Facebook Pixel

Prentisiaethau

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn swydd â hyfforddiant, ac mae'n agored i unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn. Nid oes terfyn oedran uwch. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol ac yn ennill cymwysterau sy'n benodol i swydd. Bydd eich cyflogwr yn rhoi tasgau i chi eu cyflawni, a bydd y darparwr hyfforddiant yn rhoi'r sgiliau theori i chi gyflawni'r tasgau hynny.

Mae prentisiaethau yn golygu eich bod yn gyflogedig ac y byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, felly gallwch ennill cymhwyster sy'n benodol i'r diwydiant heb fod angen benthyciad i fyfyrwyr. Fe gewch eich cyflogi'n amser llawn (fel arfer rhwng 30-40 awr yr wythnos), sy'n cynnwys yr amser a dreulir gyda'ch darparwr hyfforddiant.


Pa fathau o brentisiaethau sydd ar gael?

Mae prentisiaeth ganolradd (lefel 2) fel arfer yn cymryd 2 flynedd i'w chwblhau; fodd bynnag mae gwahanol lefelau o brentisiaethau. Felly, bydd hyd eich cwrs yn dibynnu ar eich profiad presennol, eich cymwysterau a'ch dewis o rôl swydd.

Mae'r gwahanol lefelau o brentisiaethau yn golygu y gallwch ddod i mewn ar lefel sy'n briodol i chi. I symud ymlaen yn eich gyrfa, gallwch ddewis symud ymlaen i'r lefel nesaf o brentisiaeth, sef:

 • Lefel ganolradd 2 - sy'n cyfateb i 5 TGAU ar radd 9-4 (A*-C)
 • Lefel uwch 3 - sy'n cyfateb i 2 Safon Uwch, Diploma Lefel 3 neu Fagloriaeth Ryngwladol
 • Lefelau uwch 4, 5, 6 a 7 - sy'n cyfateb i Radd Sylfaen ac uwch
 • Lefel gradd 6 a 7 - sy'n cyfateb i radd Baglor neu Feistr

Bydd gan bob prentisiaeth wahanol ofynion mynediad yn dibynnu ar y rôl a'r lefel rydych wedi'u dewis. Bydd swyddi gwag a hysbysebir yn nodi beth yw'r gofynion hyn. Bydd cyflogwyr hefyd yn ystyried profiad gwaith blaenorol, eich brwdfrydedd a'ch talent ar gyfer y rôl.A ddylwn i wneud prentisiaeth neu fynd i'r brifysgol?

Nid yw pob rôl swydd yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ar gael fel prentisiaethau, ond mae'r nifer yn cynyddu trwy'r amser. Fe berchir y ddau ddull astudio'n fawr gan gyflogwyr. Mae'r Brifysgol yn cynnig gwybodaeth ddofn gyda sgiliau trosglwyddadwy, tra bod prentisiaeth yn darparu profiad gwaith bywyd go iawn o'r diwrnod cyntaf.

Prentisiaeth

 • Mae hyd yr astudio'n dibynnu ar lefel y brentisiaeth felly bydd rhwng 1 – 5 mlynedd, fel arfer â darparwr hyfforddiant lleol
 • Maent yn canolbwyntio ar rôl sy'n benodol i swydd, lle byddwch yn dysgu'r sgiliau sy'n ofynnol
 • Mae oddeutu 100 o rolau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig y gellir eu cyrchu trwy brentisiaethau – ac mae mwy yn cael eu hychwanegu
 • Fel prentis, byddwch yn ennill cyflog wrth i chi ddysgu, felly does dim ffioedd dysgu a byddwch yn cael cyflog trwy gydol y cwrs

Prifysgol

 • Mae graddau amser llawn yn y brifysgol yn parhau am 3-4 blynedd, fel arfer oddi cartref
 • Mae cyrsiau'n canolbwyntio ar astudiaeth academaidd, unigol
 • Mae miloedd o gyrsiau ar gael - rhai sy'n benodol fel Pensaernïaeth, a rhai sy'n fwy cyffredinol fel Astudiaethau Busnes
 • Bydd y rhan fwyaf o raddau sy'n gysylltiedig ag adeiladu yn cynnig cyfle i chi fynd ar leoliad am flwyddyn yn y diwydiant
 • Bydd angen i chi dalu ffioedd dysgu (hyd at £9,000 y flwyddyn yng Nghymru a hyd at £9,520 y flwyddyn ar gyfer gweddill y DU*)

P'un a fyddwch yn dilyn y llwybr prentisiaeth i gael gradd neu'n mynd i'r brifysgol, bydd gan eich cymhwyster yr un gwerth.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau a phrentisiaethau uwch a gradd-brentisiaethau yn Gov.uk.

*Ffigurau 2019
Sut mae dod o hyd i gyflogwr?

