Facebook Pixel

Cynllunydd

Cynllunydd sydd ag un o'r swyddi pwysicaf yn y diwydiant adeiladu – penderfynu ar y dulliau gorau o fynd i'r afael â phrosiect a'r drefn fwyaf effeithlon ar gyfer gwneud y gwaith.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£45000


Y Rôl

Cynllunydd yw'r gweithiwr adeiladu proffesiynol sy'n gyfrifol am ddatblygu'r cynlluniau amser ar gyfer prosiect adeiladu, penderfynu ar y dulliau gorau o fynd i'r afael â phrosiect a'r drefn fwyaf effeithlon ar gyfer gwneud y gwaith.

Beth maent yn ei wneud

Mae cynllunwyr yn gyfrifol am sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cael eu cwblhau ar amser, yn ddiogel, ac am y pris cywir. Mae galw mawr am gynllunwyr medrus, a gallant gael eu cyflogi mewn amryw o ffyrdd. Mae'r rhan fwyaf o gynllunwyr yn gweithio'n uniongyrchol i brif gontractwr sy'n gyfrifol am gwblhau'r prosiect, mae rhai yn gweithio i isgontractwyr arbenigol, ac mae rhai yn gweithio'n uniongyrchol i'r cleient, mewn rôl ymgynghorol ar ran y cleient.

Gall diwrnod gwaith gynnwys datblygu polisi cynllunio sy'n ystyried trafnidiaeth, yr economi leol, swyddi, ffactorau amgylcheddol a'r amgylchedd hanesyddol.

Bydd cynllunydd sy'n gweithio ar y safle naill ai'n adrodd i'r rheolwr prosiect neu i'r cyfarwyddwr ar gyfer cyflawni'r prosiect fel arfer. Bydd cynllunydd adrannol yn adrodd i gyfarwyddwr cyn adeiladu neu reolwr cynllunio os oes gan y cwmni adran gynllunio benodedig.

Un o sgiliau allweddol cynllunydd yw'r gallu i gyfathrebu â phawb yn nhîm y prosiect. Rhaid i gynllunydd feddu ar sgiliau trefnu a datrys problemau da, gan fod yn rhaid iddo ef neu iddi hi gydgysylltu dilyniant cymhleth o weithgareddau gwaith a sicrhau bod popeth yn mynd yn ôl y disgwyl.

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Helpu gyda datblygu polisi cynllunio ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol, gan gynnwys strategaethau sy'n ystyried trafnidiaeth, yr economi leol, swyddi, seilwaith gwyrdd, ynni adnewyddadwy, newid hinsawdd a'r amgylchedd hanesyddol
 • Adolygu a monitro dogfennau polisi cynllunio presennol
 • Helpu gyda pharatoi a gweithredu polisïau, strategaethau a chynlluniau trafnidiaeth ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol er mwyn creu rhwydwaith trafnidiaeth effeithlon
 • Gallai hyn gynnwys llwybrau beicio, rheilffyrdd a ffyrdd, a meysydd awyr neu redfeydd newydd 
 • Helpu i sicrhau bod ardaloedd yn ddeniadol, yn ddiogel ac yn ddymunol i fyw a gweithio ynddynt ac i ymweld â nhw, a chynllunio i atal nodweddion sy'n creu ardaloedd anneniadol neu anniogel
 • Helpu i adfywio lleoedd sydd wedi dirywio gan ddiogelu adeiladau hanesyddol a gwneud y gorau o'r dirwedd
 • Helpu i ganfod cydbwysedd rhwng anghenion poblogaeth sy'n tyfu o ran mwy o gartrefi a theithio a'r effaith ar yr amgylchedd a sut rydym yn rheoli/lleihau gwastraff
 • Helpu i ddrafftio ac adolygu ceisiadau cynllunio
 • Gwneud gwaith ymchwil priodol er mwyn llywio ceisiadau cynllunio
 • Helpu gydag ymgynghoriadau a thrafodaethau ag ymgynghorwyr a datblygwyr
 • Helpu i orfodi rheolaeth gynllunio ar gyfer datblygiadau
 • Helpu i baratoi dogfennau polisi neu ganllaw ynghylch sut i reoli amgylcheddau hanesyddol
 • Helpu i gynghori ynghylch adnewyddu neu ailddefnyddio adeiladau rhestredig
 • Helpu gyda darparu gwasanaethau i gleientiaid a chyfrannu at brosiectau
 • Mae cyfrifoldebau arferol cynllunydd yn cynnwys cysylltu â rheolwyr a pheirianwyr er mwyn trafod hynt y prosiect a datrys unrhyw broblemau sy'n codi
 • Llunio cynlluniau tendro i ategu cynigion am dendrau
 • Creu, cadw, adolygu a gweinyddu amserlenni a chynlluniau adeiladu
 • Cyflwyno gwybodaeth yn fewnol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y prosiect i dîm y cleient er mwyn ei chyflwyno i'r cleient
 • Cysylltu â chontractwyr a chyflenwyr allanol er mwyn trefnu holl gamau datblygu'r gwaith adeiladu

