Facebook Pixel

Arolygydd cyfarpar codi

Mae arolygydd cyfarpar codi yn cynnal archwiliadau hanfodol i sicrhau bod yr offer a’r peiriannau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer codi yn gweithio’n iawn, fel bod modd ymgymryd â phrosiectau adeiladu yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch llym. Os canfyddir bod angen trwsio offer, byddant yn gwneud y gwaith hwnnw neu’n argymell peiriannydd mwy cymwys ar gyfer y gwaith.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

35-40

Sut i fod yn arolygydd cyfarpar codi

Gallwch gwblhau cwrs hyfforddiant i ddod yn arolygydd cyfarpar codi. Dan y canllawiau, gall unrhyw berson medrus â phrofiad gynnal archwiliadau, os oes ganddo ef/hi gymhwyster safonol y diwydiant gan Gymdeithas y Peirianwyr Cyfarpar Codi (LEEA).

Er bod angen cymwysterau penodol ar gyfer y rôl hon, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I fod yn arolygydd cyfarpar codi, bydd angen i chi ennill cymhwyster safonol y diwydiant gan ddarparwr hyfforddiant arbenigol. Mae Cymdeithas y Peirianwyr Cyfarpar Codi (LEEA) yn gyfrifol am hyfforddi peirianwyr cyfarpar codi newydd, yn ogystal â gosod safonau a darparu gwybodaeth am iechyd a diogelwch. Mae’n cynnig cymwysterau, sy’n amrywio o Dystysgrif Mynediad Rhan 1, y cwrs hyfforddi lefel sylfaenol, i'r Diploma Archwilio Craen Symudol (dyfarniad mwy arbenigol i'r rhai sy'n archwilio craeniau telesgopig symudol).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Gwaith

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni sy'n cyflenwi neu'n cynnal cyfarpar codi i gael profiad fel arolygydd cyfarpar codi. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i arolygydd cyfarpar codi mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel arolygydd cyfarpar codi. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arolygydd cyfarpar codi: 

 • Sylw da i fanylion
 • Gwybodaeth am gyfarpar codi
 • Gallu canfod problemau a chynnig atebion
 • Gwybodaeth ragorol am ofynion iechyd a diogelwch
 • Brwdfrydedd dros beiriannau ac agweddau technegol y maes adeiladu
 • Gallu dysgu am systemau technegol yn gyflym
 • Sgiliau trefnu o safon uchel ac ymrwymiad i’ch gwaith
 • Dealltwriaeth fanwl o beirianneg gyffredinol.

Beth mae arolygydd cyfarpar codi yn ei wneud?

 • Ategolion codi cyffredinol, gan gynnwys slingiau cadwyn, slingiau gwe a slingiau rhaffau gwifren
 • Cyfarpar codi a thrin pwrpasol
 • Cyfarpar codi sy’n cael ei weithio â llaw, fel teclynnau codi cadwyni, rhaffau gwifren, peiriannau codi a thynnu, a throliau trawstiau
 • Cyfarpar codi pŵer (gan gynnwys systemau trydanol, niwmatig a hydrolig, winshis pŵer, ac ati, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny)
 • Trawstiau rhedfa a strwythurau craeniau ysgafn
 • Craeniau teithio trydan uwchben
 • Unedau cludo nwyddau ar y môr
 • Archwilio craeniau symudol
 • Ymgymryd â gwaith archwilio a phrofi yn unol â manylebau’r diwydiant, boed hynny ar safleoedd neu mewn gweithdai
 • Cwblhau’r gwaith papur angenrheidiol yn unol â gweithdrefnau penodol a manylebau’r diwydiant
 • Cynorthwyo â gwaith trwsio a gwasanaethu cyfarpar codi lle bo angen
 • Cadw at reoliadau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, ansawdd a diogelu’r amgylchedd
 • Teithio rhwng gwahanol safleoedd a gweithdai i weithio ar ddarnau cyffredin o gyfarpar adeiladu
 • Gweithio mewn amgylchedd swyddfa prysur gan gwblhau gwaith gweinyddol
 • Gwybodaeth ragorol am ofynion iechyd a diogelwch
 • Brwdfrydedd dros beiriannau ac agweddau technegol y diwydiant
 • Gallu dysgu systemau newydd yn gyflym a allai fod yn dechnegol iawn
 • Sgiliau trefnu o safon uchel ac ymrwymiad i’ch gwaith
 • Gwybodaeth dda am dechnegau archwilio a phrofi mewn perthynas â gwahanol fathau o gyfarpar codi
 • Dealltwriaeth fanwl o beirianneg gyffredinol
 • Profiad o ymgymryd â datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Sgiliau trefnu personol rhagorol
 • Sylw i fanylion a chywirdeb wrth gwblhau gwaith papur arolygu ac archwilio
 • Gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos. Efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi weithio oriau hirach, os bydd angen i chi wneud goramser neu wneud gwaith llanw ar gyfer aelodau eraill o staff

Faint o gyflog allech chi ei gael fel arolygydd cyfarpar codi?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arolygydd cyfarpar codi yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall arolygwyr cyfarpar codi sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall arolygwyr cyfarpar codi gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £35,000*
 • Arolygwyr cyfarpar codi hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer arolygwyr cyfarpar codi: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel arolygydd cyfarpar codi, gallech symud i rolau cysylltiedig, fel cynghorydd SHEQ (diogelwch, iechyd, amgylchedd ac ansawdd) wrth i’ch sgiliau a’ch profiad wella.


Dyluniwyd y wefan gan S8080