Facebook Pixel

Cynllun Cyfnod Adeiladu

Mae Cynllun Cyfnod Adeiladu (CPP) yn ddogfen allweddol, sy’n amlinellu’r pryderon iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â phrosiect adeiladu penodol. Dylai’r cynllun gwmpasu rheolau’r safle a’r gweithdrefnau angenrheidiol sydd yn eu lle i leihau neu ddileu risgiau.

Trwy ddefnyddio cynllun cyfnod adeiladu – a elwir weithiau hefyd yn gynllun iechyd a diogelwch cyfnod adeiladu – gall y tîm cyfan ar y safle gyrraedd safonau diogelwch uwch a nodau diogelwch prosiect.

Beth mae Cynllun Cyfnod Adeiladu yn ei gynnwys?

I gwmpasu’r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol, mae Cynllun Cyfnod Adeiladu yn gyffredinol yn cynnwys:

Disgrifiad o’r prosiect

Dylai hyn gynnwys cwmpas y gwaith a dyddiadau a therfynau amser pwysig. Dylai disgrifiad y prosiect hefyd restru tîm rheoli’r prosiect, megis y cleient, contractwyr ac is-gontractwyr, ymgynghorwyr, prif ddylunwyr, cyflenwyr allweddol ac eraill.

Rheolaeth o’r gwaith

Dylid defnyddio’r adran hon i nodi’r trefniadau rheoli ar gyfer y prosiect ac amlinellu’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch sydd yn eu lle. Dylai gynnwys rheolau safle, cyfrifoldebau a gweithdrefnau rheoli allweddol megis diogelwch, dewis contractwyr, hyfforddiant, rheoli damweiniau, ymgysylltu ar y safle, sefydlu a gweithdrefnau brys.

Trefniadau ar gyfer rheoli risgiau safle sylweddol

Dylid manylu ar risgiau iechyd a diogelwch y safle, ynghyd â threfniadau i’w lleihau neu eu dileu. Dylai Cynllun Cyfnod Adeiladu gynnwys trefniadau ar gyfer diogelwch y safle, yn enwedig gwaith yn cynnwys strwythurau, trydan a gwasanaethau eraill, cloddio, danfoniadau, gweithrediadau codi, defnyddio peiriannau trwm neu offer a dymchweliadau.

O ran risgiau iechyd, dylid cymryd rhagofalon rhag cael gwared ar sylweddau peryglus, codi a chario, dod i gysylltiad â sŵn neu ymbelydredd UV, a mwy. Dylai’r cynllun hefyd ystyried diogelwch y cyhoedd a rheoli traffig.

Y ffeil iechyd a diogelwch

Dyma le y dylid dogfennu diwyg a fformat y ffeil iechyd a diogelwch, er mwyn sicrhau ei bod yn glir sut a phryd i gael gafael ar y wybodaeth hollbwysig hon.

Peryglon dylunio ac adeiladu sylweddol

Os bydd newidiadau i ddyluniad neu risgiau sylweddol, dylai’r adran hon amlinellu mesurau rheoli a dulliau gwaith a awgrymir.

Pryd a sut y dylid defnyddio Cynllun Cyfnod Adeiladu?

Mae Cynlluniau Cyfnod Adeiladu yn ofynnol yn gyfreithiol ar gyfer pob prosiect adeiladu, waeth beth fo’i hyd neu faint, o dan y Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) – neu CDM.

P’un a yw gwaith yn cael ei wneud ar brosiect preswyl, masnachol neu ddiwydiannol, sy’n para am ychydig oriau yn unig neu dros flwyddyn, mae’n hollbwysig bod gan bob prosiect Gynllun Cyfnod Adeiladu.

Rhaid cwblhau Cynlluniau Cyfnod Adeiladu cyn i’r gwaith ddechrau ar y safle. Ni all gwaith gychwyn yn gyfreithiol heb fod un yn ei le.

Dylid trin Cynllun Cyfnod Adeiladu fel dogfen fyw a’i ddiweddaru wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Os bydd dyluniadau, cynlluniau neu drefniadau prosiect yn newid, dylid ychwanegu at y cynllun yn ôl yr angen. Os bydd digwyddiadau nas rhagwelwyd, megis pandemig COVID-19 yn digwydd, dylid addasu cynllun y safle adeiladu i adlewyrchu newidiadau a sicrhau y gall y prosiect barhau â’r risg lleiaf posibl o’r gweithlu.

Mae’n aml yn wir fod yna fanylion prosiect sydd angen eu cwblhau cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. Y gofyniad pwysicaf yw bod y Cynllun Cyfnod Adeiladu mor gyfredol â phosibl ar gyfer gwaith sydd ar fin digwydd. Gellir ychwanegu unrhyw ddatblygiadau newydd neu ddatblygiadau yn y dyfodol cyn i’r gwaith ar y meysydd hynny ddechrau.

Pwy sy’n gyfrifol am gwblhau Cynllun Cyfnod Adeiladu

Yn ôl y Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (2015), ar brosiectau gyda chontractwyr lluosog, y prif gontractwr sy’n gyfrifol am lunio’r Cynllun Cyfnod Adeiladu.

Os mai dim ond un contractwr sydd gan brosiect, mae’n ddyletswydd arnynt i gynhyrchu’r Cynllun Cyfnod Adeiladu, neu dylent wneud trefniadau i un gael ei greu cyn i’r gwaith ddechrau.

Enghraifft o Gynllun Cyfnod Adeiladu

Y ffordd orau o ddeall Cynllun Cyfnod Adeiladu yw cael cipolwg ar un ohonynt.

Mae gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) enghraifft ddefnyddiol o Gynllun Cyfnod Adeiladu sydd ar gael ar-lein. Gallai’r templed hwn weithredu fel rhestr wirio ar gyfer unrhyw brosiect adeiladu, er mwyn sicrhau bod y trefniadau iechyd a diogelwch angenrheidiol yn cael eu gwneud a’i bod yn amlwg pwy sy’n gyfrifol am reoli pob tasg neu faes cyn i’r gwaith ddechrau.

Dyluniwyd y wefan gan S8080