Facebook Pixel

Lefelau T

Y lefel nesaf: Lefelau T - canllaw cyflawn

Beth yw Lefelau T?

Mae Lefelau T yn gymwysterau technegol dwy flynedd newydd sy’n cael eu cynnig yn Lloegr yn unig. Mae Lefel T gyfwerth â thri pwnc Lefel, A ac fe’u cynlluniwyd i roi sgiliau a phrofiad penodol i chi yn y diwydiant, i’ch gwneud yn fwy cyflogadwy wrth i chi fynd i fyd gwaith. Gellir eu defnyddio hefyd i’ch paratoi ar gyfer prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth, neu’r brifysgol.

Fel rhan o Lefel T, byddwch yn rhannu eich amser rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a lleoliad mewn diwydiant am o leiaf 45 diwrnod, a fydd yn cael ei drefnu gan eich darparwr hyfforddiant.

Yn y pen draw, bydd modd dilyn Lefel T mewn amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud ag adeiladu, gan gynnwys: 

  • Dylunio, tirfesur a chynllunio ar gyfer adeiladu
  • Peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Adeiladu ar safle
  • Cynnal, gosod ac atgyweirio
  • Gweithgynhyrchu, prosesu a rheoli. 

Bydd Lefelau T mewn dylunio, arolygu a chynllunio ar gyfer adeiladu ar gael o fis Medi 2020 ymlaen, gydag amryw o ddarparwyr hyfforddiant ledled y DU. Gallwch weld pa Lefelau T sy’n cael eu cynnig yn eich ardal chi yma.

Yn ystod hydref 2021, byddwch yn gallu cofrestru ar gwrs peirianneg gwasanaethau adeiladu neu adeiladu ar y safle. 

O hydref 2022 ymlaen, bydd cyrsiau cynnal a chadw, gosod ac atgyweirio a gweithgynhyrchu, prosesu a rheoli yn cael eu cynnig. 

Ar gyfer pwy gafodd lefelau T eu cynllunio?

Mae Lefelau T yn opsiwn newydd i bobl ifanc 16-18 oed ei ddilyn ar ôl TGAU. Maen nhw’n ddewis arall yn lle prentisiaethau a Lefel A, sy’n cynnig cyfle i barhau i astudio gyda’r fantais bod lleoliad gwaith wedi’i warantu.

Os ydych chi’n gwybod ym mha faes adeiladu yr hoffech chi weithio, ac am gyfuno dysgu ymarferol a theori yn yr ystafell ddosbarth gyda phrofiad ymarferol o leoliad gwaith, gallai Lefel T fod yn berffaith i chi. 

Beth mae cwrs Lefel T yn ei gynnwys?

Mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau Lefelau T ac maent yn cynnwys:

  • Cymhwyster technegol – Lefel T (yn rhoi sgiliau theori ac ymarferol arbenigol i chi)
  • Lleoliad diwydiant gyda chyflogwr
  • Safon sylfaenol mewn Mathemateg a Saesneg (os nad yw’r rhain gennych yn barod).

Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth (hyd at 80%) a lleoliad yn y diwydiant adeiladu (o leiaf 20%). Mae’r lleoliad mewn diwydiant yn gyfle i roi’r sgiliau rydych chi wedi’u dysgu yn y coleg ar waith mewn sefyllfa go iawn.

Gan ddibynnu ar y cyflogwr rydych chi’n hyfforddi â nhw, mae’n bosib y bydd eich lleoliad mewn diwydiant yn cael ei gwblhau fel bloc, fel diwrnodau astudio neu fel cyfuniad o’r ddau. Efallai y byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng mwy nag un lleoliad, er mwyn cael profiad mwy amrywiol.

Beth sy’n digwydd ar ôl fy nghwrs?

Ar ôl i chi gwblhau eich Lefel T, byddwch yn gallu gwneud cais am swyddi mewn cyflogaeth fedrus ar lefel mynediad. Neu, gallech wneud cais am radd uwch neu radd brentisiaeth, neu le prifysgol i barhau â’ch hyfforddiant proffesiynol ym maes adeiladu.

Efallai y bydd y cyflogwr sy'n cynnig lleoliad mewn diwydiant i chi, yn argymell eich bod yn gwneud cais am swydd yn eu cwmni, neu efallai y byddant yn gallu darparu geirda i'ch helpu i ddod o hyd i waith ar ôl eich cwrs.

Faint yw cost Lefelau T?

Y Llywodraeth sy’n talu costau Lefel T, ond efallai y bydd disgwyl i chi dalu am gostau cyfarpar neu deithiau sylfaenol. 

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, efallai y gall eich darparwr hyfforddiant roi cyngor am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi.

Sut mae gwneud cais am Lefel T?

Os yw eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yn cynnig Lefel T, gallwch wneud cais am gwrs yn uniongyrchol drwy eu gwefan neu gysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwch chwilio am ddarparwyr lleol drwy wefan Lefel T swyddogol Llywodraeth y DU. 

Sut mae eich cyflogwyr yn elwa?

Mae Lefelau T sy’n gysylltiedig ag adeiladu wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr o’r diwydiant i wella sgiliau pobl ifanc er mwyn iddynt lwyddo yn y gweithle.

Mae cyflogwyr yn elwa o’r cyfle i hyfforddi gweithwyr ifanc mewn sgiliau penodol, a manteisio’n llawn ar dalent newydd. Drwy Lefelau T, maen nhw’n gallu meithrin cysylltiadau cryfach â’r gymuned a chynnig cyfle i weithwyr presennol ddatblygu eu galluoedd mentora ac arwain eu hunain. 

Nid lefelau T yw’r peth i chi?

Gwybod mwy am y canlynol:

Dyluniwyd y wefan gan S8080