Facebook Pixel

Asiedydd

Mae asiedwyr yn gweithio gyda phren er mwyn creu grisiau, drysau a ffenestri, dodrefn, ceginau, cypyrddau a gwaith pren mewnol.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 45

Sut i ddod yn Asiedydd

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol i fod yn saer dodrefn ond mae pynciau defnyddiol i'w hastudio yn yr ysgol yn cynnwys dylunio a thechnoleg, mathemateg a Saesneg, â graddau arholiad TGAU A* - C neu gyfwerth megis Bagloriaeth Cymru neu BTEC.

Ffordd dda o gychwyn fel saer dodrefn yw gwneud cais am brentisiaeth â chyflogwr yr hoffech weithio iddo. Y prentisiaethau gorau yw Saernïaeth Mainc neu Beiriannu Pren. Mae cymwysterau eraill sydd ar gael yn cynnwys Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynhyrchion Pren a Phanel a'u defnydd, Diplomâu Lefel 2 a 3 mewn Peiriannu Pren, a Sgiliau Sylfaenol Adeiladu City & Guilds: Gwaith Saer a Saernïaeth.

I ddod o hyd i brentisiaeth, ewch i wefan y Llywodraeth yn Lloegr, neu Gyrfa Cymru yng Nghymru, neu World of Work yn yr Alban.  

Am ragor o wybodaeth ynghylch gyrfaoedd gwaith coed, ewch i:

Wrth i'ch gyrfa fynd ymlaen, gall Asesu a Hyfforddi ar y safle (OSAT)ychwanegu at eich cymwysterau mewn peiriannu pren, goruchwylio ac arwain tîm, a rheoli


Beth mae Asiedydd yn ei wneud?

 • Dysgu am ddefnyddiau gwahanol fathau a graddau o bren a dewis yr un cywir ar gyfer y dasg
 • Bydd deall darluniadau technegol a sut y bydd eu gwaith yn ffitio o fewn yr adeilad
 • Torri pren ar beiriannau neu â aw, ei fesur a'i farcio yn ôl y dyluniad
 • Gwneud arolygon safle
 • Gweithio gyda chyflenwyr ac isgontractwyr
 • Cynhyrchu rhestrau torri
 • Creu darluniadau dylunio
 • Cynhyrchu brasluniau o'r gwaith sydd ei angen a manylebau
 • Cynhyrchu rhestrau meintiau
 • Drafftio briffiau gwaith i waith gael ei wneud
 • Defnyddio ystod o gyfarpar o offer traddodiadol i gyfarpar torri cyfrifiadurol o'r radd flaenaf a meddalwedd llunio a dylunio uwchdechnoleg.
 • Mae paratöwr manylion yn cyfuno sgiliau darlunio ar CAD â dylunio uwch-dechnoleg i gael popeth yn barod i seiri dodrefn ddechrau torri pren
 • Mae gweithredwr CNC yn defnyddio peiriant cyfrifiadurol a reolir yn rhifol (CNC) i dorri a llunio pren a deunyddiau eraill yn siapiau arbenigol
 • Mae peirianwyr pren yn gyfrifol am drosi darluniadau'n gydrannau trwy sefydlu ystod o beiriannau a phrosesu'r pren yn gywir ac yn effeithlon
 • Mae fforman saernïaeth yn gyfrifol am redeg gweithdy saernïaeth - o bob aelod o staff sy'n cyrraedd yn y bore i bob eitem bren sy'n mynd allan trwy'r drws
 • Cefnogi dysgu prentisiaid
 • Goruchwylio allbwn ac ansawdd cynhyrchiant
 • Rheoli amserlenni a chyllidebau cynhyrchiant
 • Cynnal a datblygu ansawdd cynhyrchion
 • Datblygu sgiliau staff
 • Cynhyrchu adroddiadau cynnydd i reolwyr cwmni

Cyflog

 • Gall asiedwyr mainc sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £20,000
 • Gall asiedwyr mainc hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall uwch/meistr asiedwyr mainc ennill rhwng £30,000 a £40,000

Bydd cyflogau'n yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr, lefel o gyfrifoldeb a goramser. Mae asiedwyr mainc hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080