Datblygiad gyrfa:

Bydd llawer o gynllunwyr yn dechrau ar eu gyrfa fel cynllunwyr cynorthwyol neu gynllunwyr graddedig sydd wedi cwblhau cwrs gradd perthnasol. Byddant yn cael ychydig bach o gyfrifoldeb ac yn canolbwyntio ar gefnogi'r cynllunydd.

Ar ôl sawl blwyddyn a phrofiad sylweddol yn y rôl, gall cynllunwyr ddod yn brif gynllunwyr. Mae gan brif gynllunwyr rôl arweiniol o ran diogelu a ffurfio ein dinasoedd, trefi a chefn gwlad. Maent yn sicrhau bod ein hamgylcheddau naturiol ac adeiledig yn cydweithio i greu cymunedau cynaliadwy ac amrywiol.

Mae rheolwyr cynllunio (a elwir hefyd yn arweinwyr tîm cynllunio neu gynllunydd cyswllt) yn gyfrifol am dîm o gynllunwyr, technegwyr a staff cymorth.

Mae gan y gweithwyr adeiladu proffesiynol hyn rôl bwysig o ran cydbwyso anghenion poblogaeth sy'n tyfu o ran tai a theithio â'r effaith ar y blaned, yn enwedig sut rydym yn rheoli ac yn lleihau gwastraff. Maent yn ein helpu i addasu i'r newid yn yr hinsawdd drwy ddiogelu rhag llifogydd a sicrhau nad yw adeiladau newydd yn gwastraffu ynni.

Mae'r swydd hefyd yn cynnwys adfywio ardaloedd sydd wedi dirywio, ateb galw datblygu modern gan ddiogelu lleoedd hanesyddol, ardaloedd cadwraeth a thirweddau a ddiogelir. Mae prif gynllunwyr a rheolwyr cynllunio hefyd yn paratoi ceisiadau cynllunio, apeliadau, datganiadau dylunio a mynediad, datganiadau cynllunio a dogfennau eraill. Gallant reoli portffolio cleientiaid, datblygu cydberthnasau busnes a chynnal ymgynghoriadau cyhoeddus.

Cyflog:

Oherwydd yr ystyrir mai cynllunio yw un o'r proffesiynau pwysicaf o fewn y diwydiant adeiladu, a gan fod galw mawr am gynllunwyr, gall y cyflogau fod yn atyniadol iawn. Gall cynllunwyr llawrydd hawlio cyfraddau da iawn. Mae cyfleoedd ar gael i weithio dramor, ac mae hyn yn fwy posibl i gynllunwyr sy'n aelodau o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) neu'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB).

 • Gall cynllunwyr adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £30,000
 • Gall cynllunwyr adeiladu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 a £50,000
 • Gall uwch gynllunwyr adeiladu, cynllunwyr adeiladu siartredig neu feistr gynllunwyr adeiladu ennill rhwng £50,000 a £70,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb, a bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.


 

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Dysgwch sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd gyda'n straeon 'Diwrnod ym mywyd'.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynllunydd Adeiladu Cynllunydd sydd ag un o'r swyddi pwysicaf yn y diwydiant adeiladu – penderfynu a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd Tref Mae cynllunydd tref yn rheoli'r gwaith o ddatblygu dinasoedd, trefi a chefn gwla...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd Tref (Prif) Mae prif gynllunwyr yn cymryd rôl arweiniol wrth warchod a datblygu ein dinasoed...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080