Facebook Pixel

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’r cwestiynau mwyaf poblogaidd a ofynnwyd.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r ateb rydych chi’n chwilio amdano, anfonwch e-bost atom gyda’ch cwestiwn i skillbuild@citb.co.uk.


WorldSkills UK yw ein partner cystadlaethau, yn ogystal â phartner trefnu’r DU ar gyfer EuroSkills a WorldSkills, ac rydym yn gweithio’n agos gyda nhw drwy gydol Adeiladu Sgiliau. Gall cystadleuwyr ddisgwyl cael gohebiaeth a gwybodaeth gan CITB a WorldSkills UK.


Gwybodaeth i gystadleuwyr

Rhaid i’r cystadleuwyr fod yn o leiaf 16 oed o 1 Medi ymlaen y flwyddyn flaenorol i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth.

Nid oes uchafswm oedran, fodd bynnag, ar gyfer cystadleuwyr – bydd y rheini sy’n 22 oed neu’n iau adeg y gystadleuaeth ryngwladol yn gymwys i gael eu dewis.

Yn 2020, mae hyn yn golygu mai dim ond cystadleuwyr a aned ar 1 Ionawr 2000 neu ar ôl hynny fydd yn gymwys i gymryd rhan yn WorldSkills Lyon 2023.

Yn ogystal â chyfyngiadau oed, rhaid i gystadleuwyr fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • Yn gyflogedig yn y DU ac wedi ennill cymhwyster perthnasol yn y DU yn ystod y 12 mis diwethaf
  • Yn astudio tuag at gymhwyster perthnasol yn y DU
  • Yn gweithio tuag at brentisiaeth yn y fasnach berthnasol yn y DU.

Nac oes, gall y cystadleuydd fod yn astudio cymhwyster gydag unrhyw sefydliad dyfarnu.

Na, gall y cystadleuydd fod yn fyfyriwr amser llawn a chystadlu yn Adeiladu Sgiliau.

Na, dim ond mewn un sgil y gall cystadleuwyr gystadlu mewn un rownd gymhwyso ranbarthol. Ni allan nhw gystadlu mewn mwy nac un gystadleuaeth.


Gwybodaeth gofrestru

Os yw eich myfyriwr wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn y gorffennol ac wedi ennill medal aur yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, ni chânt gymryd rhan mewn cystadleuaeth Adeiladu Sgiliau wedi hynny.

Os yw WorldSkills UK wedi dewis eich myfyriwr ar gyfer Sgwad y DU neu Dîm y DU, does ganddyn nhw ddim hawl i ail-ymuno â’r cylch cystadlu.

Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich myfyriwr yn gymwys i gystadlu, cysylltwch â ni, a byddwn yn gallu rhoi cadarnhad i chi.

Ydyn, ond mae’r drefn i gystadlu mewn cystadlaethau Adeiladu Sgiliau ychydig yn wahanol yn rhai o wledydd y DU. 

Yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, mae cystadlaethau rhagarweiniol ar gyfer rhai sgiliau, gyda’r cystadleuwyr buddugol yn mynd drwodd i Rownd Gymhwyso  Ranbarthol berthnasol Adeiladu Sgiliau. Yng Nghymru, yn benodol, dim ond yn y digwyddiad rhanbarthol yng Nghymru y mae rhai sgiliau’n ymddangos. Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n gymwys i gymryd rhan yn ein cystadlaethau, cysylltwch â ni yn [e-bost] skillbuild@citb.co.uk

Nid oes cystadlaethau rhagarweiniol ar gyfer Lloegr a’r Alban, ac mae’r lleoedd yn cael eu rhoi i’r cystadleuwyr yn Rownd Gymhwyso Ranbarthol eu gwlad ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae cystadleuwyr ar gyfer Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau y DU yn cael eu dewis o blith canlyniadau llawn amserlen y Rownd Gymhwyso Ranbarthol, ar draws pedair gwlad y DU.

