Facebook Pixel

Cynghorydd gwerthu eiddo

A elwir hefyd yn -

Swyddog gwerthu

Cyfrifoldeb cynghorydd gwerthu eiddo yw gofalu am y broses o werthu eiddo ar y safle ar ran cwmni fel datblygwr eiddo. Mae hyn yn cynnwys tasgau fel gosod a chynnal cartrefi arddangos, delio ag ymholiadau gan brynwyr posibl a chynhyrchu adroddiadau yn seiliedig ar ddata gwerthu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£25000

Sut i fod yn gynghorydd gwerthu eiddo

Mae sawl ffordd o ddod yn gynghorydd gwerthu eiddo. Nid oes gofynion mynediad penodol, ond gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant 

Gallech ddilyn cwrs coleg i roi rhai sgiliau perthnasol i chi, fel Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Busnes a Gweinyddu. 

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant adeiladu. 

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd i fod yn gynghorydd gwerthu eiddo.

Mae’n cymryd oddeutu dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth gweinyddu busnes ganolradd.  Os gall eich cyflogwr roi'r profiadau iawn i chi, gallech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 (uwch).

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad mewn rôl werthu, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel cynghorydd gwerthu eiddo. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i gynghorydd gwerthu eiddo mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cynghorydd gwerthu eiddo. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cynghorydd gwerthu eiddo: 

 • Yn gallu gwerthu cynnyrch a gwasanaethau
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da
 • Dyfalbarhad a phenderfyniad
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Bod yn drylwyr a rhoi sylw i fanylion

Cymwysterau


Beth mae cynghorydd gwerthu eiddo yn ei wneud?

Fel cynghorydd gwerthu eiddo, byddwch chi’n gyfrifol am werthu eiddo. Efallai y bydd gofyn i chi fynd ati i ddenu ymwelwyr newydd drwy weithgareddau marchnata, sefydlu cartrefi arddangos a delio â gwerthiant eiddo newydd. 

Mae swydd cynghorydd gwerthu eiddo yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Sefydlu a chynnal ystafelloedd gwerthu a chartrefi arddangos ar y safle
 • Denu ymwelwyr i ddatblygiadau drwy weithgareddau marchnata, fel dosbarthu taflenni neu ddigwyddiadau tŷ agored
 • Delio ag ymholiadau gan ddarpar brynwyr
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch ar y safle.
 • Cysylltu â chynghorwyr ariannol, cyfreithwyr a gwerthwyr eiddo
 • Symud ymlaen a sicrhau gwerthiant
 • Cyflwyno a dangos nodweddion a manteision y cartrefi sydd ar gael
 • Cynhyrchu adroddiadau cynnydd gwerthiant
 • Rhoi gwasanaeth eithriadol o dda i gwsmeriaid

Faint o gyflog allech chi ei gael fel cynghorydd gwerthu eiddo?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gynghorydd gwerthu eiddo yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall cynghorwyr gwerthu eiddo sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £19,000
 • Gall cynghorwyr gwerthu eiddo hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £25,000
 • Gall uwch gynghorwyr gwerthu eiddo ennill mwy na £25,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer cynghorwyr gwerthu eiddo:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cynghorydd gwerthu eiddo, gallech symud ymlaen i fod yn reolwr gwerthu. Neu, gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd gwerthu eiddo Bod yn gyfrifol am y broses o werthu eiddo ar y safle, gan gynnwys sefydlu cartr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Swyddog marchnata a chysylltiadau cyhoeddus Rheoli enw da eich cwmni a chyfathrebu â'r cyfryngau. Dysgwch sut mae bod yn Swy...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080