Facebook Pixel

Rhaglen Adeiladu

Mae rhaglenni adeiladu yn helpu i gydlynu’r holl weithgareddau sydd eu hangen i gwblhau prosiect adeiladu yn llwyddiannus.

Rydym am wir ganfod mwy am yr offeryn hanfodol hwn, a all helpu â phopeth o gostau cynllunio i ddyrannu adnoddau, ac amserlennu tasgau a gweithgareddau.

Pam fod rhaglen adeiladu’n bwysig?

Yn ogystal â bod yn ofyniad cytundebol, mae rhaglen adeiladu yn offeryn rheoli hanfodol, sy’n galluogi blaengynllunio i sicrhau bod prosiectau’n cael eu cyflawni ar amser, o fewn y gyllideb ac i safon uchel.

Mae rhaglenni adeiladu yn amlinellu cwmpas gwaith prosiect yn glir, gan nodi amserlenni, amseroedd arwain, cyfnodau a hydoedd datblygiad, yn ogystal â dilyniant y gweithgareddau a’r adnoddau dynol a materol sydd eu hangen i gyrraedd pob carreg filltir. Gellir cynnwys cyllidebau prosiectau a llif arian hefyd.

Gall rhaglen adeiladu drylwyr helpu i nodi tasgau y gellir eu cyflawni ar yr un pryd a’r rhai sy’n dibynnu ar gwblhau tasgau eraill yn gyntaf. Gall cynorthwyo rheolwr safle i ddyrannu staff i swyddi, gan sicrhau na cholli amser nac arian rhwng cyfnodau.

Ar gyfer beth mae rhaglenni adeiladu yn cael eu defnyddio?

Offeryn gwerthfawr, a ddefnyddir gan uwch staff a rheolwyr, mae rhaglenni adeiladu yn galluogi tîm ar y safle i fonitro cynnydd prosiect, cynllunio dyraniad adnoddau a sicrhau y gellir cwblhau prosiectau’n effeithlon.

Mae rhaglenni adeiladu yn ddogfennau gwaith y gellir eu diweddaru’n barhaus i roi cyfrif am newidiadau annisgwyl i amserlen, gofynion ychwanegol neu oedi. Gellir eu rhannu hefyd â chleientiaid, contractwyr a chydweithwyr i gyfathrebu cynlluniau, dangos tystiolaeth o gynnydd a rheoli disgwyliadau.

Pwy sy’n gyfrifol am greu rhaglen adeiladu?

Yn dibynnu ar raddfa prosiect, gall cynllunwyr, rheolwyr prosiect neu ymgynghorwyr rhaglen fod yn gyfrifol am greu rhaglenni adeiladu.

Mae cynllunwyr yn goruchwylio ac yn cyfrif am logisteg safle, gan leoli gweithwyr, rheoli cyllidebau a chadw gwaith ar y trywydd cywir. Maent yn gweithio’n agos â llawer o weithwyr proffesiynol eraill, gan dynnu ar sgiliau amcangyfrifwyr, peirianwyr, syrfewyr a mwy, i’w helpu i lunio amserlen waith drylwyr a rheoli blaenoriaethau sy’n gwrthdaro.

Ar gyfer prosiectau adeiladu llai, megis adeiladu neu adnewyddu cartrefi, gall unigolion greu eu hamserlenni gwaith eu hunain i gontractwyr eu dilyn.

Beth ddylid ei gynnwys wrth greu rhaglen adeiladu?

Er mwyn creu rhaglen adeiladu, bydd angen i gynllunwyr a rheolwyr prosiect:

Casglu gwybodaeth

Mae angen i gynllunwyr feddu ar ddealltwriaeth glir o amcanion prosiect a’r hyn y gellir ei gyflawni, fel y gallant gael gwybodaeth berthnasol i’w helpu i greu cynllun gweithredu. Bydd angen iddynt siarad â chontractwyr a chael amcangyfrifon i ganfod faint o amser y gallai pob tasg ei gymryd a nodi gwybodaeth am arolygiadau, cyllidebau, deunyddiau, amseroedd arwain a niferoedd staff.

Blaenoriaethu gweithgareddau

Unwaith y bydd gan gynllunwyr syniad clir o gwmpas y gwaith, gallant ddechrau rhannu prosiect yn gamau hylaw. Gyda chymorth gweithwyr adeiladu proffesiynol eraill, byddant yn cynllunio ym mha drefn y mae angen i waith gael ei wneud. Yna, byddant yn tynnu ynghyd yr holl amserlenni amcangyfrifedig i lunio amserlen o weithgareddau a rhannu tasgau mawr yn gamau.

Creu llinell amser

Gall ymgynghorwyr rhaglen ddefnyddio offer rheoli prosiect pwrpasol i’w helpu i greu siartiau Gantt a darlunio gweithgaredd gan ddefnyddio llinell amser weledol. Sut bynnag y maent yn llunio’r amserlen waith, mae’n bwysig eu bod yn rhoi dyddiad dechrau a gorffen realistig i bob cam.

Gweithredu’r cynllun

Pan fydd cynllun wedi’i ddrafftio, caiff ei rannu â rheolwyr prosiect a chontractwyr i sicrhau ei fod yn realistig ac yn addas i’r diben. Unwaith y bydd wedi’i gymeradwyo, bydd cynllunwyr yn dyrannu tasgau i brynwyr, cyflenwyr a chydweithwyr eraill, trwy weithle digidol neu ddewis arall tebyg sy’n caniatáu iddynt aseinio tasgau ar draws timau. Yna, gall y gwaith ddechrau!

Gwneud adolygiadau rheolaidd

I fod yn wirioneddol effeithiol, dylid cyfeirio’n barhaus at raglenni adeiladu, gan alluogi staff i fonitro cynnydd, rhoi cyfrif am newidiadau i’r amserlen a nodi lle gallai fod angen adnoddau pellach. Bydd angen i gynllunwyr a rheolwyr prosiect barhau i addasu’r cynllun, addasu i ddisgwyliadau newidiol, monitro llif arian a gwneud y prosiect yn fwy effeithlon.

Dyluniwyd y wefan gan S8080