Pan fydd pob cystadleuydd wedi cofrestru ar gyfer cystadleuaeth, byddant yn cael e-bost cadarnhau gan gynnwys amserlen ar gyfer y diwrnod a rhestr o offer a chyfarpar. 

Gall cystadleuwyr ymarfer eu sgiliau drwy ddefnyddio darluniau prosiect y gystadleuaeth o flynyddoedd blaenorol, sydd ar gael i’w llwytho i lawr o’n hadran Adnoddau. Mae’r darluniau prosiect hyn ar gyfer y gystadleuaeth hefyd yn adnodd defnyddiol i chi eu defnyddio yn eich sefydliad hyfforddi i’ch helpu i ddewis y myfyrwyr gorau i gymryd rhan yng nghystadlaethau Adeiladu Sgiliau.

Mae cystadlaethau Rownd Gymhwyso Ranbarthol Adeiladu Sgiliau yn rhad ac am ddim i gystadleuwyr, ond byddwch yn gyfrifol am dalu unrhyw gostau teithio, cynhaliaeth a llety sy’n codi wrth gymryd rhan yn y cystadlaethau.

Regional Qualifier places are strictly limited in each skill, as shown below. These limits are per active construction campus, not per organisation.

Regional Qualifier places are strictly limited in each skill, as shown below. These limits are per active construction campus, not per organisation.
Skill Place limit
Bricklaying 3
Carpentry 3
Furniture and Cabinet Making 4
Joinery 3
Painting and Decorating 3
Plastering 3
Plastering and Drywall Systems 4
Roof Slating and Tiling 3
Stonemasonry 4
Wall and Floor Tiling 4

Not all Regional Qualifiers will deliver all the skills competitions, and we ask that where possible all competitors from the same training organisation attend the same Regional Qualifier competition in your area.

If the Regional Qualifier that you would like to enter your competitor into is full you can add them to a reserve list for that event. If another competitor withdraws after the competition has been listed as full, we will contact the first person on the reserve list to offer them a place (if they have not met their maximum allowance of competitors). Please email us at

Places for competitions will be locked 5 days before each competition and reserve places will not be offered after this time.

Please note having a competitor on the reserve list does not guarantee that we will be able to offer them a place, and you should register your competitor as soon as possible when registration opens to avoid disappointment. We will not accept competitors on the day of the competition who have not previously registered.

Please let us know as soon as possible if any details entered for your competitor are incorrect, some of these details may not be able to be changed at a later date and will be much harder to action on competition day.

If a competitor fails to attend a Regional Qualifier competition, without notifying SkillBuild in writing at least five working days before the start date of the competition, SkillBuild reserves the right to charge a nonattendance fee of £150 to the competitor’s registered organisation.

Competitors will be registered using the WorldSkills UK registration system, and for any information not asked for on the registration form we will contact you directly.


Gwybodaeth am y Rownd Gymhwyso Ranbarthol

Bydd pob cystadleuydd sy’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth ranbarthol yn cael tystysgrif am gymryd rhan. Bydd crynodeb o’r marciau’n cael ei anfon drwy e-bost ar ôl i’r gystadleuaeth olaf gael ei chynnal ac ar ôl cwblhau’r cymedroli

Rhoddir gwobrau i gystadleuwyr ar sail y meini prawf canlynol:

  • Sgorio rhwng 60 a 79.99 marc allan o 100 – yn cael Tystysgrif Teilyngdod
  • Sgorio 80 marc ac uwch allan o 100 – yn cael Tystysgrif Rhagoriaeth

Efallai y caiff cystadleuwyr gyfle i fynychu Rownd Derfynol Genedlaethol y DU yn dibynnu ar eu sgoriau, a bydd y gwahoddiadau hyn yn cael eu hanfon drwy e-bost o ganol Gorffennaf ymlaen.

