Facebook Pixel

Adeiladwr dur

Adeiladwyr dur sy’n cydosod fframwaith metel adeiladau neu strwythurau newydd drwy roi trawstiau, pibellau a distiau dur yn sownd yn ei gilydd. Fel adeiladwr dur, byddech chi’n gweithio ar gynlluniau manwl sydd wedi’u creu gan benseiri a pheirianwyr. Mae’n bosibl y bydd eich gwaith yn cael ei wneud ar lwyfannau uchel yn aml.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

47-49

Sut i fod yn adeiladwr dur

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn adeiladwr dur, mae sawl llwybr y gallech eu dilyn i'ch helpu i gychwyn ar yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn adeiladwr dur i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, byddai unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel adeiladwr dur yn elwa ar ennill cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg.

Gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Ddyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Peirianneg i wella eich gallu a’ch rhagolygon gwaith.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd adeiladwr dur strwythurol neu uwch-brentisiaeth adeiladwr/rigiwr adeiladu peirianyddol.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 -3 TGAU, neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch).

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol ar safle, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael swydd fel adeiladwr dur. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i adeiladwr dur mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel adeiladwr dur. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel adeiladwr dur: 

 • Gwybodaeth am adeiladu
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Hyderus yn gweithio mewn mannau uchel
 • Ymwybyddiaeth o ganllawiau iechyd a diogelwch
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm.

Beth mae adeiladwr dur yn ei wneud?

Mae adeiladwr dur yn gyfrifol am greu’r fframweithiau ‘amlinellol’ ar gyfer prosiectau adeiladu o bob lliw a llun. 

Mae swydd adeiladwr dur yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Adolygu cynlluniau technegol a luniwyd gan benseiri a pheirianwyr
 • Cynllunio'r gwaith o roi’r prosiect at ei gilydd
 • Torri a siapio dur
 • Defnyddio offer llaw a phŵer
 • Gosod a rhoi trawstiau, pibellau a distiau dur yn sownd yn ei gilydd er mwyn gwneud fframwaith dur
 • Defnyddio llwyfannau gwaith uchel a lifftiau siswrn
 • Gosod decin metel
 • Gosod rhwydi diogelwch a rheiliau ymyl
 • Codi a rhoi cydrannau yn eu lle gyda chraeniau tŵr
 • Gosod gwaith dur mewn rhes a’i lefelu cyn ei folltio yn ei le
 • Gweithio ar safle, yn aml mewn mannau uchel.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel adeiladwr dur?

Mae’r cyflog disgwyliedig i adeiladwr dur yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall adeiladwyr dur sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall adeiladwyr dur hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000
 • Gall adeiladwyr dur uwch neu feistr ennill £35,000 - £45,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer adeiladwyr dur: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel adeiladwr dur, gallech symud i faes cysylltiedig fel weldiwr neu osodwr strwythurau dur.

Gyda phrofiad, gallech chi symud ymlaen i swyddi uwch fel goruchwyliwr safle, arweinydd tîm neu reolwr adeiladu.

Neu, gallech ddod yn hyfforddwr, a throsglwyddo eich gwybodaeth a’ch profiad i hyfforddeion.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Adeiladwr dur Gallwch ddod yn adeiladwr fframweithiau ac adeiladu fframweithiau cryf ar gyfer ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Gweithiwch gyda disgyblion dros 16 oed i’w helpu i ddysgu’r sgiliau sy’n eu siap...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080