Facebook Pixel

Prifysgol

Dysgu: prifysgol - beth yw’r manteision?

Pam mynd i’r brifysgol?

Yn y brifysgol, cewch gyfle i ganolbwyntio ar bwnc penodol ac astudio gydag arbenigwyr yn eich maes. Mae digon o raddau a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, o beirianneg i arolygu, rheoli busnes i gyllid a chyfrifyddu, a llawer mwy.

Bydd cael gradd yn eich helpu i ymgeisio am swyddi ar lefel uwch ar ôl graddio. Mae llawer o gyrsiau addysg uwch mewn prifysgolion a cholegau yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor neu i gael profiad gwaith wrth astudio, er mwyn i chi fod yn fwy cyflogadwy.

I lawer o bobl ifanc, mae prifysgol hefyd yn cynnig y blas cyntaf ar annibyniaeth. Mae’n gyfle i ehangu eich gorwelion a chwrdd â phobl newydd o bob math o gefndiroedd.

Ar gyfer pwy mae’r brifysgol?

Mae'r brifysgol ar gyfer unrhyw un sydd wedi gadael yr ysgol. Gallwch wneud cais am gwrs neu radd Addysg Uwch, ar yr amod bod gennych y gofynion mynediad cywir ar ôl i chi orffen eich addysg yn yr ysgol neu ar ôl i chi orffen cwrs coleg. Gallwch hefyd wneud cais yn ddiweddarach yn eich bywyd os dymunwch er mwyn dilyn diddordebau newydd neu i wella eich sgiliau proffesiynol. 

Does dim rhaid i chi fynd i'r brifysgol i gael swydd ym maes adeiladu, ond ar gyfer rhai gyrfaoedd adeiladu bydd cyflogwyr yn disgwyl cymwysterau uwch, fel Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) neu radd.  

Efallai y bydd angen cymhwyster uwch neu lefel gradd arnoch i weithio yn y meysydd canlynol:

 • Rheoli adeiladu
 • Arolygu
 • Pensaernïaeth neu dechnoleg bensaernïol
 • Peirianneg (fel peirianneg sifil neu strwythurol)
 • Pensaernïaeth tirwedd
 • Archeoleg 
 • Cynllunio trefol
 • Ecoleg neu ymgynghori amgylcheddol
 • Cynaliadwyedd
 • Cadwraeth treftadaeth

Rhaid i chi allu cymell eich hun a bod yn drefnus i wneud gradd, a bydd angen i chi reoli eich amser yn dda er mwyn cadw at derfynau amser. 

Beth mae gradd yn ei gynnwys?

Pan fyddwch yn astudio addysg uwch neu radd am y tro cyntaf, byddwch yn cael eich galw'n fyfyriwr israddedig. Os ydych wedi cwblhau gradd, fe'ch gelwir yn fyfyriwr ôl-radd.

Gall gymryd hyd at bedair blynedd i gwblhau gradd amser llawn. Yn gyffredinol, bydd graddau ôl-radd yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

Yn ystod eich gradd, byddwch yn treulio amser mewn darlithoedd, seminarau ac yn astudio ar eich pen eich hun. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn dewis mynd i'r brifysgol yn bersonol, neu gallwch gofrestru ar gwrs dysgu o bell a chwblhau'r gwaith i gyd ar-lein.

Bydd pob blwyddyn o’ch gradd yn cynnwys modiwlau dysgu sy’n ymdrin â gwahanol bynciau. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn orfodol, ond mae llawer o gyrsiau hefyd yn caniatáu i chi arbenigo a dewis modiwlau sy’n ymwneud â’r hyn rydych chi am ei wneud ym maes adeiladu, fel dylunio adeiladau cynaliadwy, cynllunio neu reoli prosiectau.

Gall eich gradd gynnwys teithiau, profiad gwaith neu gyfle i astudio dramor. Mae clybiau allgyrsiol a chyfleoedd i wirfoddoli yn gyfle i ddatblygu sgiliau arwain a threfnu yn ogystal â chwrdd â phobl newydd.

