Facebook Pixel

Ymgynghorydd amgylcheddol

Ymgynghorydd amgylcheddol

Mae ymgynghorydd amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â rheoliadau a thargedau amgylcheddol. Maent yn cynllunio’n strategol ffyrdd o gadw llygriad llygredd aer neu ddŵr a phridd yn isel, lleihau gwastraff deunyddiau a sicrhau bod unrhyw wastraff angenrheidiol yn cael ei waredu yn y modd cywir.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 39

Sut i ddod yn ymgynghorydd amgylcheddol

I ddod yn ymgynghorydd amgylcheddol, mae sawl llwybr ar gael. Gallech gwblhau cwrs prifysgol, neu radd-brentisiaeth. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn ymgynghorydd amgylcheddol i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech gwblhau gradd israddedig mewn pwnc perthnasol megis peirianneg amgylcheddol, gwyddoniaeth amgylcheddol, astudiaethau amgylcheddol, gwyddor daear, bywydeg, ecoleg neu wyddoniaeth amaethyddol. 

Mae llawer o gyflogwyr yn edrych am ymgeiswyr â chymwysterau ôl-raddedig perthnasol a phrofiad gwaith mewn sefyllfa amgylcheddol. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 Lefel A, neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech ddod yn ymgynghorydd amgylcheddol trwy gwblhau gradd-brentisiaeth ymarferydd amgylcheddol. 

I wneud gradd-brentisiaeth, bydd angen 4 neu 5 TGAU arnoch gyda graddau 9 i 4 (A* i C) a Lefelau A neu gymwysterau cyfatebol. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel ymgynghorydd amgylcheddol Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. Mae llawer o sefydliadau amgylcheddol yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a fyddai’n rhoi blas i chi o waith amgylcheddol a datblygu eich sgiliau a’ch cysylltiadau. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Fel ymgynghorydd amgylcheddol, gall y sgiliau canlynol fod o fudd i chi:  

 • Gwybodaeth fathemategol  
 • Gallu meddwl yn ddadansoddol ac yn feirniadol  
 • Gwybodaeth ddaearyddol 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych  
 • Gallu defnyddio cyfrifiadur yn effeithiol 
 • Trylwyredd a rhoi sylw i fanylion. 

Beth mae ymgynghorydd amgylcheddol yn ei wneud?

Prif gyfrifoldebau ymgynghorydd amgylcheddol yw sicrhau bod prosiectau yn cydymffurfio â rheoliadau a thargedau amgylcheddol trwy fynd i’r afael â materion megis ansawdd aer, llygriad tir a dŵr, rheoli gwastraff ac effaith amgylcheddol. 

Gall dyletswyddau ymgynghorydd amgylcheddol gynnwys:  

 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau amgylcheddol 
 • Cysylltu â thimau maes, cleientiaid, rhanddeiliaid a’r tîm amgylcheddol ehangach 
 • Rheoli materion deddfwriaethol ar gyfer cleientiaid, gan gynnwys caniatâd a chydsyniad cynllunio 
 • Cynnal arolygon maes i sefydlu gwaelodlin ar gyfer lefelau llygredd safle 
 • Dehongli data ac ysgrifennu adroddiadau manwl  
 • Diweddaru eich gwybodaeth eich hun o’r newidiadau diweddar mewn cyfraith amgylcheddol 
 • Cyfathrebu â chleientiaid 
 • Ymchwilio i hanes safle a darparu gwybodaeth i gleientiaid sy’n ystyried prynu 
 • Creu cynlluniau rheoli gwastraff 
 • Sicrhau bod argymhellion bioamrywiaeth yn cael eu cwrdd ar y safle ac nad yw rhywogaethau a warchodir yn cael eu haflonyddu. 


Faint y gallech ei ennill fel ymgynghorydd amgylcheddol?

 • Gall ymgynghorwyr amgylcheddol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall ymgynghorwyr amgylcheddol hyfforddedig a phrofiadol ennill rhwng £25,000 a £40,000 y flwyddyn 
 • Gall ymgynghorwyr cynaliadwyedd uwch, siartredig neu arbenigol ennill rhwng £40,000 a £60,000* y flwyddyn 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Ymgynghorydd Amgylcheddol sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel ymgynghorydd amgylcheddol, gallech ddatblygu i rôl peiriannydd amgylcheddol, rôl arbenigol sy’n canolbwyntio ar warchod yr amgylchedd trwy lleihau gwastraff a llygredd. 

Dewis arall yw dod yn arbenigwr adferiad, gan ddelio â’r driniaeth a chodi llygriad o bridd a dŵr daear. 

Gallech gwblhau cymwysterau proffesiynol trwy’r Sefydliad Rheoli ac Asesiad Amgylcheddol ac arbenigo mewn maes ymgynghori amgylcheddol penodol. Gallech gwblhau cymwysterau proffesiynol trwy’r Sefydliad Rheoli ac Asesiad Amgylcheddol ac arbenigo mewn maes ymgynhori amgylcheddol penodol.  Gydag amser a phrofiad, gallech ddod yn siartredig a gwella eich rhagolwg gyrfaol a chyflog.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd Amgylcheddol Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd amgylcheddol Peirianneg amgylcheddol yw'r math o beirianneg sy'n canolbwyntio ar ddiogelu'r a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arbenigwr Adfer Mae rôl Arbenigwyr Adfer yn ymwneud â thrin pridd a dŵr daear a'u dadhalogi. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080