Facebook Pixel

Dadansoddwr cymorth TG

Technegydd cymorth TG, technegydd desg gwasanaeth, dadansoddwr cymorth technegol

Mae dadansoddwyr cymorth TG yn dod o hyd i atebion TG i wella gweithrediadau busnes, effeithlonrwydd a chynhyrchiant. Gall dadansoddwr cymorth TG helpu i ddatrys amrywiaeth o faterion technegol sy’n ymwneud â systemau cyfrifiadurol eu sefydliad, rhwydwaith telegyfathrebu, LANs, WANs a chyfrifiaduron desg, boed y cydrannau hyn wedi’u lleoli ar y safle neu yn y maes.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35-40

Sut i fod yn ddadansoddwr cymorth TG?

Mae amryw o lwybrau y gallech eu dilyn i gyrraedd y swydd hon, gan gynnwys gradd prifysgol, prentisiaeth, cwrs coleg neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ddadansoddwr cymorth TG, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Bydd yn ofynnol gan lawer o gyflogwyr i ddadansoddwr cymorth TG fod â gradd israddedig mewn pwnc perthnasol, fel cyfrifiadureg neu dechnoleg gwybodaeth.

Ar gyfer gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer:

 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth
 • 2 i 3 Lefel A, neu gyfwerth.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg

Gallech chi ddilyn cwrs yn eich coleg lleol a fyddai'n eich galluogi i ymuno â chwmni fel dadansoddwr cymorth TG dan hyfforddiant. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Systemau TGCh
 • Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd TGCh Proffesiynol.

Efallai y bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 neu 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch mewn cymorth TG, neu brentisiaeth uwch fel technegydd seilwaith, i’ch helpu i fod yn ddadansoddwr cymorth TG.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Rhywfaint o gymwysterau TGAU, fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch) 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel dadansoddwr cymorth TG. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Gwaith

Os oes gennych chi sgiliau TG sylfaenol, gallech ddechrau gweithio fel dadansoddwr cymorth TG dan hyfforddiant a chwblhau cymwysterau wrth i chi weithio er mwyn symud ymlaen i rôl uwch.

Fel arfer, bydd dadansoddwyr yn ymuno â’r proffesiwn fel rhaglennwyr is, gan symud ymlaen i rolau datblygu neu ymgynghori. Mae profiad yn hanfodol er mwyn camu ymlaen yn eich gyrfa, yn enwedig wrth ddelio â systemau mwy cymhleth a materion TG.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel dadansoddwr cymorth TG:

 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da
 • Bod yn hyblyg ac yn barod i newid
 • Gallu defnyddio eich crebwyll eich hun i wneud penderfyniadau cyflym
 • Gallu defnyddio cyfrifiadur a’r prif becynnau meddalwedd yn hyderus.

Beth mae dadansoddwr cymorth TG yn ei wneud?

Fel dadansoddwr cymorth TG, byddwch yn gyfrifol am helpu i gynnal systemau TG mewn cwmni. Gall hyn amrywio rhwng rhoi diagnosis o broblemau gyda meddalwedd neu galedwedd, profi systemau newydd neu symud rhwydweithiau.

Mae rôl y dadansoddwr cymorth TG yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Dadansoddi systemau a modelau busnes presennol cleientiaid
 • Deall cylch oes y gwaith o ddatblygu meddalwedd
 • Symud hen rwydweithiau drosodd i rai newydd
 • Trosi gofynion cleientiaid yn friffiau prosiect penodol
 • Canfod atebion posibl a’u hasesu i weld a ydynt yn addas o safbwynt technegol a busnes
 • Addasu neu ddisodli systemau
 • Cyflwyno cynigion i gleientiaid
 • Gweithio’n agos gyda chydweithwyr, datblygwyr, profwyr ac amrywiaeth o ddefnyddwyr i sicrhau cydnawsedd technegol a bodlonrwydd defnyddwyr
 • Sicrhau y glynir wrth gyllidebau
 • Profi systemau
 • Darparu hyfforddiant a llawlyfrau defnyddwyr i ddefnyddwyr systemau newydd
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau technegol a datblygiadau yn y diwydiant.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel dadansoddwr cymorth TG?

Mae cyflog disgwyliedig dadansoddwr cymorth TG, yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall dadansoddwyr cymorth TG sydd newydd eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall dadansoddwr cymorth TG gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall uwch ddadansoddwyr cymorth TG ennill £45,000 neu fwy.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer dadansoddwyr cymorth TG:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel dadansoddwr cymorth TG, gallech chi symud ymlaen i rôl oruchwylio neu reoli. Gallech chi hefyd wneud cais am swyddi ym maes hyfforddiant neu werthu technegol.

Gyda hyfforddiant pellach, gallech chi symud i faes TG arbenigol fel peirianneg rhwydwaith, gweinyddu cronfeydd data, dadansoddi busnes neu systemau, rheoli prosiectau neu ddiogelwch.


Dyluniwyd y wefan gan S8080