Beth sy’n digwydd ar ôl fy ngradd?

Ar ôl i chi orffen gradd, gallwch barhau i astudio am gymhwyster ôl-radd neu ddechrau chwilio am swydd.

Mae cwmnïau adeiladu yn aml yn hysbysebu lleoedd ar gynlluniau hyfforddi graddedigion, sydd wedi’u cynllunio i fynd â graddedigion newydd yn gyflym i fyd gwaith drwy ddarparu mentora, hyfforddiant ymarferol a datblygiad proffesiynol. Bydd llawer o gwmnïau'n derbyn graddedigion o radd busnes neu reolaeth gyda sgiliau trosglwyddadwy.

Neu, gallech chwilio am rolau eraill sy’n cael eu hysbysebu yn eich maes.

Faint mae'r brifysgol yn ei gostio?

Mae'r ffioedd ar gyfer cyrsiau AU a graddau yn amrywio o wlad i wlad, felly dylech holi eich darparwr AU am unrhyw gostau. 

Er enghraifft, yn Lloegr mae ffioedd dysgu myfyriwr israddedig yn costio hyd at £9,250* y flwyddyn (*yn 2020). Mae ffioedd cyrsiau ôl-radd yn uwch ac yn amrywio yn dibynnu ar y cwrs a'r sefydliad. 

Yn yr Alban, nid oes angen talu ffioedd am hyfforddiant, ond efallai y bydd angen talu ffioedd am lety. 

Mae benthyciadau i fyfyrwyr ar gael yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw, a darperir cyngor ar sut i wneud cais am fenthyciad pan fyddwch yn gwneud cais am gwrs.

 • I gael cyngor am fenthyciadau i fyfyrwyr yng Nghymru, ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru.
 • I gael gwybodaeth am fenthyciadau i fyfyrwyr os ydych wedi'ch lleoli yn yr Alban, ewch i SAAS.
 • Os ydych chi wedi’ch lleoli yng Ngogledd Iwerddon, ewch i Student Finance NI.

Sut ydw i’n dewis cwrs gradd?

Mae cannoedd o raddau a all eich helpu i ymuno â'r sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Gall meddwl pa un sy'n briodol i chi fod yn waith brawychus.

Os oes gennych rôl benodol mewn golwg, fel adeiladu neu reoli tirwedd, cynllunio trefol neu beirianneg, gallech edrych ar y prifysgolion sy’n cynnig cyrsiau yn y maes o’ch dewis. Mae Prospects ac UCAS yn fannau da i ddechrau ymchwilio i gyrsiau gradd. 

Daw llawer o bobl i mewn i’r diwydiant adeiladu ar ôl astudio pynciau fel datblygu busnes, rheolaeth, TG neu gyllid. Mae'r llwybrau hyn yn ffordd dda o gadw'ch opsiynau'n agored a’ch arfogi â sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Os yw'n bwysig i chi eich bod yn cael profiad gwaith fel rhan o'ch astudiaethau, gallech seilio'ch dewisiadau ar hynny, neu efallai y byddwch yn penderfynu mynd i brifysgol sy'n adnabyddus am ddysgu eich maes pwnc. Mae'n syniad da mynd i ddiwrnodau agored mewn prifysgolion i gwrdd â thiwtoriaid y cyrsiau, cael blas ar yr amgylchedd a gofyn cwestiynau i'ch helpu i benderfynu.

Beth yw’r manteision i gyflogwyr?

Mae cyflogwyr yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn gwerthfawrogi graddedigion am eu bod wedi dangos eu bod yn gallu gweithio’n galed a byddant wedi cael cyfle i ddatblygu sgiliau pwysig fel rheoli amser, gwaith tîm, hunanddibyniaeth, datrys problemau a chyfathrebu.

Ansicr ynglŷn â'r brifysgol?

Gwybod mwy am y canlynol:

Dyluniwyd y wefan gan S8080