Facebook Pixel

Dadansoddwr cymorth TG

A elwir hefyd yn -

Technegydd cymorth TG, technegydd desg gwasanaeth, dadansoddwr cymorth technegol

Mae dadansoddwyr cymorth TG yn dod o hyd i atebion TG i wella gweithrediadau busnes, effeithlonrwydd a chynhyrchiant. Gall dadansoddwr cymorth TG helpu i ddatrys amrywiaeth o faterion technegol sy’n ymwneud â systemau cyfrifiadurol eu sefydliad, rhwydwaith telegyfathrebu, LANs, WANs a chyfrifiaduron desg, boed y cydrannau hyn wedi’u lleoli ar y safle neu yn y maes.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35-40

Sut i fod yn ddadansoddwr cymorth TG?

Mae amryw o lwybrau y gallech eu dilyn i gyrraedd y swydd hon, gan gynnwys gradd prifysgol, prentisiaeth, cwrs coleg neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ddadansoddwr cymorth TG, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Bydd yn ofynnol gan lawer o gyflogwyr i ddadansoddwr cymorth TG fod â gradd israddedig mewn pwnc perthnasol, fel cyfrifiadureg neu dechnoleg gwybodaeth.

Ar gyfer gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer:

Coleg

Gallech chi ddilyn cwrs yn eich coleg lleol a fyddai'n eich galluogi i ymuno â chwmni fel dadansoddwr cymorth TG dan hyfforddiant. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Systemau TGCh
 • Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd TGCh Proffesiynol.

Efallai y bydd angen y canlynol arnoch:

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch mewn cymorth TG, neu brentisiaeth uwch fel technegydd seilwaith, i’ch helpu i fod yn ddadansoddwr cymorth TG.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Rhywfaint o gymwysterau TGAU, fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch) 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel dadansoddwr cymorth TG. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

Gwaith

Os oes gennych chi sgiliau TG sylfaenol, gallech ddechrau gweithio fel dadansoddwr cymorth TG dan hyfforddiant a chwblhau cymwysterau wrth i chi weithio er mwyn symud ymlaen i rôl uwch.

Fel arfer, bydd dadansoddwyr yn ymuno â’r proffesiwn fel rhaglennwyr is, gan symud ymlaen i rolau datblygu neu ymgynghori. Mae profiad yn hanfodol er mwyn camu ymlaen yn eich gyrfa, yn enwedig wrth ddelio â systemau mwy cymhleth a materion TG.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel dadansoddwr cymorth TG:

 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da
 • Bod yn hyblyg ac yn barod i newid
 • Gallu defnyddio eich crebwyll eich hun i wneud penderfyniadau cyflym
 • Gallu defnyddio cyfrifiadur a’r prif becynnau meddalwedd yn hyderus.

Beth mae dadansoddwr cymorth TG yn ei wneud?

Fel dadansoddwr cymorth TG, byddwch yn gyfrifol am helpu i gynnal systemau TG mewn cwmni. Gall hyn amrywio rhwng rhoi diagnosis o broblemau gyda meddalwedd neu galedwedd, profi systemau newydd neu symud rhwydweithiau.

Mae rôl y dadansoddwr cymorth TG yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Dadansoddi systemau a modelau busnes presennol cleientiaid
 • Deall cylch oes y gwaith o ddatblygu meddalwedd
 • Symud hen rwydweithiau drosodd i rai newydd
 • Trosi gofynion cleientiaid yn friffiau prosiect penodol
 • Canfod atebion posibl a’u hasesu i weld a ydynt yn addas o safbwynt technegol a busnes
 • Addasu neu ddisodli systemau
 • Cyflwyno cynigion i gleientiaid
 • Gweithio’n agos gyda chydweithwyr, datblygwyr, profwyr ac amrywiaeth o ddefnyddwyr i sicrhau cydnawsedd technegol a bodlonrwydd defnyddwyr
 • Sicrhau y glynir wrth gyllidebau
 • Profi systemau
 • Darparu hyfforddiant a llawlyfrau defnyddwyr i ddefnyddwyr systemau newydd
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau technegol a datblygiadau yn y diwydiant.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel dadansoddwr cymorth TG?

Mae cyflog disgwyliedig dadansoddwr cymorth TG, yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall dadansoddwyr cymorth TG sydd newydd eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall dadansoddwr cymorth TG gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall uwch ddadansoddwyr cymorth TG ennill £45,000 neu fwy.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer dadansoddwyr cymorth TG:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel dadansoddwr cymorth TG, gallech chi symud ymlaen i rôl oruchwylio neu reoli. Gallech chi hefyd wneud cais am swyddi ym maes hyfforddiant neu werthu technegol.

Gyda hyfforddiant pellach, gallech chi symud i faes TG arbenigol fel peirianneg rhwydwaith, gweinyddu cronfeydd data, dadansoddi busnes neu systemau, rheoli prosiectau neu ddiogelwch.


Dyluniwyd y wefan gan S8080