Facebook Pixel

Arolygydd safle

Rheolwr safle adeiladu, goruchwyliwr safle adeiladu, clerc gwaith

Mae arolygwyr safle’n monitro’r holl waith sy’n cael ei wneud ar safle adeiladu i sicrhau bod safonau diogelwch ac ansawdd yn cael eu cynnal. Maent yn gwneud yn siŵr bod cynlluniau adeiladu a manylebau yn cael eu dilyn yn gywir, ac maent yn rheoli staff ac isgontractwyr ar safleoedd adeiladu. Maent hefyd yn mynd i gyfarfodydd rheoli safle ac yn helpu rheolwyr prosiect i gynllunio gwaith.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

44-46

Sut i fod yn arolygydd safle

Mae sawl ffordd o ddod yn arolygydd safle. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith. Dylech chi ymchwilio i’r opsiynau i weld pa un yw’r un iawn i chi. Fel arfer, bydd gan arolygydd safle rhai blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd mewn pwnc perthnasol, megis:

 • Peirianneg adeiladu
 • Astudiaethau adeiladu
 • Peirianneg sifil
 • Rheoli adeiladu
 • Peirianneg adeiladu
 • Tirfesur.

Ar gyfer gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) ar radd 4 (C) neu uwch, neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth.

Efallai y bydd ymgeiswyr â chymwysterau perthnasol eraill i’r diwydiant yn cael eu hystyried, er enghraifft: 

 • IOSH - Gweithio’n Ddiogel
 • IOSH - Rheoli’n Ddiogel
 • Cyrsiau hyfforddiant Site Safety Plus CITB

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Os ydych chi’n gweithio ar safle neu os oes gennych brofiad ym maes adeiladu, gallech ddilyn cwrs coleg fel Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Goruchwylio Safleoedd Adeiladu, Diploma Lefel 4 mewn Goruchwylio Safleoedd Adeiladu neu Ddiploma Lefel 4 mewn Rheoli Safleoedd Adeiladu.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), ynghyd â lefelau A, neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 4).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Os oes gennych chi rywfaint o brofiad yn y diwydiant adeiladu, gallwch ddechrau drwy ddilyn prentisiaeth uwch fel goruchwyliwr safle adeiladu. Gall hyn gymryd hyd at dair blynedd i’w gwblhau.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os ydych chi eisoes wedi gweithio mewn rolau cefnogol mewn timau prosiect, a bod gennych brofiad neu gymwysterau rheoli amlwg, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol am rôl fel arolygydd safle.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel arolygydd safle. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arolygydd safle: 

 • Llygad craff am fanylion a dull rhesymegol o archwilio safle
 • Sgiliau rheoli prosiectau
 • Sgiliau trefnu da
 • Gallu ymdopi â gweithio mewn mannau uchel.

Beth mae arolygydd safle yn ei wneud?

Fel arolygydd safle, gallech chi fod yn: 

 • Cynnal archwiliadau rheolaidd o safleoedd adeiladu
 • Cysylltu â gwahanol adrannau
 • Monitro'r broses adeiladu gyfan
 • Diogelu ansawdd y gwaith
 • Sicrhau y glynir wrth gynlluniau arfaethedig
 • Trefnu cyfarfodydd
 • Rhagweld problemau posibl
 • Sicrhau y glynir wrth ddeddfwriaeth.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel arolygydd safle?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arolygydd safle yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall arolygwyr safle sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall arolygwyr safle gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £40,000
 • Gall uwch arolygwyr safle ennill £40,000 - £50,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer arolygwyr safle: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel arolygydd safle, gallech symud ymlaen yn eich gyrfa i fod yn rheolwr contractau, yn rheolwr cydymffurfiaeth neu'n gyfarwyddwr adeiladu.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arolygydd safle Goruchwylio’r holl waith ar y safle, hwyluso cydweithrediad a monitro’r broses a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr adeiladu Cyfarwyddwyr adeiladu sy'n gyfrifol am gynllunio a rheoli'r holl weithgareddau y...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080