Facebook Pixel

Cydlynydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)

Rheolwr cyfrifoldeb cymdeithasol

Mae cydlynydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) yn gweithredu fel ‘cydwybod’ cwmni, gan hyrwyddo a datblygu ochr foesegol, amgylcheddol gyfeillgar a chymunedol y busnes. Mae’r swydd yn cynnwys creu cysylltiadau rhwng busnes a’r gymuned, codi ymwybyddiaeth gadarnhaol o ymrwymiad y sefydliad i gyfrifoldeb cymdeithasol cynaliadwy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35

Sut i fod yn gydlynydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)

Mae sawl ffordd o ddod yn gydlynydd CSR. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn gydlynydd CSR i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn gydlynydd CSR, gallech gwblhau gradd israddedig neu ôl-raddedig mewn unrhyw ddisgyblaeth. Gall astudio pwnc perthnasol, fel hawliau dynol, astudiaethau rhyngwladol, y gyfraith, gwleidyddiaeth, cysylltiadau cyhoeddus, busnes neu reolaeth amgylcheddol wella eich siawns o gael swydd yn y maes hwn.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig, neu gymhwyster cyfatebol (astudiaeth ôl-raddedig).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg i’ch helpu i ddechrau ar eich taith i fod yn gydlynydd CSR, fel astudiaethau busnes, daearyddiaeth, y gyfraith neu wleidyddiaeth.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) neu gymhwyster cyfatebol i gofrestru ar gwrs coleg.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth i’ch helpu ar eich llwybr gyrfa i ddod yn gydlynydd CSR

Gallech gofrestru ar brentisiaeth seiliedig ar fusnes neu’r gyfraith. Ni fyddai angen i hyn fod gyda chwmni adeiladu o reidrwydd, oherwydd gallech arbenigo ym maes cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn y diwydiant adeiladu ar ôl i chi gymhwyso.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Yn dibynnu ar eich profiad a’ch cymwysterau, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel cynorthwyydd CSR, neu swydd debyg. Efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig hyfforddiant i'ch helpu i symud ymlaen mewn rôl cydlynydd.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cydlynydd CSR. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau sy’n ddymunol ar gyfer cydlynydd CSR: 

 • Yn frwd dros gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a chynaliadwyedd
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol ac yn ddadansoddol
 • Sensitifrwydd a dealltwriaeth
 • Gwybodaeth am sut mae busnesau’n gweithredu.

Beth mae cydlynydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) yn ei wneud?

Fel cydlynydd CSR, byddwch chi’n gyfrifol am helpu i ddatblygu polisïau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o ffactorau pwysig fel y polisïau’n ymwneud â moeseg a chynaliadwyedd.

Mae swydd cydlynydd CSR yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Datblygu polisïau sy’n ymwneud â chyfrifoldebau moesegol, cynaliadwyedd ac amgylcheddol y cwmni
 • Sicrhau bod cwmni’n cael effaith gadarnhaol ar gymunedau lleol a’r amgylchedd
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am ymrwymiadau cyfrifoldeb cymdeithasol y cwmni drwy farchnata
 • Cynnal ymchwil i arferion gorau
 • Ysgrifennu a gweithredu strategaeth cyfrifoldeb cymdeithasol cwmni
 • Creu partneriaethau gyda chleientiaid, gweithwyr, cyflenwyr, elusennau a grwpiau eraill
 • Sicrhau bod polisïau’r cwmni yn diwallu anghenion cyfreithiol a masnachol
 • Trefnu digwyddiadau ar gyfer gweithwyr a’u timau
 • Annog cysylltiadau rhwng y cwmni a grwpiau addysgol neu elusennol
 • Lledu’r gair am y cwmni ac adeiladu yn gyffredinol mewn ysgolion a sefydliadau lleol
 • Adrodd ar weithgarwch cyfrifoldeb cymdeithasol i uwch reolwyr.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel cydlynydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gydlynydd CSR yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall cydlynwyr CSR sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall cydlynwyr CSR hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £40,000. *

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer cydlynwyr CSR:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cydlynydd CSR, gallech chi symud ymlaen i rôl reoli uwch mewn sefydliad.

Neu, gallech sefydlu eich hun fel ymgynghorydd hunangyflogedig a chynnig cyngor i amrywiaeth o fusnesau.


Dyluniwyd y wefan gan S8080