Adnoddau Cenhadon Adeiladu Y Gwasanaeth Paru CY Matching Service English Am Adeiladu, Arweinir gan y diwydiant, ariennir gan lefi CITB

Mae Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol am reoli enw da cwmni, gan ddylanwadau ar farn ac ymddygiad drwy sianelau cyfathrebu amrywiol.


Mae cyflogau rhwng oddeutu £20,000.00 a £45,000.00 ar gyfartaledd. Bydd cyflogau yn amrywio yn dibynnu ar leoliad/cyflogwr

Proffil Gyrfa

Mae Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol am reoli enw da cwmni, gan ddylanwadau ar farn ac ymddygiad drwy sianelau cyfathrebu amrywiol.

Beth mae'r rôl hon yn ei gynnwys?

Mae rhai cydgysylltwyr cysylltiadau cyhoeddus yn gweithio mewn adran cysylltiadau cyhoeddus fewnol cwmni tra bo eraill yn swyddogion gweithredol cyfrifon mewn cwmnïau sy'n gofalu am gysylltiadau cyhoeddus i nifer o gleientiaid.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'r swydd yn cynnwys defnyddio cyfryngau o bob math - gan gynnwys y wasg genedlaethol, ranbarthol a masnachol yn ogystal â'r cyfryngau cymdeithasol - i ddatblygu, cynnal a rheoli'r ffordd y mae'r busnes yn cael ei gyfleu.

Bydd cydgysylltwyr cysylltiadau cyhoeddus yn llunio a darlledu negeseuon allweddol, nodi cynulleidfaoedd targed, monitro cyhoeddusrwydd, gwneud gwaith ymchwil, rheoli disgwyliadau a lliniaru ymateb y cyfryngau i argyfyngau.

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Cynllunio a threfnu ymgyrchoedd a strategaethau sy'n ymwneud â chysylltiadau cyhoeddus
 • Monitro barn y cyhoedd a'r cyfryngau ar gleient neu gyflogwr
 • Ysgrifennu a golygu datganiadau i'r wasg, taflenni, pamffledi, areithiau, cylchlythyrau, gwefannau a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Cynrychioli'r cwmni mewn digwyddiadau
 • Gweithredu fel llefarydd ar ran y brand
 • Hyfforddi cyflogeion ar sut i ddelio ag ymholiadau a chyfweliadau gan y cyfryngau
 • Cysylltu â'r wasg ynglŷn â straeon newyddion posibl
 • Ysgrifennu a golygu cylchgronau mewnol, astudiaethau achos ac adroddiadau blynyddol
 • Trefnu a chydgysylltu cyfleoedd am ffotograffau
 • Rheoli, trefnu a goruchwylio digwyddiadau
 • Rheoli a diweddaru cyfrifon cleientiaid ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Monitro cyhoeddusrwydd
 • Comisiynu ymchwil y farchnad
 • Meithrin cydberthnasau gwaith da â'r cyfryngau
 • Trefnu gweithgareddau hysbysebu

Faint o gyflog y gallwn ei ennill?

 • Gall cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £18,000 a £20,000 y flwyddyn
 • Gall cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £45,000
 • Gall uwch gydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus siartredig neu feistr gydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus fel cyfarwyddwyr cyfrifon a phenaethiaid materion corfforaethol ennill rhwng £80,000£100,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

Faint o oriau y byddwn yn eu gweithio?

Yn y rhan fwyaf o swyddi llawn amser, rhaid gweithio 40 awr yr wythnos. Gallai'r oriau fod yn afreolaidd a gallant olygu bod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau os ydych yn gweithio tuag at derfyn amser neu'n ymateb i argyfwng.


 

Archwiliwch yr holl wahanol swyddi yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu.

Gallwch hefyd roi cynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Astudiaeth Achos

Emma - Commmunications & Marketing Manager|01:01

  Jade HarveyMae Jade Harvey yn Gydgysylltydd Marchnata i Redrow Homes, Canolbarth Lloegr

Beth mae eich rôl yn ei gynnwys?

A minnau wedi gweithio fel Cydgysylltydd Marchnata ers ychydig dros flwyddyn bellach, gallaf ddweud mai fy mhrif ddyletswyddau yw trefnu'r holl waith paratoi ar gyfer datblygiadau Gwerthu a Marchnata newydd, sy'n cynnwys rhestr hir o dasgau y mae angen eu cwblhau cyn yr agoriad mawr, bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer deunyddiau ac arwyddion marchnata, cydweithio â'r Cyfarwyddwr Gwerthu i drefnu'r holl hysbysebu, rheoli ein holl byrth fel Rightmove, Zoopla a gwefan Redrow, gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, trefnu a mynychu ein cyfarfodydd gwerthu ac, yn olaf, ddiweddariadau swyddfa cyffredinol ar system SBMS a bod ar gael i helpu'r ymgynghorwyr gwerthu.

Beth rydych yn ei hoffi am eich swydd?

Rwyf wir yn hoffi'r ffaith bod pob diwrnod yn wahanol, a gan fy mod yn weddol newydd i'r rôl, rwy'n dal i ddysgu bob dydd ac yn mwynhau'r her.

