â thywod, sgleinio, crychu, teilsio neu'i wneud yn adlewyrchol

Mae asffaltwyr mastig yn gweithio i gontractwyr arbenigol, naill ai fel aelodau o'r staff neu fel gweithwyr ar gyflog, ar brosiectau o bob math. Maent yn gweithio ar arwynebau a ddefnyddir gennym bob dydd, fel pomprennau a phlatfformau rheilffordd. Mae angen asffaltwyr mastig ar lawer o fathau o adeileddau, gan gynnwys pontydd, meysydd parcio aml-lawr, mannau gwasanaethu cerbydau nwyddau trwm, esgynfeydd mynediad a chilfachau llwytho.

Astudiaeth Achos

Rydym yn gweithio ar brosiectau diwydiannol fel ffatrïoedd a phrosiectau masnachol gan gynnwys gorsaf Kings Cross yn Llundain.

Mae fy nhasgau dyddiol yn cynnwys paratoi'r ardal waith er mwyn sicrhau ei bod yn barod i ni osod y to, a thacluso ar ddiwedd y dydd. Rwy'n gosod toeon gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau, gan gynnwys asffalt, ffelt, a phlastig hylif. Rwyf hefyd yn archebu deunyddiau a'u storio mewn lle diogel.

Fi sydd hefyd yn gyfrifol am oruchwylio gwaith y towyr eraill ar y prosiect. Ar hyn o bryd, rwy'n goruchwylio tîm o 11 o dowyr. Ar ôl gosod to, rhaid i chi sicrhau bod unrhyw dasgau sydd ar ôl yn cael eu cyflawni er mwyn cwblhau'r prosiect. Gelwir hyn yn ‘snagio’.

Sut y gwnaethoch ddechrau arni?

Dechreuais weithio ym maes gosod toeon asffalt oherwydd fy nhad. Roedd yn gweithio i BriggsAmasco ac ef a'm helpodd i ddechrau ar fy ngyrfa. Gadawais yr ysgol a chael cyfweliad gyda BriggsAmasco, a dechreuais weithio wythnos yn ddiweddarach. Roedd y swydd hon yn apelio ataf oherwydd roedd yn cynnwys gweithio yn yr awyr agored yn hytrach na bod yn gaeth i swyddfa.

Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Mae'n rhoi rhywfaint o foddhad i chi pan fyddwch yn cael hwyl ar osod to asffalt; mae'n edrych yn arbennig o dda ac rydych yn teimlo'n falch dros ben. Nid gosod toeon asffalt yn unig a wnaf, rwyf hefyd yn gosod mathau eraill o doeon, fel toeon tawdd poeth/asffalt wedi'i rybereiddio (math o rwber) a thoeon ffelt uwch. Gwnaethom osod to plastig hylif ar Neuadd y Dref a'r Llyfrgell Ganolog ym Manceinion.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch?

Mae gosod toeon asffalt yn waith caled iawn ac mae'n gallu bod yn waith corfforol iawn. Gallwch gael pothelli ar eich dwylo, felly mae angen y meddylfryd cywir i wneud y swydd. Mae hefyd angen sgiliau ymarferol da arnoch ac mae angen i chi fod yn dda eich llaw. Mae'n helpu os gallwch gyd-dynnu â phobl a bod yn dew eich croen ar adegau!

Yr hyn rydych fwyaf balch ohono yn eich gyrfa?

Roeddwn yn falch o gyflawni fy Mhrentisiaeth Uwch/NVQ 3 mewn Asffaltio Mastig, a gymerodd dair neu bedair blynedd.

Beth fyddwch yn ei wneud ymhen 10 mlynedd?

Byddwn wir yn hoffi camu draw i ochr gwaith swyddfa neu ochr reoli'r swydd.

