Facebook Pixel

Cynllunydd adnoddau dŵr

Ymgynghorydd adnoddau dŵr

Mae cynllunwyr adnoddau dŵr yn datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli dŵr glân a dŵr gwastraff, yn seiliedig ar y galw nawr ac yn y dyfodol.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn gynllunydd adnoddau dŵr

Mae sawl ffordd o ddod yn gynllunydd adnoddau dŵr. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn gynllunydd adnoddau dŵr i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

I fod yn gynllunydd adnoddau dŵr, gallech chi gwblhau cwrs prifysgol israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel:  

 • Peirianneg sifil neu amgylcheddol 
 • Gwyddorau'r ddaear  
 • Gwyddorau naturiol 
 • Cynllunio trefol. 

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I’ch helpu i gychwyn ar eich taith i fod yn gynllunydd adnoddau dŵr, gallech gwblhau naill ai:  

 • Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil
 • Lefel T mewn Dylunio, Arolygu a Chynllunio

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn gynllunydd adnoddau dŵr drwy gwblhau prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth mewn peirianneg, neu drwy ddilyn prentisiaeth mewn cynllunio trefol gydag Awdurdod Lleol neu gyngor tref. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A, neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer uwch-brentisiaeth neu radd brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu ddarparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad o weithio mewn diwydiant cysylltiedig, fel cynllunio trefol neu beirianneg sifil, efallai y gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel cynllunydd adnoddau dŵr. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cynllunydd adnoddau dŵr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cynllunydd adnoddau dŵr:  

 • Gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Profiad o reoli prosiectau 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Gwybodaeth am systemau dŵr  
 • Gallu meddwl yn rhesymegol ac yn ddadansoddol 
 • Sgiliau TG cryf. 

Beth mae cynllunydd adnoddau dŵr yn ei wneud?

Fel cynllunydd adnoddau dŵr, byddwch yn datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli dŵr yn strategol, yn seiliedig ar alw a dichonoldeb. 

Mae swydd cynllunydd adnoddau dŵr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Dadansoddi gwybodaeth a defnyddio data i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau 
 • Asesu’r galw am ddŵr, yn seiliedig ar ddata, defnydd a dulliau storio’r boblogaeth 
 • Asesu goblygiadau ansawdd dŵr a datblygu mesurau ar gyfer rheoli cyfnodau o sychder  
 • Cyfathrebu materion technegol i randdeiliaid 
 • Gorfodi rheoliadau iechyd a diogelwch a deddfwriaeth dŵr 
 • Creu rhagolygon a rheoli cyllidebau  
 • Cadw amcanion prosiectau ar y trywydd iawn 
 • Cysylltu â chwmnïau dŵr, cynllunwyr a pheirianwyr 
 • Goruchwylio nifer o brosiectau rheoli adnoddau dŵr 
 • Rhagweld y defnydd a’r galw am ddŵr, ynghyd ag adnoddau ar gyfer y dyfodol  
 • Paratoi bidiau am dendrau 
 • Cael gwybod y diweddaraf am bolisïau dŵr y DU 
 • Cynnal ymchwil fanwl a llunio astudiaethau dichonoldeb 
 • Defnyddio meddalwedd cynllunio. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel cynllunydd adnoddau dŵr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gynllunydd adnoddau dŵr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall cynllunwyr adnoddau dŵr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £30,000 
 • Gall cynllunwyr adnoddau dŵr profiadol ennill hyd at £50,000* 
 • Mae cynllunwyr adnoddau dŵr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer cynllunwyr adnoddau dŵr:   

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cynllunydd adnoddau dŵr, gallech symud ymlaen i swydd fel peiriannydd adnoddau dŵr neu ymgynghorydd amgylcheddol. 

Gallech chi fynd yn hunangyflogedig a gweithio fel ymgynghorydd cynllunio adnoddau dŵr. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080