Disgrifiwch eich diwrnod gwaith.

Mae amrywiaeth o broblemau'n gallu codi yn y broses o baratoi datblygiadau newydd, ond mae modd eu datrys bob amser. Rwy'n sicrhau fy mod yn cyfathrebu'n llawn â'r cyflenwyr a'r staff er mwyn lliniaru'r problemau gymaint â phosibl, felly mae'r rhan fwyaf o ddiwrnodau gwaith yn rhedeg yn ddidrafferth ac yn effeithlon. Mae blaenoriaethu fy llwyth gwaith bob dydd hefyd yn helpu.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich swydd?

Y prif sgil sydd ei angen yn fy swydd yw gallu trefnu a chydgysylltu, sef rhywbeth rwyf wir yn ei fwynhau. Hefyd, mae cyfathrebu yn allweddol yn fy rôl, ac rwy'n sicrhau fy mod yn cynnwys fy nghydweithwyr a'm cyflenwyr lle y bo angen.

Caiff unrhyw hyfforddiant ei bennu yn fy ngwerthusiad, a gallaf wneud cais am gael mynd ar gyrsiau, sy'n wych.

Beth oedd eich cefndir cyn dechrau yn y rôl hon?

Cyn dechrau yn y rôl hon, roeddwn yn astudio yn y coleg ac yn gweithio sifftiau nos yn y Snowdome yn Tamworth. Wedyn, dechreuais weithio yn Redrow ar brentisiaeth Gweinyddu Busnes fel cynorthwyydd swyddfa, ac rwy'n dal yma heddiw, sy'n dipyn o gamp.

Beth rydych yn fwyaf balch ohono yn eich gyrfa?

Yr hyn rwy'n fwyaf balch ohono yw cael dyrchafiad i swydd Cydgysylltydd Marchnata. Hefyd, rwy'n ymfalchïo yn y ffaith fy mod wedi gweithio ac ymroi i'r cwmni am bron i chwe blynedd ac wedi camu ymlaen yn fy ngyrfa.

Ble rydych yn gweld eich hun ymhen 10 mlynedd?

Ymhen 10 mlynedd rwy'n gobeithio y byddaf wedi camu ymlaen ymhellach yn fy rôl bresennol ac yn parhau â'm llwybr gyrfa.

Gair o gyngor i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Rhowch gant y cant i'ch swydd, sicrhewch eich bod yn addasu'n dda i newidiadau ac, yn olaf, cyfathrebwch â'r tîm cyfan.

Cymwysterau a Hyfforddiant

Pa gymwysterau neu bynciau sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Nid oes unrhyw gymwysterau mynediad penodol i weithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus ond mae'n ddiwydiant cystadleuol iawn a bydd llawer o gyflogwyr yn disgwyl i chi feddu ar radd.

Gallech gwblhau gradd neu gymhwyster ôl-raddedig mewn cysylltiadau cyhoeddus neu bwnc cysylltiedig fel newyddiaduraeth, hysbysebu, marchnata neu reoli busnes.

Gallech hefyd gael swydd ym maes cysylltiadau cyhoeddus drwy ymuno â chwmni cysylltiadau cyhoeddus fel cynorthwyydd.

A oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnaf?

Bydd llawer o bobl yn ymuno â'r sector cysylltiadau cyhoeddus fel ail yrfa ar ôl gweithio mewn meysydd fel newyddiaduraeth yn gyntaf.

Gellir ennill cymwysterau proffesiynol ym maes cysylltiadau cyhoeddus gan CIPR a Communication Advertising a Marketing Education Foundation Limited (CAM).

Mae cyrff proffesiynol fel CIPR a PRCA hefyd yn cynnig cymwysterau a fydd yn eich helpu i feithrin eich sgiliau proffesiynol.

Am gael gwybod rhagor?

Rhowch gynnig ar ein Gwasanaeth Paru er mwyn gweld cyfleoedd profiad gwaith yn eich ardal leol, gyda chyfleoedd newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.

Chwilio am swydd?

Dyma wefan swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

MarketingWeek

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Tueddiadau a rhagolygon gyrfaoedd

16,690 o staff ychwanegol sydd eu hangen

Yn ôl ymchwil ddiweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu, bydd angen i ddiwydiant adeiladu'r DU gyflogi 16,690 o weithwyr proffesiynol, technegol, TG a staff swyddfa eraill nad ydynt yn weithwyr adeiladu (sy'n cynnwys Cydgysylltwyr Marchnata/Cysylltiadau Cyhoeddus), bob blwyddyn rhwng 2017 a 2021. Yn Ne-orllewin Lloegr y bydd y rhan fwyaf o'r galw hwn, gyda llawer o alw hefyd wedi'i wasgaru'n weddol gyfartal ledled Dwyrain Canolbarth Lloegr, Swydd Efrog a Humber, yr Alban a Chymru.

Chwiliwch am yrfaoedd eraill

Dysgwch fwy am rolau eraill yn y diwydiant adeiladu a'r hyn y maent yn ei gynnwys

Rhagor o wybodaeth
Dyluniwyd y wefan gan S8080