Facebook Pixel

Cynorthwyydd Cyfrifon

Technegydd cyfrifon

Mae cynorthwywyr cyfrifon yn helpu i gadw golwg ar yr arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o fusnes. Fel cynorthwyydd cyfrifon, byddech chi’n darparu cymorth cyfrifyddu a gweinyddol i staff cyfrifyddu a chyllid er mwyn sicrhau bod cyfrifon cwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir; derbyn, prosesu a ffeilio gwaith papur; a rheoli trafodion arian mân.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut mae dod yn gynorthwyydd cyfrifon

Mae sawl ffordd o ddod yn gynorthwyydd cyfrifon. Bydd angen dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifyddu a chadw cyfrifon ar y rhan fwyaf o gwmnïau, gan gynnwys gwybodaeth am feddalwedd cyfrifon. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu drwy wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn gynorthwyydd cyfrifon, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Does dim angen cymwysterau ffurfiol arnoch chi i fod yn gynorthwyydd cyfrifon, ond fe allech chi gwblhau cwrs sydd wedi’i achredu gan Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) neu Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) i’ch helpu i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer y swydd hon.

Yn gyffredinol, bydd angen hyd at 5 TGAU arnoch, neu gymhwyster cyfatebol, ar raddau 9 i 3 (A* i D), a dealltwriaeth dda o fathemateg a TG, er mwyn cofrestru ar gwrs cyfrifyddiaeth.

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Mae’n cymryd tua dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth cyfrifyddu canolradd, ac mae prentisiaeth uwch mewn cyfrifyddu/trethu proffesiynol yn cymryd rhwng 18-20 mis.

Ar gyfer y cyrsiau hyn, bydd angen 5 TGAU (neu gymhwyster cyfwerth) arnoch gyda graddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i ennill profiad fel cynorthwyydd cyfrifon, a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cynorthwyydd cyfrifon. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cynorthwyydd cyfrifon: 

 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Dealltwriaeth dda o rifedd
 • Sgiliau trefnu rhagorol.

Beth mae cynorthwyydd cyfrifon yn ei wneud?

Fel cynorthwyydd cyfrifon, gallech fod yn:

 • Goruchwylio’r arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o’r cwmni
 • Sicrhau bod cyfrifon cwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir (cysoni)
 • Derbyn, prosesu a ffeilio gwaith papur, e.e. anfonebau, treuliau, ceisiadau am daliadau
 • Gwirio/ cadarnhau cyfrifiadau i wneud yn siŵr eu bod yn gywir
 • Prosesu taliadau fel cyflogau gweithwyr y cwmni
 • Bwydo gwybodaeth i system gyfrifon ar gyfrifiadur
 • Cadw golwg ar ffigurau drwy weithio gyda thaenlenni
 • Rheoli trafodion arian mân
 • Gweithio mewn swyddfa.

Faint allech chi ei ennill fel cynorthwyydd cyfrifon?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gynorthwyydd cyfrifon yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. Mae cyflogau ac opsiynau gyrfa yn gwella drwy gael statws siartredig. 

 • Gall cynorthwyydd cyfrifon sydd newydd gael ei hyfforddi ennill £17,000 - £18,000
 • Gall cynorthwyydd cyfrifon hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £18,000 - £25,000
 • Gall cyfrifwyr uwch neu gyfrifwyr siartredig ennill £60,000 - £80,000.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer cynorthwyydd cyfrifon: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gallwch ddechrau fel hyfforddai neu gynorthwyydd cyfrifon a datblygu eich gyrfa i fod yn gyfrifydd iau neu gyfrifydd cynorthwyol tra byddwch yn rhannol gymwys.

Unwaith y byddwch yn gyfrifydd cwbl gymwys, gallech chi fod yn uwch gyfrifydd neu weithio ym maes rheoli ac ennill cyflog uwch. Yn y pen draw, gallech chi fod yn gyfarwyddwr cyllid.

Byddwch yn gwella eich rhagolygon gyrfa drwy fod yn siartredig drwy Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Bydd angen i chi fod â thair blynedd o brofiad gwaith mewn swydd berthnasol er mwyn cofrestru. Fel arfer, mae’n cymryd rhwng 3 a 4 blynedd i gymhwyso’n llawn.

Fel cynorthwyydd cyfrifon, gallech weithio yn y sector cyhoeddus neu breifat. Efallai y byddwch yn dewis arbenigo mewn un maes cyfrifeg fel busnes neu eiddo.

Gallech fod yn hunangyflogedig a gweithio’n llawrydd.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynorthwyydd Cyfrifon Dysgwch fwy am gyflog, cymwysterau, datblygiad gyrfa posibl a gwahanol ddyletswy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfrifydd Mae gan bersonél cyfrifyddu a chyllid rôl hollbwysig i’w chwarae ymhob busnes, g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080