Facebook Pixel

Arbenigwr gorchudd adeiladau

Mae arbenigwyr gorchudd adeiladau yn gosod ac yn atgyweirio gorchuddion anstrwythurol i adeiladau gan ddefnyddio amryw o ddeunyddiau fel pren, gwydr a metel. Mae dylunio gorchudd adeilad yn faes arbenigol o ymarfer pensaernïol a pheirianneg sy’n deillio o bob maes gwyddor adeiladu a rheoli’r hinsawdd dan do.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Sut i fod yn arbenigwr gorchudd adeiladau

Mae sawl ffordd o fod yn arbenigwr gorchudd adeiladau. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg

Er nad oes angen cymwysterau penodol i fod yn arbenigwr gorchudd adeiladau, mae cael TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg yn fanteisiol gan y bydd yn rhaid i chi weithio yn ôl mesuriadau manwl a dilyn cyfarwyddiadau’n ofalus. 

Gallech chi gwblhau diploma Lefel 2 mewn Galwedigaethau Cladio (Adeiladu) – Llenni a Gorchuddion ar Doeau, i’ch helpu i ddod yn arbenigwr gorchudd adeiladau.

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi ddilyn prentisiaeth fel gweithiwr gorchudd adeiladau fel man cychwyn ar eich llwybr gyrfa.

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gontractwr gorchudd adeiladau i gael profiad ar y safle fel arbenigwr gorchudd adeiladau. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i arbenigwr gorchudd adeiladau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel arbenigwr gorchudd adeiladau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arbenigwr gorchudd adeiladau: 

 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gallu gweithio i fesuriadau manwl gywir
 • Gallu dilyn cyfarwyddiadau’n ofalus
 • Gwybodaeth am ddiogelu adeiladau a chladin
 • Gallu gweithio mewn mannau uchel.

Beth mae arbenigwr gorchudd adeiladau yn ei wneud?

Fel arbenigwr gorchudd adeiladau, byddwch yn gyfrifol am ddylunio ac adeiladu systemau gorchudd adeiladau ar draws amrywiaeth o strwythurau, o greu’r cysyniad i’r cam adeiladu. O asesiadau ar y safle a pharatoi dogfennau adeiladu, i wasanaethau rheoli prosiectau yn ystod y cam adeiladu, mae’r rôl yn amrywiol a gall olygu llawer o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Fel arbenigwr gorchudd adeiladau, fe allech chi fod yn: 

 • Astudio cyfarwyddiadau a manylebau cydosod, yn ogystal â chasglu darnau a deunyddiau
 • Gosod cydrannau yn unol â’r lluniadau
 • Cydosod cynnyrch – gosod caledwedd ac unedau gwydr, archwilio i sicrhau ei fod yn ffitio’n gywir, defnyddio deunyddiau selio, gosodion a deunyddiau gorffen
 • Dilysu manylebau drwy fesur ar ôl gorffen cydosod
 • Sicrhau bod yr holl offer yn weithredol 
 • Cynnal amgylchedd gwaith diogel a glân drwy gydymffurfio â gweithdrefnau, rheolau a rheoliadau
 • Cynnal rhestr cyflenwadau drwy wirio stoc er mwyn pennu lefel y stoc a rhagweld y cyflenwadau sydd eu hangen.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel arbenigwr gorchudd adeiladau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arbenigwr gorchudd adeiladau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall arbenigwyr gorchudd adeiladau sydd newydd eu hyfforddi ennill £17,000 - £25,000
 • Gall arbenigwr gorchudd adeiladau hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £25,000 - £50,000
 • Arbenigwyr gorchudd adeiladau hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer arbenigwr gorchudd adeiladau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel arbenigwr gorchudd adeiladau, gallech chi symud ymlaen i swydd rheolwr safle neu amcangyfrifydd. 

Neu, gallech weithio fel ymgynghorydd hunangyflogedig ar brosiectau adeiladu.


Dyluniwyd y wefan gan S8080