Adnoddau Cenhadon Adeiladu Y Gwasanaeth Paru CY Matching Service English Am Adeiladu, Arweinir gan y diwydiant, ariennir gan lefi CITB

Mae rheolwyr caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect adeiladu, a hynny am y gwerth gorau.


Mae cyflogau rhwng oddeutu £30,000.00 a £45,000.00 ar gyfartaledd. Bydd cyflogau yn amrywio yn dibynnu ar leoliad/cyflogwr

Proffil Gyrfa

Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect adeiladu, a hynny am y gwerth gorau.

Beth mae'r rôl yn ei gynnwys?

Mae Rheolwr Caffael yn gwneud penderfyniadau allweddol ynglŷn â beth i'w brynu cyn y gall gwaith adeiladu ddechrau. Maent yn gyfrifol am brosiectau cyfan ac am dîm o bobl.

Pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Mae angen i Reolwyr Caffael fod yn dda am wneud y canlynol:

 • Cyd-drafod
 • Rhwydweithio
 • Trin ffigurau
 • Rheoli pobl a phrosiectau
 • Asesu cynnydd yn effeithiol
 • Doethineb a synnwyr busnes da
 • Dadansoddi data.

Beth y byddwn yn ei wneud?

Fel Rheolwr Caffael, byddai gennych amrywiaeth o gyfrifoldebau, gan gynnwys:

 • Pwyso a mesur tendrau gan gyflenwyr posibl
 • Cyd-drafod prisiau a chytuno ar gontractau
 • Penderfynu pa nwyddau, gwasanaethau a chyfarpar sydd eu hangen
 • Rhagweld lefelau stoc
 • Nodi cynnyrch a chyflenwyr newydd
 • Rheoli tîm
 • Cydweithio â chyflenwyr
 • Monitro tueddiadau'r farchnad
 • Dod o hyd i gynnyrch a chyflenwyr newydd ac ymchwilio iddynt
 • Rheoli timau caffael
 • Cydweithio â gwahanol adrannau er mwyn sicrhau'r gwerth gorau i'r cwmni
 • Gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn bodloni terfynau amser
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r farchnad

Faint o gyflog y gallwn ei ennill?

 • Gall Rheolwyr Caffael sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £31,000
 • Gall Rheolwyr Caffael hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £31,000 a £52,000
 • Gall Uwch Reolwyr Caffael neu Reolwyr Caffael Siartredig ennill rhwng £52,000 a £65,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws Siartredig.


 

Dysgwch fwy am yrfaoedd adeiladu – a rhai o’r camsyniadau cyffredin amdanynt – gyda’n Chwalwr Mythau.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Cymwysterau a Hyfforddiant

Pa gymwysterau neu bynciau sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Y gofynion sylfaenol ar gyfer cael eich derbyn ar gwrs gradd yw:

 • 2/3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol yng Nghymru a'r Alban
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 pwnc arall

Mae'n debygol y bydd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg.

A oes unrhyw opsiynau eraill?

Ymhlith y dewisiadau eraill y gallwch eu cael yn lle Safon Uwch mae:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch y prosbectysau'n ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster sy'n cyfateb i 1 Safon Uwch.

Ennill statws siartredig

Gallwch ennill statws siartredig yn eich dewis faes adeiladu neu ddod yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS).

Am gael gwybod rhagor?

Rhowch gynnig ar ein Gwasanaeth Paru er mwyn gweld cyfleoedd profiad gwaith yn eich ardal leol, gyda chyfleoedd newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi

Reed

Indeed

Total Jobs

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Tueddiadau a rhagolygon gyrfaoedd

4,780 o staff ychwanegol sydd eu hangen

Bydd angen i ddiwydiant adeiladu'r DU gyflogi 4,780 o uwch reolwyr, rheolwyr gweithredol a rheolwyr prosesau busnes ychwanegol (sy'n cynnwys rheolwyr caffael) er mwyn bodloni'r galw bob blwyddyn rhwng 2017 a 2021, yn ôl ymchwil ddiweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (Gwybodaeth am y Farchnad Lafur). Yn Ne-orllewin Lloegr y bydd y rhan fwyaf o'r galw hwn, ac yna yn Llundain Fwyaf. Bydd gweddill y galw wedi'i wasgaru'n weddol gyfartal rhwng Swydd Efrog a'r Humber, Dwyrain Lloegr, yr Alban a Chymru.

Chwiliwch am yrfaoedd eraill

Dysgwch fwy am rolau eraill yn y diwydiant adeiladu a'r hyn y maent yn ei gynnwys

Rhagor o wybodaeth
Dyluniwyd y wefan gan S8080