Mae cychwyn prentisiaeth hyd yn oed yn haws os oes gennych gyflogwr sydd am eich cyflogi. Gallai hwn fod yn fusnes bach neu fawr, yn gwmni lleol, yn aelod o'r teulu neu’n unigolyn hunangyflogedig.

Os nad oes gennych gyflogwr eto, peidiwch â phoeni. Mae sawl ffordd i ddod o hyd i rywun sydd am eich cyflogi fel prentis:

 • Gwnewch gais am brentisiaethau yn Lloegr trwy'r ffrwd fyw ar gyfer prentisiaethau neu chwilio a gwneud cais i brentisiaethau yn yr Alban neu Loegr trwy'r dolenni ar y dudalen hon.
 • Cofrestrwch a llwythwch eich CV i fyny i wefannau swyddi fel Indeed neu Totaljobs, lle byddwch hefyd yn gallu sefydlu rhybuddion swyddi a anfonir i'ch cyfeiriad e-bost, a gall cyflogwyr gysylltu â chi'n uniongyrchol hefyd.
 • Ewch yn uniongyrchol at gwmnïau adeiladu ac edrychwch ar yr adran prentisiaethau/swyddi gwag ar eu gwefannau a dilynwch eu sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltwch â'ch coleg lleol, darparwr arbenigol neu asiantaeth rheoli prentisiaethau i gofrestru'ch diddordeb ac efallai y byddan nhw'n gallu eich helpu i ddod o hyd i gyflogwr.
 • Gofynnwch i'ch ffrindiau, teulu neu gymdogion i holi a oes ganddynt unrhyw brentisiaethau lle maent yn gweithio.

Wrth siarad â chyflogwyr, gadewch iddynt wybod, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, y gallent dderbyn hyd at £12,000 mewn grantiau gan y llywodraeth neu Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) am eich cyflogi. Bydd hyn yn eu helpu i dalu'r costau am eich cyflogi.

Dod o hyd i’r rôl i chi

Dros 16? Rhowch gynnig ar ddefnyddio ein Chwilotwr Gyrfa i ganfod pa rolau sydd fwyaf addas i chi yn seiliedig ar eich diddordebau, eich sgiliau a’ch cymwysterau.

Dechrau arni

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn gorffen fy mhrentisiaeth?

Unwaith y bydd eich prentisiaeth wedi'i chwblhau a'ch bod wedi ennill eich cymwysterau, gall eich cyflogwr gynnig swydd amser llawn (heb fod yn brentisiaeth) i chi, yn seiliedig ar ei strwythur cyflogau cyfredol. Neu efallai y bydd yn trafod y posibilrwydd o symud ymlaen i brentisiaeth lefel uwch.

Bydd yr hyn a gynigir gan eich cyflogwr yn seiliedig ar amgylchiadau a meini prawf y cwmni. Felly, os ydych chi am symud ymlaen i lefel uwch - efallai na fydd y cwmni y gwnaethoch brentisiaeth ag ef yn gallu rhoi'r profiad gwaith priodol i chi ar gyfer y cymhwyster. 


MAE KATIE YN NEWID WYNEB Y BYD ADEILADU!

Katie Kelleher

Gweithredwr Craen

Dechreuodd Katie Kelleher ym maes gwerthu yn y brifysgol a pharhaodd yn y maes hwn am y 10 mlynedd nesaf. Yn 2014 newidiodd ei gyrfa yn llwyr a dechreuodd fel y fenyw gyntaf ar y brentisiaeth Technegydd Codi â Select / Laing O’Rourke. Galluogodd y brentisiaeth hon iddi weithredu craeniau tŵr, Craeniau Symudol, Craeniau Cropian, Craeniau Cerddwr, ymgymryd â gwaith Slingio/Signalu, trefnu Traffig a MEWPS!

Mae Katie yn frwd dros fenywod yn y diwydiant adeiladu a phrentisiaethau, ac mae hi’n aml yn siarad am ei hanawsterau a'i phrofiadau wrth weithio fel menyw yn y diwydiant adeiladu. Mae'n eiriolwraig dros hyrwyddo prentisiaethau i bawb!

Fel Llysgennad STEM, mae hi wedi siarad mewn digwyddiadau mewn ysgolion a cholegau i ysbrydoli pobl i ymuno â'r diwydiant adeiladu, mae hi wedi cymryd rhan mewn pwyllgorau seneddol ar brentisiaethau, ac mae hi wedi ymddangos ar London Live, BBC Breakfast, tymor BBC 100 Women, y Metro a'r cylchgrawn Stylist!

Mae Katie yn gweithio'n galed i geisio newid wyneb y diwydiant adeiladu trwy annog mwy o brentisiaid a mwy o fenywod i ymuno â'r diwydiant trwy ei defnyddio hi ei hun fel model rôl.

Mae Katie yn rhannu ei phrofiadau fel y gallwch chi ddarganfod manteision gweithio o fewn y diwydiant adeiladu!

Katie Kelleher
Byddwch y newid rydych chi am ei weld
Dyluniwyd y wefan gan S8080