Facebook Pixel

Amcangyfrifwr

Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau i gleient. Yn y bôn, maent yn gwneud yr holl symiau cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Amcangyfrifwr

Nid oes unrhyw ofynion mynediad academaidd penodol i hyfforddi fel amcangyfrifwr, ond mae TGAU (A * -C) mewn gwyddoniaeth, technoleg, Saesneg a mathemateg neu eu cyfwerth yn ddefnyddiol. Mae cymhwyster TG yn dda i'w gael hefyd. 

Hefyd gallech astudio ar gyfer HNC, HND BTEC mewn meysydd pwnc megis peirianneg strwythurol, peirianneg sifil neu adeiladu. 

Ffordd wych o ddechrau  yw trwy chwilio am brentisiaethau adeiladu â chwmni adeiladu neu beirianneg adeiladu, yna'n gweithio i fyny. Efallai y bydd eich cyflogwr am i chi gymryd mwy o gymwysterau yn y gwaith. Gallai'r rhain gynnwys NVQ mewn Lefelau 3 a 4 Rheoli Prosiectau, NVQ mewn Gweithrediadau Contractio Adeiladu lefelau 3 a 4, a Thystysgrif a Diploma mewn Rheoli Safle Lefel 4.

Ag NVQ Lefel 3 a sawl blwyddyn o brofiad, gallwch wneud cais am aelodaeth o'r Gymdeithas Peirianwyr Cost. Am ragor o wybodaeth gweler y wefan: www.acoste.org.uk

Mae llawer o bobl hefyd yn ymgymryd â'r rôl hon ar ôl bod  yn grefftwr, technegydd cynorthwyol neu weinyddwr yn gyntaf.


Beth mae Amcangyfrifwr yn ei wneud?

 • Pwyso a mesur yr holl wybodaeth am y gwaith adeiladu a phenderfynu faint o arian y bydd yn ei gymryd i wneud yr hyn mae'r cwsmer ei eisiau
 • Ymchwilio prisiau
 • Casglu dyfynbrisiau
 • Gwirio beth mae'r cleient ei eisiau
 • Defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol
 • Casglu dyfynbrisiau gan gyflenwyr ac isgontractwyr
 • Llunio ceisiadau am waith
 • Cadw llygad ar brosiectau i sicrhau bod costau'n aros yn unol â rhagolygon
 • Llunio rhestrau pris manwl a chywir ar gyfer popeth sydd ei angen ar brosiect adeiladu
 • Adio prisiau deunyddiau
 • Cyfrifo'r costau ar gyfer llogi cyfarpar trwm neu arbenigol
 • Cyfrifo costau cludiant, tanwydd a llafur
 • Ystyried Asesu risg, gofynion Iechyd a Diogelwch,  Chwyddiant, y Gyfradd gyfnewid, a chostau amserlen Rhagamcanol.

Cyflog

 • Gall amcangyfrifwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £18,000 - £20,000
 • Gall amcangyfrifwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £35,000
 • Gall uwch amcangyfrifwyr, amcangyfrifwyr siartredig neu feistr amcangyfrifwyr ennill rhwng £35,000 a £40,000

Bydd cyflogau fel arfer yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr meintiau Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080