Facebook Pixel

Ydych chi’n barod i fod yn ysbrydoledig?

Ymunwch â gweminar rhaglen Llysgennad STEM Am Adeiladu i ganfod pam y byddai hyn yn rôl dda i chi.

Yn y sesiynau hyn rydym yn eich cyflwyno i Dysg STEM, yn rhoi trosolwg o’r gwaith gwych y mae llysgenhadon eisoes yn ei wneud o fewn y sector adeiladu, ac yn amlinellu’r rhan sydd gennych i’w chwarae wrth ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ystyried gyrfa ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Ym mhob sesiwn ryngweithiol 60 munud, cewch gyfle i ofyn cwestiynau wrth glywed am straeon llwyddiant Llysgenhadon. Daw’r sesiynau i ben â chanllaw cam wrth gam ar gofrestru fel Llysgennad STEM Am Adeiladu a chyfle i gofrestru’n fyw.

Gydag amrywiaeth o ddyddiadau ar gael trwy gydol y flwyddyn, rydym yn ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi ganfod mwy. Dewiswch yr un sy’n addas i chi.


Beth yw cennad adeiladu?

Pwy?Mae Llysgenhadon STEM Am Adeiladu yn weithwyr proffesiynol yn y maes adeiladu sy’n gweithredu fel wyneb y diwydiant ar gyfer pobl ifanc.

Pam?Mae llysgenhadon yn aml yn rhoi’r cyflwyniad cyntaf i bobl ifanc o’r diwydiant adeiladu, gan gael effaith ar eu penderfyniadau gyrfaol yn y dyfodol sy’n newid bywydau.

Ble?Mae llysgenhadon yn ymgysylltu â phobl ifanc ledled y DU, o ysgolion a gweithleoedd i ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd, gan rannu’r cyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant.


Pwy all ddod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu?

Gall unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant fod y Llysgennad STEM Am Adeiladu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn angerddol dros y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, ac yn barod i rannu eich profiadau ag eraill.

P’un a ydych yn brentis blwyddyn gyntaf neu’n gyfarwyddwr cwmni, byddem wrth ein bodd yn cael eich cefnogaeth i helpu mwy o bobl i brofi’r llu o gyfleoedd amrywiol yn ein sector.

Pwy yw’r llysgenhadon presennol?

 • O ystod eang o ddisgyblaethau a gyrfaoedd adeiladu
 • 17+ oed ac ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd
 • 45% ohonynt yn fenywaidd
 • Pobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth
 • Wedi bod neu heb fod i’r brifysgol neu wedi astudio pwnc STEM

Beth mae Llysgennad STEM Am Adeiladu yn ei wneud?

Mae Llysgenhadon STEM Am Adeiladu yn dod â’r diwydiant adeiladu yn fyw. Maent yn ymgysylltu â phobl ifanc mewn digwyddiadau addysgol ledled y DU i godi dyheadau, amlygu opsiynau gyrfa a chefnogi dysgu.
Mae llysgenhadon yn arwain ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys:

 • Cynnal stondin fasnach mewn ffair gyrfaoedd, ateb cwestiynau a dosbarthu taflenni
 • Rhoi sgwrs, rhannu eich profiadau o gael swydd a gweithio yn y diwydiant
 • Arwain sesiynau ymarferol neu weithdai, gan roi blas ar fywyd ym myd adeiladu i bobl ifanc
 • Darparu mentoriaeth un-i-un i rywun sydd newydd ddechrau arni
 • Helpu athrawon i ddatblygu adnoddau a gweithgareddau cwricwlwm
 • Rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol o’r un anian, gan ddatblygu eich gyrfa fel llysgennad

Mae bod yn Llysgennad STEM yn anrhydedd ac yn fraint.

Mae gweithio â phobl ifanc trwy weithdai STEM wedi fy ngalluogi i rannu fy ngwybodaeth a’m hangerdd am beirianneg a’i defnyddio i ysbrydoli cenhedlaeth nesaf peirianwyr y dyfodol.

Mae’r cyfle hwn nid yn unig wedi caniatáu i’m datblygiad proffesiynol dyfu ond mae wedi fy ngalluogi i wneud cysylltiadau gwerthfawr â diwydiant ac addysg.

- Emily, Llysgennad STEM


Pam dod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu?

Mae bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu nid yn unig yn helpu i annog y genhedlaeth nesaf o weithwyr yn y diwydiant adeiladu, ond hefyd yn dod â llawer o fanteision personol, gan gynnwys:

 • Hybu ymwybyddiaeth o faterion sy’n bwysig i chi
 • Cryfhau eich CV wrth i chi symud ymlaen â’ch gyrfa adeiladu
 • Cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ifanc
 • Ymuno â rhwydwaith mawr, cefnogol o bobl o’r un anian
 • Derbyn hyfforddiant, profiad a chyfle i ddysgu sgiliau newydd
 • Cyflawni datblygiad personol a phroffesiynol parhaus gwirioneddol.

Eisoes wedi cofrestru â STEM?

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru fel Llysgennad STEM, bydd angen i chi ymuno â’r cynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu, sy’n benodol i’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Mae’n gyflym ac yn hawdd i’w wneud:

 • Gwyliwch y fideo ‘Llysgenhadon STEM Presennol – sut i wneud cais’. Dim ond dwy funud mae’n ei gymryd!
 • Ymunwch â chynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu.

Ein partneriaeth â Dysg STEM

Ers 2020, rydym wedi cydweithio â Dysg STEM, y rhaglen llysgennad flaenllaw yn y DU, i greu partneriaeth newydd i dyfu’r rhaglen llysgenhadon ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Dysg STEM yw darparwr addysg a gyrfaoedd mwyaf y DU mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Mae gan Dysg STEM dros 32,000 o lysgenhadon ac 19 o ganolfannau rhanbarthol ar draws y DU yn cynnig hyfforddiant, datblygiad personol parhaus, cefnogaeth, cyfleoedd ac arbenigedd lleol.

Mae eu platfform digidol yn gweithredu fel siop un stop ar gyfer hyfforddiant, digwyddiadau diwydiant, adborth ac adnoddau Am Adeiladu.

STEM mewn adeiladu

Mae Llysgenhadon STEM Am Adeiladu yn pontio’r cysylltiad rhwng astudio pynciau STEM a gyrfa yn y diwydiant adeiladu i bobl ifanc.

Mae gan bob disgyblaeth STEM lwybr clir tuag at yrfa werth chweil, sy’n talu’n dda ym maes adeiladu – o beirianwyr sifil i benseiri – ac mae hyn yn cael ei arddangos gan lysgenhadon sy’n rhannu eu taith eu hunain o STEM i’r diwydiant adeiladu.


Dyluniwyd y wefan gan S8080