Facebook Pixel

Dadansoddwr ynni gwynt

Dadansoddwr gwynt, ymgynghorydd ynni gwynt

Mae dadansoddwyr ynni gwynt yn profi technoleg tyrbinau gwynt ac yn mesur effeithlonrwydd prosiectau gwynt.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£80000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn ddadansoddwr ynni gwynt

Mae sawl ffordd o ddod yn ddadansoddwr ynni gwynt. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ddadansoddwr ynni gwynt i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

I fod yn ddadansoddwr ynni gwynt, gallech chi gwblhau cwrs prifysgol israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel:  

 • Pensaernïaeth 
 • Rheoli ynni 
 • Peirianneg amgylcheddol neu ynni  
 • Ynni adnewyddadwy neu gynaliadwy 
 • Datblygu cynaliadwy 
 • Tirfesur. 

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth, gan gynnwys mathemateg a gwyddoniaeth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn ddadansoddwr ynni gwynt drwy gwblhau prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth mewn peirianneg, neu bensaernïaeth, neu drwy hyfforddi fel technegydd tirfesur. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A, neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu ddarparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad o weithio mewn diwydiant cysylltiedig fel pensaernïaeth, tirfesur neu beirianneg ynni, efallai y gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel dadansoddwr ynni gwynt. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel dadansoddwr ynni gwynt. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel dadansoddwr ynni gwynt:  

 • Gallu i weithio ar eich liwt eich hun 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Galluoedd mathemategol rhagorol 
 • Gwybodaeth am ynni adnewyddadwy 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol ac yn ddadansoddol.

Beth mae dadansoddwr ynni gwynt yn ei wneud?

Fel dadansoddwr ynni gwynt, byddwch yn profi ac yn dadansoddi gwahanol fathau o dechnoleg gwynt, er mwyn mesur eu heffeithlonrwydd ac awgrymu ffyrdd o wella'r dulliau cynhyrchu ynni. 

Mae swydd dadansoddwr ynni gwynt yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cynghori’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ynglŷn â thechnoleg gwynt adnewyddadwy 
 • Dadansoddi gwahanol fathau o dyrbinau gwynt 
 • Prosesu data’n drylwyr ac ysgrifennu adroddiadau 
 • Archwilio ffyrdd o wella technoleg 
 • Modelu prosiectau ffermydd gwynt i ganfod faint o ynni y byddant yn ei gynhyrchu 
 • Ymchwilio i gostau ynni gwynt  
 • Rhannu ymchwil mewn cynadleddau, cyfarfodydd neu adroddiadau   
 • Astudio systemau ynni gwynt a marchnadoedd pŵer gwynt domestig a rhyngwladol 
 • Profi technoleg tyrbinau gwynt a mesur ei heffeithlonrwydd. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel dadansoddwr ynni gwynt?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ddadansoddwr ynni gwynt yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall dadansoddwyr ynni gwynt sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £25,000 
 • Gall dadansoddwyr ynni gwynt profiadol ennill hyd at £80,000*
 • Dadansoddwyr ynni gwynt hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer dadansoddwyr ynni gwynt:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel dadansoddwr ynni gwynt, gallech symud ymlaen i rôl fel peiriannydd ynni neu ehangu eich rôl i fod yn ymgynghorydd ynni adnewyddadwy gan gynghori ar fathau gwahanol o ynni adnewyddadwy, fel ynni’r haul. 

Gallech chi fynd yn hunangyflogedig a gweithio fel ymgynghorydd ynni gwynt.  


Dyluniwyd y wefan gan S8080