Facebook Pixel

Cynghorydd gwerthu eiddo

Swyddog gwerthu

Cyfrifoldeb cynghorydd gwerthu eiddo yw gofalu am y broses o werthu eiddo ar y safle ar ran cwmni fel datblygwr eiddo. Mae hyn yn cynnwys tasgau fel gosod a chynnal cartrefi arddangos, delio ag ymholiadau gan brynwyr posibl a chynhyrchu adroddiadau yn seiliedig ar ddata gwerthu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£25000

Sut i fod yn gynghorydd gwerthu eiddo

Mae sawl ffordd o ddod yn gynghorydd gwerthu eiddo. Nid oes gofynion mynediad penodol, ond gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant 

Gallech ddilyn cwrs coleg i roi rhai sgiliau perthnasol i chi, fel Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Busnes a Gweinyddu. 

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant adeiladu. 

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd i fod yn gynghorydd gwerthu eiddo.

Mae’n cymryd oddeutu dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth gweinyddu busnes ganolradd.  Os gall eich cyflogwr roi'r profiadau iawn i chi, gallech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 (uwch).

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Rhywfaint o TGAU (neu gymhwyster cyfatebol), fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch)

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad mewn rôl werthu, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel cynghorydd gwerthu eiddo. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i gynghorydd gwerthu eiddo mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cynghorydd gwerthu eiddo. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cynghorydd gwerthu eiddo: 

 • Yn gallu gwerthu cynnyrch a gwasanaethau
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da
 • Dyfalbarhad a phenderfyniad
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Bod yn drylwyr a rhoi sylw i fanylion

Beth mae cynghorydd gwerthu eiddo yn ei wneud?

Fel cynghorydd gwerthu eiddo, byddwch chi’n gyfrifol am werthu eiddo. Efallai y bydd gofyn i chi fynd ati i ddenu ymwelwyr newydd drwy weithgareddau marchnata, sefydlu cartrefi arddangos a delio â gwerthiant eiddo newydd. 

Mae swydd cynghorydd gwerthu eiddo yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Sefydlu a chynnal ystafelloedd gwerthu a chartrefi arddangos ar y safle
 • Denu ymwelwyr i ddatblygiadau drwy weithgareddau marchnata, fel dosbarthu taflenni neu ddigwyddiadau tŷ agored
 • Delio ag ymholiadau gan ddarpar brynwyr
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch ar y safle.
 • Cysylltu â chynghorwyr ariannol, cyfreithwyr a gwerthwyr eiddo
 • Symud ymlaen a sicrhau gwerthiant
 • Cyflwyno a dangos nodweddion a manteision y cartrefi sydd ar gael
 • Cynhyrchu adroddiadau cynnydd gwerthiant
 • Rhoi gwasanaeth eithriadol o dda i gwsmeriaid

Faint o gyflog allech chi ei gael fel cynghorydd gwerthu eiddo?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gynghorydd gwerthu eiddo yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall cynghorwyr gwerthu eiddo sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £19,000
 • Gall cynghorwyr gwerthu eiddo hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £25,000
 • Gall uwch gynghorwyr gwerthu eiddo ennill mwy na £25,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer cynghorwyr gwerthu eiddo:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cynghorydd gwerthu eiddo, gallech symud ymlaen i fod yn reolwr gwerthu. Neu, gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynghorydd gwerthu eiddo Bod yn gyfrifol am y broses o werthu eiddo ar y safle, gan gynnwys sefydlu cartr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Swyddog marchnata a chysylltiadau cyhoeddus Rheoli enw da eich cwmni a chyfathrebu â'r cyfryngau. Dysgwch sut mae bod yn Swy...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080