Un o’r nodau craidd yw gwneud cystadlaethau Adeiladu Sgiliau yn hygyrch ar draws pob rhan o’r DU. Drwy arddangos rhagoriaeth o ran ansawdd ac ymrwymiad ar draws ein sgiliau, gallwn dynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa gwych a ddaw yn sgil y diwydiant adeiladu a datblygu rhwydwaith ar gyfer cefnogaeth a chynnydd.

Rydym bob amser yn ceisio ehangu’r rhwydwaith hwnnw drwy leoliadau newydd: Mae ein hamserlen ranbarthol yn cael ei hadolygu bob blwyddyn i adlewyrchu diddordebau a sgiliau lleol, yn ogystal â hygyrchedd a chyfranogiad hanesyddol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn lleoliad ar gyfer cystadleuaeth Adeiladu Sgiliau mewn cylch cystadlu yn y dyfodol, gofynnwch am becyn ymgeisio oddi wrth skillbuild@citb.co.uk.


Gwybodaeth am Rownd Derfynol Genedlaethol y DU

Ar ôl pob Rownd Gymhwyso Ranbarthol, bydd CITB a WorldSkills UK yn sicrhau ansawdd ac yn cymedroli sgoriau’r gystadleuaeth. Rydym yn gwahodd y rheini sydd wedi cyrraedd Rownd Derfynol Genedlaethol y DU o ganol mis Gorffennaf ymlaen ac yn cyhoeddi’r rhestr lawn o fis Medi ymlaen.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch cystadleuydd yn rhoi cyfeiriad e-bost i ni y gallwch gael mynediad ato drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys y tu allan i’r tymor.

Pan fydd pob un o’r Rowndiau Cymhwyso Rhanbarthol o bob un o’r pedair gwlad wedi’u cwblhau, bydd canlyniadau pob cystadleuaeth yn cael eu hychwanegu at restr, a bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dewis o blith y rhai sydd â’r sgoriau uchaf ar y rhestr hon.

I fod yn gymwys i gymryd rhan yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, mae’n rhaid i gystadleuwyr fod ymysg yr wyth cystadleuydd sydd â’r sgoriau uchaf ym mhob un o’r pedair gwlad.

Mae hyn yn golygu nad yw ennill cystadleuaeth ranbarthol yn gwarantu lle yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, ac ar y llaw arall, mae’n bosib y bydd y rheini nad ydynt wedi cael lle mewn Rownd Gymhwyso Ranbarthol wedi cael sgôr digon uchel yn genedlaethol i gael eu gwahodd i gystadlu yn y rownd derfynol.

Bydd pob cystadleuydd sy’n cymryd rhan yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU yn cael tystysgrif am gymryd rhan. Bydd medalau Aur, Arian, Efydd a Chanmoliaeth Uchel yn cael eu dyfarnu am bob sgil yn y seremoni wobrwyo ar y diwrnod olaf.

Rhoddir medalau ar sail y canlynol:

  • Bydd cystadleuwyr sy’n cael y sgôr uchaf yn cael medal Aur
  • Bydd cystadleuwyr sy’n cael yr ail sgôr uchaf yn cael medal Arian
  • Bydd cystadleuwyr sy’n cael y drydedd sgôr uchaf yn cael medal Efydd
  • Bydd cystadleuwyr sy’n cael sgôr uwch na’r cyfartaledd yn cael medal Canmoliaeth Uchel ar ôl y digwyddiad.

Bydd crynodeb o’r marciau yn cael ei anfon ar ôl i’r gystadleuaeth gael ei chynnal.

Mewn cystadlaethau sgiliau sy’n arwain at gystadlaethau rhyngwladol, bydd y cystadleuwyr sy’n cael y sgoriau uchaf, sydd wedi cael sgôr dros 65% ac sy’n gymwys o ran oedran, yn cael eu dewis i gystadlu i gael eu Dethol i’r Garfan.

Dyluniwyd y wefan gan S8080