Facebook Pixel

Cydlynydd technegol

Mae cydlynwyr technegol yn ymdrin ag agweddau technegol ar brosiect. Yn dibynnu ar ba faes adeiladu maent yn gweithio ynddo, gallen nhw ddelio ag ymholiadau, helpu i lunio a dehongli diagramau technegol, cynlluniau a gwaith papur, paratoi amserlenni danfon, ac ymdrin â’r gwaith o weinyddu prosiectau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn gydlynydd technegol

Mae sawl ffordd o ddod yn gydlynydd technegol. Gallech chi ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn gydlynydd technegol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd mewn pwnc perthnasol i’ch helpu i fod yn gydlynydd technegol, megis: 

 • Astudiaethau adeiladu 
 • Peirianneg sifil 
 • Rheoli safleoedd adeiladu 
 • Amcangyfrifo 
 • Tirfesur.  

Bydd angen 2 - 3 lefel A neu gymhwyster cyfatebol arnoch i astudio gradd. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid  

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Os ydych chi’n astudio adeiladu neu grefft gysylltiedig yn y coleg, gallech fynd ymlaen i wneud cais am rôl fel cydlynydd technegol. Efallai y bydd angen i chi gael profiad ar safle neu ennill rhagor o gymwysterau yn y gwaith i’ch helpu i baratoi ar gyfer y rôl hon.  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi ddechrau eich gyrfa fel prentis yn y rhan fwyaf o grefftau adeiladu ac wedyn gwneud cais am swydd fel cydlynydd technegol. Neu, gallech wneud cais am brentisiaeth uwch ym maes rheoli adeiladu a chael profiad fel cydlynydd technegol i’ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa. 

Ar gyfer hyn, bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A (neu gymhwyster cyfatebol). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol ym maes adeiladu, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i gael profiad fel cydlynydd technegol. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i gydlynydd technegol mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella, ac ar ôl i chi gwblhau rhagor o hyfforddiant. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cydlynydd technegol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cydlynydd technegol:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog 
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol 
 • Gallu i roi sylw trylwyr i fanylion 
 • Sgiliau gweinyddol cryf 

Beth mae cydlynydd technegol yn ei wneud?

Fel cydlynydd technegol, byddwch yn cefnogi prosiectau adeiladu o safbwynt technegol. O ddydd i ddydd, gallech fod yn llunio ac yn dehongli cynlluniau, diagramau ac amserlenni, yn cydlynu gwaith papur ac yn ymdrin ag ymholiadau. 

Mae swydd cydlynydd technegol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Ymdrin ag ymholiadau ac adborth gan y cyhoedd a staff 
 • Cysylltu â chleientiaid er mwyn deall eu hanghenion ac adrodd ar gynnydd 
 • Helpu rheolwyr technegol i lunio a rhannu cynlluniau gwaith ac amserlenni 
 • Rheoli dogfennau prosiectau technegol 
 • Cyflawni tasgau gweinyddol 
 • Paratoi cyflwyniadau a’r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau 
 • Adolygu costau a rhagolygon prosiectau. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel cydlynydd technegol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gydlynydd technegol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall cydlynwyr technegol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000
 • Gall cydlynwyr technegol profiadol ennill hyd at £45,000*.

 Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer cydlynwyr technegol:  

 Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cydlynydd technegol, gallech symud ymlaen i swydd uwch fel rheolwr prosiect neu gyfarwyddwr. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080