Facebook Pixel

Cynorthwyydd cyfrifon

Technegydd cyfrif

Mae cynorthwywyr cyfrifon yn helpu i gadw llygad ar yr arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o fusnes. Fel cynorthwyydd cyfrifon, byddwch yn rhoi cefnogaeth cadw cyfrifon a gweinyddol i staff cadw cyfrifon a chyllid i sicrhau bod cyfrifon cwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir; derbyn, prosesu a ffeilio gwaith papur; a rheoli trafodiadau arian mân.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn cynorthwyydd cyfrifon

I ddod yn gynorthwyydd cyfrifon, mae sawl llwybr ar gael. Bydd y mwyafrif o gwmnïau yn gofyn am ddealltwriaeth sylfaenol mewn cyfrifeg a chofnodi, gan gynnwys gwybodaeth o feddalwedd cyfrifon. Gallech ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy wneud cwrs yn y coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn gynorthwyydd cyfrifon i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch i ddod yn gynorthwyydd cyfrifon, er hynny gallech gwblhau cwrs achrededig gan Gymdeithas Technegwyr Cyfrifeg  neu’r Gymdeithas o Gyfrifwyr Siartredig Ardystiedig i’ch helpu i ennill y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y rôl hon.  

Yn gyffredinol, bydd angen hyd at 5 TGAU neu gymwysterau cyfatebol gyda graddau 9 i 3 (A* i D), a gafael dda ar fathemateg a thechnoleg gwybodaeth i ymrestru ar gwrs cyfrifeg. 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid  

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth yn ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. Mae prentisiaeth cyfrifeg ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i’w chwblhau, ac uwch brentisiaeth mewn cyfrifeg/ trethiant proffesiynol yn cymryd 18-20 mis i’w chwblhau. 

Ar gyfer hyn, bydd angen 5 TGAU (neu gymwysterau cyfatebol) gyda graddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel cynorthwyydd cyfrifon, a chamu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel cynorthwyydd cyfrifon. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cynorthwyydd cyfrifon yn cynnwys:  

 • Sgiliau meddwl dadansoddol 
 • Gafael dda ar rifedd 
 • Galluoedd trefnu rhagorol

Beth mae cynorthwyydd cyfrifon yn ei wneud?

Fel cynorthwyydd cyfrifon, gallech fod yn  gwneud y canlynol: 

 • Goruchwylio’r arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o gwmni 
 • Sicrhau bod cyfrifon cwsmeriaid a chyflenwyr yn gywir (cysoni) 
 • Derbyn, prosesu a ffeilio gwaith papur, e.e. Anfonebau, costau, ceisiadau am dâl  
 • Gwirio cyfrifiadau i sicrhau eu bod yn gywir 
 • Prosesu taliadau megis cyflogau gweithwyr y cwmni 
 • Mewnbynnu gwybodaeth i system cyfrifon yn seiliedig ar gyfrifiadur 
 • Cadw llygad ar ffigyrau trwy weithio â thaenlenni 
 • Rheoli trafodiadau arian mân 
 • Gweithio mewn swyddfa.

Faint y gallech ei ennill fel cynorthwyydd cyfrifon?

Mae'r cyflog disgwyliedig ar gyfer cynorthwyydd cyfrifon  yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. Mae cyflogau ac opsiynau gyrfaoedd yn gwella gyda statws siartredig.  

 • Gall cynorthwywyr cyfrifon sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £18,000 y flwyddyn 
 • Gall cynorthwywyr cyfrifon â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £18,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall cyfrifwyr uwch neu siartredig ennill £60,000 - £80,000.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Cynorthwyydd cyfrifon sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Gallech ddechrau ar eich gyrfa fel hyfforddai neu gynorthwyydd cyfrifon a gweithio eich hun i fyny i rôl cynorthwyydd cyfrifydd neu gyfrifydd iau tra eich bod yn rhannol gymwys. 

Ar ôl i chi gymhwyso fel cyfrifydd, gallech ddod yn uwch-gyfrifydd neu weithio mewn rôl rheoli ac ennill cyflog uwch. Yn y diwedd, gallech ddod yn gyfarwyddwr cyllid. 

Gallech wella eich rhagolygon gwaith gan ddod yn siartredig trwy’r Gymdeithas Siartredig Ardystiedig. Byddwch angen tair blynedd o brofiad gwaith mewn rôl berthnasol i ymrestru. Mae’n cymryd rhwng 3-4 blynedd i gymhwyso’n llawn fel arfer. 

Fel cynorthwyydd cyfrifon, gallech weithio yn y sector gyhoeddus neu breifat. Efallai y byddwch yn dewis arbenigo mewn un maes o gyfrifeg megis busnes neu eiddo. 

Gallech ddod yn hunangyflogedig a gweithio’n llawrydd. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynorthwyydd cyfrifon Mae cynorthwywyr cyfrifon yn gyfrifol am roi cymorth cyfrifyddu a gweinyddol i’r...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfrifydd Mae gan bersonél cyfrifyddu a chyllid rôl hollbwysig i’w chwarae ymhob busnes, g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080