Unrhyw gyngor ar ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Er mwyn bod yn asffaltwr mastig, rhaid i chi fod yn barod i weithio'n galed a gwneud eich gorau glas. Rwy'n falch fy mod wedi dewis ymuno â'r diwydiant adeiladu gan ei fod yn gallu bod yn hwyl ac mae llawer o hwyl i'w gael gyda'ch cydweithwyr. Ni fyddwn yn mwynhau bod yn gaeth i ffatri neu swyddfa, felly mae bod yn asffaltwr mastig wedi bod yn dda i mi.

Cymwysterau a Hyfforddiant

Cymru a Lloegr

Efallai y bydd rhai cyflogwyr am i chi feddu ar gymwysterau TGAU (neu gymwysterau cyfatebol fel Bagloriaeth Cymru) mewn Saesneg, Mathemateg a Dylunio a Thechnoleg neu'r Dystysgrif BTEC er mwyn bod yn gymwys. Mae prentisiaeth yn ffordd dda o ddechrau ar eich gyrfa fel asffaltwr mastig.

Gall rhywfaint o brofiad o weithio ar safle adeiladu fod yn ffordd ddefnyddiol o gael eich troed drwy'r drws, ond nid yw'n hanfodol. Os nad ydych wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu o'r blaen, ystyriwch fod yn labrwr i ddechrau. Wedyn gall eich cyflogwr eich hyfforddi mewn asffaltio.

Er mwyn cael lle ar gynllun prentisiaeth, mae angen sefyll prawf dethol fel arfer. Fel prentis, byddwch yn astudio ar gyfer NVQ Lefel 2 a 3. Er mwyn dod o hyd i brentisiaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU neu, yng Nghymru, Gyrfa Cymru.

Mae'r Sefydliad Toi yn cynnig ei gymwysterau ei hun, a bydd yn gallu rhoi cymorth a chyngor i chi. I gael gwybod mwy, ewch i www.instituteofroofing.org.

Yr Alban

Y llwybr mynediad arferol yw drwy Brentisiaeth Fodern sydd wedi'i chofrestru â Chyngor Hyfforddiant Prentisiaeth Adeiladu'r Alban (SBATC).

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch bob amser, ond mae gradd Safonol neu 4 neu 5 Cenedlaethol mewn Saesneg, Mathemateg a phwnc technolegol yn ddefnyddiol.

Bydd angen i chi sefyll prawf addasrwydd cyn ymuno â'r diwydiant fel arfer. Mae trwydded yrru hefyd yn ddefnyddiol.

Dylech fod yn heini, yn gryf ac yn ystwyth, heb alergedd i lwch na mygdarth.

Rhaid bod gennych gerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) neu ardystiad cyfatebol er mwyn gweithio ar safle. Rhaid i chi lwyddo mewn prawf iechyd a diogelwch er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Hyfforddiant

Gyda hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o'r gwaith, byddech yn gweithio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ) mewn Galwedigaethau Toi (Adeiladu) ar Lefelau 2 a 3 a Philenni Gwrth-ddŵr Cymhwysol (Adeiladu) (Toeon Bitwminaidd Uwch) Lefel 2 (SCQF lefel 5).

I ddod o hyd i brentisiaeth, ewch i www.skillsdevelopmentscotland.co.uk neu i gael gwybod mwy am y swydd, ewch i 'World of Work'

 

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed

Job Rapido

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Tueddiadau a rhagolygon gyrfaoedd

55,480 o staff ychwanegol sydd eu hangen

Bydd angen i ddiwydiant adeiladu'r DU gyflogi 790 o weithredwyr adeiladu arbenigol ychwanegol (sy'n cynnwys asffaltwyr mastig) er mwyn ateb y galw bob blwyddyn rhwng 2016 a 2020, yn ôl ymchwil ddiweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (Gwybodaeth am y Farchnad Lafur). Yn Nwyrain Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr y bydd y rhan fwyaf o'r galw hwn.

Chwiliwch am yrfaoedd eraill

Dysgwch fwy am rolau eraill yn y diwydiant adeiladu a'r hyn y maent yn ei gynnwys

Rhagor o wybodaeth
Dyluniwyd y wefan gan S8080