Facebook Pixle

Mae Llysgenhadon Adeiladu yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi a hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. 

Beth yw Llysgennad Adeiladu?

A Construction Ambassador is someone who inspires potential new entrants about the industry.and is able to convey what it’s actually like to work in construction. Mae Llysgennad Adeiladu yn rhywun sy’n ysbrydoli darpar newydd-ddyfodiaid ynglŷn â’r diwydiant ac sy’n gallu cyfleu sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Very often they provide the first introduction to the construction industry for many young individuals who are considering their future career choices.Yn aml iawn maent yn rhoi’r cyflwyniad cyntaf i’r diwydiant adeiladu i lawer o unigolion ifanc sy’n ystyried pa yrfa yr hoffent ei dilyn yn y dyfodol.  

y reaching out to local communities and highlighting the many fantastic opportunities available within construction they can help to inspire the next generation of new entrants.Drwy gysylltu â chymunedau lleol a dangos y nifer fawr o gyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu gallant helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o newydd-ddyfodiaid

Pam dylwn i fod yn Lysgennad Adeiladu?

  • Datblygiad personol
  • Codi proffil eich cwmni yn yr ardal leol
  • Rhoi sylw i dargedau budd cymunedol eich cwmni neu eu gwella.

Am llysgenhadon Adeiladu

Beth nesaf?

Er mwyn ymgysylltu â rhaglen Llysgenhadon Adeiladu Am Adeiladu gallwch wneud cais i fod yn lysgennad neu gymryd rhan mewn digwyddiad i llysgenhadon.

Fel sefydliad addysgol efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ceisio cymorth gan llysgennad er mwyn trafod gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu gyda’ch myfyrwyr.

Fel arall, mae’n bosibl eich bod eisoes yn Llysgennad Adeiladu sydd am godi ymwybyddiaeth o ddigwyddiad rydych yn ei gynllunio.


Dyluniwyd y wefan gan S8080