Facebook Pixel

Cynllunydd Tref

Mae cynllunydd tref yn rheoli'r gwaith o ddatblygu dinasoedd, trefi a chefn gwlad. Maent yn sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn gweithio'n dda gyda'r amgylchedd adeiledig er mwyn creu cymunedau cynaliadwy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Cynllunydd Tref

Gall fod angen gradd arnoch i fod yn gynllunydd cynorthwyol neu'n gynllunydd graddedig. Mae sawl gradd i israddedigion mewn cynllunio a achredwyd gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI). Mae cwrs gradd llawn amser yn cymryd pedair blynedd, sy'n cynnwys gradd BA tair blynedd a diploma israddedig blwyddyn o hyd. Mae cyrsiau rhan amser hirach hefyd ar gael.

Bydd uwch gynllunwyr yn dechrau eu gyrfa fel cynllunydd cynorthwyol/graddedig a gallant fod yn uwch gynllunydd ar ôl 2-3 blynedd o brofiad. Gallant ddatblygu'n gyflymach ar ôl dod yn siartredig gyda'r RTPI.

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed

Guardian Jobs

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.


Beth mae Cynllunydd Tref yn ei wneud?

 • Mae cynllunydd tref (a elwir hefyd yn swyddog cynllunio neu'n ymgynghorydd cynllunio) yn rheoli datblygu dinasoedd, trefi a chefn gwlad.
 • Cynorthwyo ynghylch datblygu polisi cynllunio ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol, gan gynnwys strategaethau sy'n ystyried cludiant, yr economi leol, swyddi, seilwaith gwyrdd, ynni adnewyddadwy, newid hinsawdd a'r amgylchedd hanesyddol
 • Adolygu a monitro dogfennau polisi cynllunio presennol
 • Cynorthwyo â pharatoi a gweithredu polisïau, strategaethau a chynlluniau trafnidiaeth ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol i greu rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon
 • Gallai hyn gynnwys llwybrau beicio, llwybrau rheilffyrdd a ffyrdd a meysydd awyr neu redffyrdd newydd
 • Helpu i sicrhau bod ardaloedd yn ddeniadol, diogel a dymunol i fyw, gweithio ac ymweld â nhw a chynllunio allan nodweddion sy'n creu ardaloedd annymunol neu anniogel.
 • Helpu i fywiogi lleoedd sydd wedi dirywio tra'n gwarchod adeiladau hanesyddol a gwneud y gorau o'r dirwedd
 • Helpu i gydbwyso anghenion poblogaeth sy'n tyfu am fwy o gartrefi a mwy o deithio â'r effaith amgylcheddol a sut rydym yn rheoli/lleihau gwastraff
 • Helpu i ddrafftio ac adolygu ceisiadau cynllunio
 • Cynnal ymchwil briodol i lywio ceisiadau cynllunio
 • Cynorthwyo ag ymgynghoriadau a negodiadau ag ymgynghorwyr a datblygwyr
 • Helpu i orfodi rheolaethau cynllunio ar gyfer datblygiadau
 • Helpu i baratoi dogfennau polisi neu gyfarwyddyd ar sut i reoli amgylcheddau hanesyddol
 • Helpu i gynghori ar adnewyddu neu ailddefnyddio adeiladau rhestredig
 • Cynorthwyo â darparu gwasanaethau i gleientiaid a chyfrannu at brosiectau
 • Cynhyrchu cyflwyniadau cynllunio, apeliadau, datganiadau dylunio a mynediad a dogfennau eraill
 • Rheoli portffolio cleient
 • Datblygu perthnasoedd busnes
 • Rhedeg ymgynghoriadau cyhoeddus
 • Mae cynllunwyr trefi yn aml yn dod yn aelodau siartredig o'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI).

Cyflog

 • Gall Cynllunwyr Cynorthwyol ennill rhwng £15,000 a £32,000
 • Gall Cynllunwyr Trefol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £18,000 a £40,000

Gall Prif Gynllunwyr ennill mwy a chael mwy o opsiynau gyrfa Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynllunydd Tref Mae cynllunydd tref yn rheoli'r gwaith o ddatblygu dinasoedd, trefi a chefn gwla...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd Tref (Prif) Mae prif gynllunwyr yn cymryd rôl arweiniol wrth warchod a datblygu ein dinasoed...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080